Ya munna nga súrát ne Pablo ke
Timoteo
1
Iyà e Pablo wa apostol ne Jesu-Cristo. E Dios nga marammiyág se Jesu-Cristo nga ittu ya namnamáan tada nga mangalà kadàtada ya namagbalin kiyà ka apostol.
Súrát ku idi kikaw Timoteo, nga nebíláng ku wa kurug ga an-anà ku gapu kiya angngurug mu ke Jesu-Cristo.
E Dios nga atán peyang se e Apu Jesu-Cristo din ya magtag-tagasíngan kikaw se magkallà kikaw, se aggída din nala ya mangap-kappiya kiya ur-uray mu.
Ya agpaallang ne Pablo kadaya magtù-tùgud ka busid
Kitu inammánaw ku kikaw kane mawe yà ka Macedonia, ay nekagì kikaw kitun nga magyán ka pikam ka Efeso. Ay kagiyan ku manin kikaw kídi nga magyán ka ka Efeso. Ta senu makagiyánan mu daya tolay ya magtù-tùgud ka busid nga sur-súru. Ikagim kaggída nga masápul la kaligpanán da ngin daya ad-adodit se daya gin-ginnápuwán na mepanggap kadatu man-mannákam da, se daya adu wa ngag-ngágan datun na mannákam da. Ata ittu yán ya panggayatán da nga magsuw-suwáy. Ay dayán na sur-súru ay áwan da mà kammala nga surbi kiya palánu ne Dios kadàtada, ta mammuwán ta dayán na palánu na gapu wala ki angngurug. Ya panggap daya bil-bílin mi ay senu magpipinninya da. May màwa ngala yán nu kurug ya angngurug da ke Jesu-Cristo, ta napiya pe yin daya ur-uray da, ay se nadalus ya aglam-lammat da. Ay atán da nga tolay nga nangigsán kadedi nga napiya nga gagángay, ay ya pà-pàgan da ngin ay daya áwan sur-surbi nga bàbànán. Piyán da ya magtùgud kadatu lin-lintag ne Dios oray akkan da metar-tarusán kammala ngin nin daya kag-kagiyan da. Ay oray pe daya ipapílit da nga itùgud kadaya tolay, ay akkan da kurug ammu itar-tarusán.
Ay ammu tada mà nga datun na lin-lintag, ay napiya da. Ngamay masápul la mausár da kiya rabbang da nga keusarán kampela ngin nin. Ay damdamman tada nga akkan daya namáru wa tolay ya makasápul kiya lintag, nu di daya tolay ya áwan ammatag kadaya lin-lintag se daya akkan na mangur-kurug, se daya akkan mamatag ke Dios, se daya maragbásul, ay se daya tolay nga mamáas kadaya mà-màwa nga pàgan ne Dios. Daya makasápul pe kiya lintag, ay daya mangirupat kadaya maganà kaggída, se daya pumatay, 10 ay se daya makidal-daládag se daya nagpáda nga lalláki wànu nagpáda nga babbay nga mangwa kiya kuwaan daya magatáwa. Para pe kadaya maragkidnap ay se dada iláku nga para ka asassu, ay se para kadaya magbutabutal pe, se kadaya magsingán ka oray busid kammala ngin nin, ay se kadaya tolay ya mangwa kadaya akkan rumbang kiya napiya nga sur-súru.
11 Ay ngámin dayán na sur-súru, ay gayát da kiya Napiya nga Dámag mepanggap ke Dios nga nangibon kiyà a mangiwar-waragáwag kiya Napiya nga Dámag, nga ittu ya mangipakammu kiya dáyaw ne Dios nga paggayatán daya agganggam tada.
Magiyáman ne Pablo kiya inagkallà ne Dios kaggína
12 Ay magiyáman nà ke Jesu-Cristo wa Apu tada ta pinagturad nà, ta senu màwà daya ipàwa na kiyà ta ammu na nga ikurug ku peyang. Ay magiyáman nà pe ta piníli nà a magsirbi nga pangibàbànánan na ka mepanggap kaggína, 13 oray nu nadakè datu kinag-kagi ku kaggína kitun, se pinal-pallà ku pe datu mangurug kaggína, ay se neruparupat kuda pe. Ngamay kinalakkán nà kam nge Dios gapu ta akkan ku ammu datu kuk-kuwaan ku kitun, áta akkan nà pikam ma mangurug kaggína. 14 Ay gapu kiya inagkallà pà-pànang ne Apu kiyà, ay pinangurug nà ke Jesu-Cristo, ay se nà inulis. Ay túya piyán ku pe yin daya kasittolay ku.
15 Ay idi nga kagiyan ku ay kurug, ay túya kurugan din daya ngámin tolay; nga e Jesu-Cristo ay inumbet kídi kalawagán ni nga mangikappiya kadaya maragbásul ke Dios. Ay ammù nga iyà tu kadadàsán kaggída kitun. 16 Ay ittu ya gapu na nga kinalakkán nà e Dios ta senu gapu kiyà nga adu bas-básul, ay mepassingan ne Jesu-Cristo ya kinaánus na tutu wala. Ay masingan pe daya noray mayát ta mangurug kaggína nga mayát mabiyág ka áwan panda, yán na kinaánus na pànang. 17 Ay túya day-dayáwan tada nge Dios nga ári tada, ta ya angngituráy na ay áwan na panda. Sibbibiyág peyang may akkan tada nga masingan. Aggína ya sissa nga Dios. Ay day-dayáwan tada peyang ngin ka áwan panda! Amen.
18 Ay ikaw Timoteo nga an-anà ku, ay ipiyár ku kikaw dedi ya bil-bílin ku. Kappiyánam ya mangigdù kiya angngurug tada. Damdammam tu kinagi datu pangmanàman daya mangurug mepanggap kikaw. Surútam ngala datun ta senu akkan ka maábà kiya agsirbi mu ke Dios. 19 Ay túya paligdaam ya angngurug mu se kappiyánam ya magur-uray. Ta atán da tolay ya áwan ya angngurug da ngin, áta oray nu ammu da nga nadakè, ay kuwaan da ngala nga kuwaan. 20 Daya ummán kiyán ay de Himeneo se Alejandro. Nepalúbus kuda ngala ke Sairu, ta senu mapar-parigátan da, ay díkod màmud da ya akkan mangirupat ke Dios sin.