3
Ya masápul la kuwaan daya nat-átawán nin
Ay dakayu wa nat-átawán nin na babbay, peturayán kayu kadaya attáwa nu. Ta senu oray nu akkan da nga mangurug kiya bàbànán ne Dios, ay mangurug da ngala nu masingan da daya napiya nga gangay nu, oray akkan nu tagge ibàbànán kaggída ya mepanggap kiya kur-kurugan nu. Ta mepassingan kaggída ya kinapiya naya gagángay nu se iya ammatag nu ke Dios. Ay akkan din na ya amin lasi ngala ya angap-kappiya nu ki baggibaggi nu, ummán kiya angngap-kappiya nu kadaya abù nu, se kadaya aggarmat nu kadaya bal-balitù se daya napiya nga badubádu nu. Ngamay ipassingan nu wala ya kinapiya nu kiya napiya nga gangay nu, kiya kinatulù nu se kinadínang nu. Ata tú dayán daya mangidde ka kinapiya nu nga akkan na magpurkás, ay ittu pe dayán daya napatag ke Dios. Ata datu babbay ya mangurug ke Dios kitun, ay ummán pe kiyán tu kinuw-kuwa da, nga ittu tu bátug nangpapiya kaggída. Natulù da kadatu attáwa da, ay se piyáran da peyang pe nge Dios.
Ay ummán pe kitu Sara kitun. Natulù kitu Abraham ma atáwa na. Ay ibíláng na pe ka apu na. Ay díkod nu ummán pe kiyán ya kinatulù nu kadaya attáwa nu, ay bíláng annánà nakayu tu Sara, nu napiya daya kuk-kuwaan nu se akkan kayu wa managgansing kadaya pan-panda ngala.
Ay dakayu pe nga lalláki, ay ammuwan nu din pànang ya napiya nga akibul-bulun nu kadaya attáwa nu, ay se rispitaran nuda pe. Magmáru kayu kaggída ta nakapsut da may dakayu. Ay nagpapáda kayu wa biyágan ne Dios ka áwan panda gapu kiya agkallà na kadàtada. Kuwaan nu dayán ta senu áwan makalípán kadaya kar-karárag nu.
Ya kuwaan tada nu atán daya kapar-parigátan tada
Ya muddi nga kagiyan ku kadakayu ay tú idi. Sissa din ya uray nu ngámin. Magpipinninya kayu wa mangurug, se magkikinnallà kayu se magmar-máru kayu kiya isaisa kadakayu, se magpakumbaba kayu pe. Ay akkan nu baltan ka nadakè ya nadakè a kuwaan da kadakayu. Ay oray nu nadakè ya kagiyan da kadakayu, ay akkan kayu pe ya sumungbát ka nadakè. May ya kuwaan nu wala, ay ikarárag nuda ngala ke Dios, ta senu kalakkán nada. Ata ittu pe yán ya gapu na nga pinagbalin nitta nge Dios ka annánà na; dàtada ya pangiddanán na kiya pagkallà na. 10 Ay nán ne Dios kiya nesúrát nga bàbànán na nga,
“Nu iinna ya maminya nga middán kiya napiya nga biy-biyág se maminya nga maganggam peyang, ay masápul la akkan na magbutabutal se akkan mamad-padakè. 11 Masápul la ippà na daya nadakè a gagángay na. Ay daya napiya ngala daya kuwaan na. Ay ya napiya nga akibul-bulun kadaya kasittolay na ya pà-pàgan na peyang pe. 12 Ata tag-tagasinnán ne Dios se gìnán na daya kar-karárag daya namáru wa tolay, ngamay kalùsawan na daya mangwa ka nadakè,”
nán na.
13 Ay áwan tolay ya mangur-úray ya mangwa ka nadakè kadakayu nu napiya peyang daya asikkuwaan nu. 14 Ay oray pe nu mapal-pallà kayu mepanggap kiya angwa nu kadaya napiya, ay maganggam kayu wala. Akkan kayu wa magansing kadaya tolay ya mamal-pallà kadakayu, ay akkan kayu pe ya managlídug kadaya pan-panda ngala, 15 nu di kuma nga e Cristo ya ipad-padúma nu peyang, áta aggína ya Apu nu. Ay masápul la sissasagána kayu peyang nga magsungbát nu atán ya magsaludsud kadakayu ka mepanggap kiya namnamáan tada kiya inangngurug tada ke Jesu-Cristo. 16 Ngamay masápul la annadán nu ya agbàbànán nu, se narispitár kayu pe kadaya agsungbát nu. Ay sin-sinnan nu ta áwan kuma ya nadakè kadaya kuk-kuwaan nu, ta senu daya mangas-assap kiya napiya nga gagángay nu gapu kiya angngurug nu ke Cristo, ay mabàla da nu pad-padàsán dakayu. 17 Ta napì-piya ngala nga màwa nga mapal-pallà kayu nu ittu ya piyán ne Dios, gapu kiya angwa nu kadaya napiya, may iya mapal-pallà kayu gapu kadaya kuk-kuwaan nu wa nadakè. 18 Ata oray e Cristo, oray áwan na nga bas-básul kitun, ay akkan naggad-gadduwa nga nangipalúbus kiya baggi na nga matay gapu kadàtada ngámin na maragbásul, ta senu mabalin tada ya makikappiya ke Dios. Ay annung na tunin na namissán na nekatay na. Pinatay da tu baggi na may akkan wayya nga natay tu kaduduwa na. 19 Ay tu kaduduwa na, ay nawe nagbàbànán kiya mepanggap kaggína kadaya sibbabálud da kaduduwa datu tolay ya natay yin. 20 Ay tú dedi datu kaduduwa datu tolay ya akkan nangur-kurug ke Dios kitu kakowad pikam natu Noa. Inin-indaggán ne Dios tu panangngurug da kitu kowad pikam natu Noa nga mangwa kitu abay pànang nga biray na. Ngamay wal-walu wala nga tolay datu netangálà kitu abay biray, nga ittu datu nabiyág kitu dallis.
21 Ya bátug natun na nàwa, ay ya nekabawtisáran tada nga ittu ya kelísi ta kiya ammánis ne Dios. Ngamay akkan gapu ta nabguwán daya baggi tada, nu di gapu ta nakipakawan tada ngin ke Dios kadaya bas-básul tada, ta senu pumiya ya ur-uray tada ngin. Ay màwa tada ya makipakawan gapu kiya angngurug tada kiya nelaltu ne Jesu-Cristo, 22 nga ittu tu nawe ka lángit tin. Ay aggína ya atán kiya pane diwanán ne Dios, ta aggína ya naturáy kiya ngámin. Itur-turayán na daya anghel se daya duddúma nga atán turáy se ammanakabalin ka lángit.