6
Ay daya asassu wa mangurug, ay masápul la narispitár da tutu wala kadaya apu da, ta senu áwan kag-kagiyan daya duddúma nga nadakè mepanggap ke Dios, ay senu akkan da pe paásan ya isur-súru tada. Ay daya asassu wa mangurug ya apu da, ay akkan din na màsayán ya angrispitár da kadaya apu da gapu ta magwagi da ki angngurug, nu di da kuma nga kappiyánan ya agsirbi da, áta páda da nga mangurug lugud pe nga pàgan pe ne Dios.
Ya busid da sur-súru se iya kurug ga kinabànáng
Ipakammum kaggída nga tú dedi daya masápul la kuwaan da. Ay nu atán daya magtùgud ka mepasabantà kiya sur-súru ne Jesu-Cristo wa Apu tada, ay se mepasabantà pe kadaya napiya nga sur-súru mepanggap kiya kur-kurugan tada, ay magpas-pasindáyaw da, ay se áwan da kurug ammu. Pà-pàgan da ya makipal-palagmán se makisaw-sáwad mepanggap pala ki úni nga magìna da. Ay ittu ya panggayatán da nga magasiásil se magkikegut, ay se magpipinnadakè. Ay nadakè ya lam-lammat naya isa kiya isa kaggída ngin. Ay díkod magsasáwad da peyang ngin. Ay dayán na tolay, ay áwan da ur-uray, ay akkan da maawátan nin ya kurug mepanggap kiya kur-kurugan tada. Dalínán da nu pagbànángan ta ya mangurug.
Ay kurug ga ummán ka nabànáng daya mangurug nga anayan da se anggamman da ngala ya atán kaggída ngin. Ta kitu nekeanà tada, ay áwan tada netúgutúgut, ay áwan ta pe ya metúgut nu matay ta. Ay lugud nu atán nala nga kanan ta se paglúpus ta, ay paganggammán tada ngala yanin. Ngamay daya tolay nga tú da la nga lam-lamtan ya pagbànángan da, ay nalà-lapat da meparò. Maayúyut da kadaya áwan sur-surbi se makaddadál nga ar-arapáap da. Ay ittu ya mangirurum kaggída kiya pakadadàlán da ka áwan panda. 10 Ata ya agtalikágum ta kiya pirà, ay ittu yán ya paggayatán ngámin daya nagbal-baláki nga kinadakè. Ay atán daya naglikud din kiya angngurug da gapu kiya agtal-talikágum da kiya pirà. Ay dedi ya tolay, ay adu ya pagpannakitán daya ur-uray da kídi yin.
Ya bílin ne Pablo ke Timoteo
11 Ngamay ikaw Timoteo, ay adayyuwám dayán na mà-màwa. Dayán nala nga napiya se daya pà-pàgan ne Dios din daya kuwaam. Kaligdaam ya angngurug mu ke Jesu-Cristo se piyám daya kasittolay mu. Iturad mu wala daya kapar-parigátan mu gapu ke Dios, ay se nindù ka din nala kadaya pádam ma mangurug. Tú dayán daya masápul la kuwaan mu ta e Dios ya sir-sirbiyán mu. 12 Kuwaan mu ya kabailán mu kiya angngurug mu. Ya biyág ga áwan panda ya gamgam-gáman mu, ta ittu yán ya nangayabán ne Dios kikaw. Ay nepakammu mu pe yin na mangurug ka ke Jesu-Cristo kiya pagmar-marngán daya adu wa mangurug. 13 E Dios nga ittu ya naggayatán ngámin biyág daya magbiyág, se Jesu-Cristo wa sittuturad da nangipudnu kitu àráng ne Poncio Pilato ki kurug mepanggap ke Dios, ya makammu kídi ya ammílin ku kikaw. 14 Kappiyánam ma ikurug daya ngámin na bil-bílin kikaw, ta senu áwan mepabásul kikaw, se áwan da makagi nga nadakè panggap kadayán na bil-bílin. Kurugan mu dayán peyang panda kiya ilalbet kammin ne Jesu-Cristo wa Apu tada.
15 Ay umbet kiya oras nga nìdang kampela ngin nin ne Dios nga kadayáwan. Aggína ya sissa nga katurayán kiya ngámin. Aggína ya Ari ngámin daya à-ári se Apu daya ngámin na à-apu. 16 Aggína ngala ya akkan mataatay. Mag-agyán kiya nawada tutu wala nga giyán nga akkan maadanniyánan. Ay áwan pikam ma tolay ya nakasingan kaggína, ay áwan ya makasingan kaggína oray inna. Aggína ngala ya day-dayáwan tada. Ay áwan panda naya kinaturáy na. Amen!
17 Kagiyánam, daya nabànáng nga akkan da din na pagtalgad se pagpasindáyaw daya kinabànáng da, ta ngámin dayán, ay akkan da magnanáyun. E Dios sala ya masápul la namnamáan da, ta aggína ya makidde kadaya ngámin na paganggammán tada. Ay naparon kiya angngidde na. 18 Ikagim kaggída nga napiya din peyang daya kuk-kuwaan da, nga ittu kuma ya pagbànángán da. Akkan da din na natagàna, nu di da kuma sissasagána nga mangidde kadaya makasápul. 19 Ay díkod atán ka lángit tin ya mabalin da nga pamaddug nu kuwa. Ay middán da pe ka biyág nga áwan panda nga ittu ya kapíyán na biyág.
20 Tarànam, Timoteo, ya nepiyár ne Dios kikaw. Akkan ka nga umatangya kadaya áwan sur-surbi nga bàbànán, se kadaya ammil-pilosupu daya magmas-masírib nga akkan kammala kurug ya sírib da ngin. 21 Ay adu tolay yin na magmas-masírib nga ummán kadayán, ay neal-aliwagwag da ngin kiya angngurug da ke Jesu-Cristo.
E Dios kuma ya magkallà kadakayu.