Zefanaya
1
Ọwaa bụ ozi, Ojejoje ziru Zefanaya Kúshi. Kúshi bụ nwatibe Gedaliya; Gedaliya abụru nwatibe Amariya; Amariya abụru nwatibe Hezekáya. Teke ọ nataru ozi ono bụ teke Josáya Amọnu shi bụru eze ndu Júda.
Ojejoje a-nụ mgboko aphụ
Ojejoje sụru lẹ ya a-tụko iphemiphe ọbule zaa azaza zafụ t'ẹ b'ọ dụhe ọphu a-nọ lẹ mgboko. Ya a-za madzụ yẹle anụmanu zafụ; zaa ụnwenu, ephe l'eli yẹle ẹma, nọ lẹ mini zafụ. Ndu ẹjo iya ono; bẹ ee-kpo ẹge eekpoje ntụ teke ono, ya e-me tẹ madzụ chịhu lẹ mgboko ono. Ono iphe Ojejoje ekfu ndono.
“Ya a-makwaru ndu Júda ẹjo-ẹka; ẹphe l'iphe bụ ndu, bu lẹ Jerúsalemu l'ẹphe ha. Iphe bụ ndu phọduru nụ lẹ ndu abajẹru Bálụ ẹja; bẹ ya e-me t'ẹphe chịhu kpamukpamu l'alị-a; jeye lẹ ndu ishi, l'agwajẹru iya ẹphe; mẹ ndu ono, ejeje je anọdu l'okpotsu ụlo l'abaru ẹnyanwu ẹja yẹle mkpọ-kpodo; mẹ ọnwa; mẹ ndu ono, abajẹru iya ẹja ndu ọphu egudeje ẹpha Ojejoje l'eri angụ; gudekwaphu ẹpha Mólẹ̀ku l'eri angụ; mẹ ndu ono, gbakutawaru Ojejoje azụ; ẹphe ta achọ Ojejoje; ọphu ẹphe 'ejejedu iya ọkpata ishi.
“Unu dakwaa shịkongu l'ifu Ọkaribe-Kakọta-Nụ; kẹle mbọku kẹ Ojejoje dụakwa ntse. Ojejoje dobekwaru iphe oo-gude chịa ẹja. Ndu o ziru t'ẹphe bya b'o dobekwaru nsọ. Mbọku ono, Ojejoje a-chị ẹja ono; bẹ mu a-nụ ndu bụ ishi, achị nụ aphụ yẹle ụnwegirima ufu-eze; mẹ iphe bụ ndu eme umere ndu ọhodo. Mbọku ono; bẹ mu a-tụko ndu ono, ẹ te kwedu ọdzo ọkpa l'ogodo ọnu-ọguzo ono; nụa aphụ; mbụ ndu ono, bụ iphe ẹphe eyejije ụlo onye nwe ẹphe bụ iphe ẹphe gude ike mẹ ụgho lụta ono.”
10 Ojejoje sụru l'o -be mbọku ono; bẹ ụzu-ẹkwa a-tụ lẹ Ọnu-ọguzo Ẹma; mkpu adaa lẹ Ẹgu-Ọphungu; ugvu ugvu agbawashịhu kẹ kpowayi kpowayi. 11 Unu tụa ụzu-ẹkwa; unubẹ ndu bunyabe aswa; kẹle ndu agba nghọ; bẹ ee-gbukota; mbụ lẹ ndu ono, gude mkpọla-ọcha l'azụ aswa ono; bẹ ee-mebyishikota.
12 “O -rua teke ono; bẹ ya e-gude urọku nyochaa Jerúsalemu enyocha. Ya a-nụ ndu ono, tsụru onwẹphe l'ẹnya ono aphụ; mbụ ndu ono, dọleruphu l'ọ bụ ọhu-mẹe ono; mbụ ndu anọduje arị lẹ Ojejoje ta dụdu iphe ọo-dụ ike ememe: k'ọma; m'ọo k'ẹji. 13 Ndu ono; bẹ aa-vụ ẹku ẹphe l'akpaa; tsupyashia ụlo ẹphe. Ẹphe a-kpụ ụlo; ọle ẹphe te ebudu iya. Ẹphe akọo okfu vayịnu; ọle ẹphe ta angụdu mẹe, shi iya nụ.”
14 Oke ụboku kẹ Ojejoje dụakwa ntse; ọ dụwa ntse; ọobyakwa nta-a nta-a. Ụzu-ẹkwa, a-tụ nụ lẹ ụboku kẹ Ojejoje ono a-dụkwa ẹji; mbụ ụzu, ndu ike dụ l'ọgu a-nọdu atụ. 15 Mbọku ono bụ mbọku, Nchileke a-tukoshi ndiphe oke ẹhu-eghughu iya. Mbọku ono bụ mbọku ndiphe e-je oke iphe-ẹhuka; gụa ẹjo aphụ. Mbọku ono a-bụru ndiphe eswe ọ-la-l'iyi; bụru ẹphe kpurupyata. Mbọku ono a-gbakọta ọchi; dụ ragaraga. Mbọku ono; bẹ urukpu a-tsọpyabe ẹkemeke ọbule; ẹkemeke ejihu tsụbalangu. 16 Mbọku ono; bẹ aa-nọdu egbu ụpyoku; l'echi mkpu ọgu, a-dakfu mkpụkpu ono, a kpụ-pheru ụpho-mkpuma mgburumgburu ono yẹle ụlo-eli ephekerephe ephekerephe ono, nụ iya nụ ono.
17 “Ya e-me tẹ ndiphe jee iphe-ẹhuka; metabe iya ẹphe; k'ọphu ẹphe a-wata oje l'ọ bụ ndu ìshì. Ishi iya abụru l'ẹphe mewaru Ojejoje iphe dụ ẹji. Aa-wụ mee ẹphe l'ọ bụ onye awụ mini; tụkashia anụ ẹphe nanụ nanụ l'ọ bụ onye atụkashi nshị.
18 “Mkpọla-ọcha ẹphe mẹ mkpọla-ododo ẹphe ta adụkwa ike ọnafuta ẹphe mbọku ono, Ojejoje a-tụ-koshi ndiphe oke ẹhu-eghughu iya ono. Ọku okopho iya a-tụko mgboko l'ọ ha rechafu. Oo-mee t'iphe bụ ndu, nọ lẹ mgboko gbaa mgburumgburu gvụ l'ugbo lanụ ono.”