3
Ya agpapáda daya magsir-sirbi ke Dios
Ay díkod wawwági, akkan takayu maamomanán nga ummán kiya akiamomán ku kadaya petur-turayán kiya Ispiritu ne Dios sin, nu di ummán kiya akiamomán ku kadaya tolay nga akkan da pikam nigsán ya dadán na katutolay da. Arig nu pikam ya an-anà kiya angngurug nu. Tu inangngisúrù kadakayu kitun, ay ummán takayu wala ka pinaggátas, ta akkan kayu pikam makakkán ka nakulnit ta akakkanan. Ay oray kídi, ay árig ga akkan nu pikam mabaal ya mangán ka nakulnit. Nán ku kiyán áta ikur-kurug nu pikam daya dadán na katutolay nu. Masissingan nala yán, áta magasiásil kayu se magsasáwad kayu. Ummán kayu pikam kadaya tolay ya akkan na mangurug. Nán ku wa ummán kayu kadaya tolay ya akkan mangurug, áta nán daya duddúma kadakayu wa, “E Pablo ya surútan ku,” ay nán daya duddúma nga, “E Apolos ya surútan ku,” nán nu.
Iinna nge Apolos se iinna ngà ka nán nu ta! Nagpáda kami mà a bobonan nala ne Apu. Ay túya gapu kiya angngisúru mi, ay nangurug kayu ke Jesu-Cristo. Ngamay niddán nakami ye Apu ka ubra naya isaisa kadakami kampela ngin nin. Ata iyà ya árig ga nagmúla, ay e Apolos ya árig ga nagsibug kiya nemúlà. Ngamay e Dios ya mamaabay kadaya múla. Ay díkod, akkan ya nagmúla se ya nagsibug ya napatag, nu di e Dios, ta aggína ya mamaabay kiya múla. Ay sissa ya panggap daya nagmúla se iya nagsib-sibug. Ay se nagpáda da pe nga tangdánan ne Dios sigun kampela kiya naggubra da ngin. Ta nagpáda kami mà nga pagubraan ne Dios kadakayu wa árig komán na.
Ya panagbalay kiya árig balay ne Dios
Ay árig nu pe ya balay ne Dios nga pabalay na kadakami. 10 Gapu kiya kabailán ku wa nidde na gapu kiya kinamáru na, ay iyà ya bíláng nalaing nga apu daya magbalay. Iyà ya nangippáy kiya pangadigiyán naya balay, ay daya duddúma ngin ya mangipasíkád kiya balay. Ay kadayán na magbalay, ay masápul la naligda ya ammalay da. 11 Ay idi ya árig balay ne Dios, ay e Jesu-Cristo ya árig angngadigiyán naya balay. Aggína tu nebàbànán mi kadakayu. Ay áwan sabáli yin na angngadigiyán. 12 Ay adu daya árig mepamalay kídi ya árig balay ne Dios. Atán daya mangikapat ka aruminta nga balitù, ay atán daya mangikapat ka aruminta nga bága onu daya napatag ga batu. Ngamay atán da pe ya mangikapat ka aruminta nga káyu se búlu se daya tabbang ngala. 13 Ngamay mepassingan nu wà ummán natu inagbalay natu isaisa kaggída, nu iya algaw wa ilalbet kammin ne Cristo. Ata ya kasìdug datu ur-úray ya kinuwa datu nagbalay ya pakasinnán nu wà ummán natu inubra natu isaisa kaggída. 14 Ay nu akkan masìdug tu nekapat naya isa tolay kitu angngadigiyán, ay atán tangdán na. 15 Ngamay ya tolay ya masìdug tu nekapat na, ay áwan na nga tangdán ngamay aggína ay málà. Iyán nala ta ummán ka nakalísi yala ka apuy nga áwan na natag-tagmit.
16 Akkan nu ammu ta, nga dakayu ay árig nu ya balay ne Dios. Mag-agyán mà kadakayu ya Ispiritu na! 17 Ay díkod, nu inna ya mangdadál kiya balay ne Dios, ay dadàlan pe ne Dios. Ata yán na balay ne Dios, ay kuw-kuwa na kampela ngin nin. Ay dakayu kam yán na árig balay na.
Ya nasírib kiya agsisíngan ne Dios
18 Ay akkan nu din na ug-ogan ya baggi nu kampela ngin nin. Nu atán kadakayu ya magkuna nga nasírib kiya pagsisinnán daya tolay kídi ya kalawagán, ay magbalin kuma nga ummán ka ang-ang kiya pagsisinnán da, ta senu magbalin ka kurug ga nasírib kiya agsisíngan ne Dios. 19 Ata áwan na nga sur-surbi ke Dios ya ibíláng daya tolay kídi ya kalawagán nga kinasírib. Ta nán na kiya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga, “Ya agmasírib daya tolay, ay ittu ya paniliwán ne Dios kaggída kampela ngin nin,” nán na. 20 Ay nán na pe nga, “Ammu ne Apu nga daya lam-lammat daya nasírib ba nán daya tolay, ay áwan na kammala ngin nin na sur-surbi,” nán na.
21 Ay túya akkan kayu din na magpasindáyaw oray nán nu wa nasírib ya tolay ya sur-surútan nu. Ata nidde ne Dios mà ya ngámingámin kadakayu. 22 Túya nebon nà a magtùgud kadakayu. Ay ummán pe kiyán de Apolos se Pedro. Bíláng nga nidde ne Dios kadakayu ya ngámin na kalawagán. Nidde na pe ya biyág nu, ay se ya pannakatay naya baggi nu, ay ipalúbus pe ne Dios. Ay oray daya mà-màwa kadakayu kídi se oray pe daya mà-màwa pikam, ay kuw-kuwa nu ngámingámin dayán. 23 Ay kuwa nakayu ne Cristo, ay e Cristo ay kuwa ne Dios.