Ya mekàduwa nga súrát ne
Pedro
1
Iyà e Simon* 1:1 Ka úni nga Griego ay Simeon. Pedro wa apostol ne Jesu-Cristo se bobonan na ka mepanggap kaggína.
Nagsúrát tà manin kadakayu wa niddán ne Dios se Jesu-Cristo wa marammiyág ka angngurug ga páda pe naya angngurug ga nidde na kadakami. Sangapáda ya angngurug tada nga nidde na, áta áwan na nga pagdudúmán kadaya tolay.
Ay sápay kuma ta mammuwán nu tutu wala pànang ya agkallà ne Apu Dios, ay se pumiya pànang kuma pe daya ur-uray nu, gapu kiya akammu nu ke Dios se ke Jesu-Cristo wa Apu tada.
Ya angngipassingan tada nga kurug nga píli nitta nge Dios
Ay gapu kiya ammanakabalin ne Dios, ay nidde na kadàtada ngámin daya masápul tada kiya angngikurug tada kadaya piyán na kídi ya biyág. Ay kinuwa na yán gapu ta nammuwán tada tutu wala nge Jesu-Cristo. Aggína ya namíli kadàtada nga piyán na nga iráman kiya kinadáyaw na se kiya kinaturáy na. Ay túya adu daya napatag pà-pànang nga nekari na kadàtada, ta senu gapu kadedi ya nekari na, ay malisiyán tada daya ngámin na mamadakè kadàtada gapu kadaya nadakè a asikkuwaan daya tolay ked kalawagán. Ay senu mepagangay pe kadàtada ya ummán kiya gangay ne Dios.
Ay lugud kuwaan nu ya mabaal nu wa mangwa ka napiya, nga ittu ya masápul kiya angngurug nu. Ay kiya angwa nu kadaya napiya, ay masápul nu pe ya magsírib. Kiya agsírib nu, ay masápul nu ya magan-annád kiya aglam-lammat nu. Ay kiya aggan-annád nu, ay masápul nu pe ya magan-ánus. Ay kiya aggan-ánus nu, ay masápul ya angngikurug nu ke Dios. Ay kiya angngikurug nu ke Dios, ay masápul pe nga nindù kayu kadaya wawwági nu ki angngurug, ay se maramminya kayu pe. Ata nu atán dedi kadakayu win, ay se nuda kuwaan peyang pe, ay akkan wayya nga áwan surbi daya kuk-kuwaan nu nga napiya. Ay maam-amúngán pe ya ammu nu mepanggap ke Jesu-Cristo wa Apu tada. Ngamay daya tolay ya mangurug ga áwan dayán kaggída, ay árig da ya nagrádam wànu nakúláp. Akkan da am-ammu win tu nàwa kaggída nga nammakawan ne Dios kadatu bas-básul da kitun.
10 Ay lugud wawwági, ipas-pasnà nu ya mangipassingan na kurug ga píli nakayu nge Dios nga pinagbalin na ka annánà na. Ay nu kuwaan nu dayán na kinag-kagì kadakayu, ay áwan nu win na keaw-awagwaggán ki angngurug nu. 11 Ay sikkaanggam pànang nge Jesu-Cristo wa marammiyág se Apu tada, nga mangalà kadakayu kiya pangiturayán na ka áwan panda.
12 Ay túya oray nu nammuwán nu dedi yin na nekagiyán ku kadakayu, ay se kurug ya angngurug nu win kiya kurug ga sur-súru mepanggap ke Jesu-Cristo, ay piyán ku nga ipad-padamdam peyang kadakayu. 13 Ta ammù nga kasapúlán ya angipad-padamdam ku kadayán kiya kasibbiyág ku pikam. 14 Ata ammù nga akkan pe yin na mabayág ya agbiyág ku, ta nepakammu tutu wala ne Jesu-Cristo wa Apu tada kiyà. 15 Ay ittu pe ya gapu na nga kuwaan ku ya mabaal ku, ta senu oray nu matay yà in, ay atán nala ya pakadamdammán nu kadayán ki oray nágan na nga oras.
Datu nakasingan kitu nammadáyaw ne Dios ke Jesu-Cristo
16 Ta akkan wayya nga adodit tala daya nasírib ba tolay tu nebàbànán mi kadakayu mepanggap kiya kinaturáy ne Jesu-Cristo se kiya ilalbet na kammin. Ata dakami ay nasingan mi nga mismu ya diláng na. 17-18 Ata uwad kami pe kitu inammadáyaw ne Dios nga Ama na kaggína kitu napatag ga bantay, áta kabulun nakami kitun. Ay nagìna mi pe tu úni nga gayát ka lángit, kane kagiyan ne Dios nga kangatuwán kaggína ya, “Tú idi ya pà-pàgan ku wa An-anà ku, ay anggamman ku pànang pe,” nán na.
19 Ay díkod nammuwán mi nga kurug tutu wala datu nekagiyán datu profeta 1:19 Daya profeta ay aggída datu agkakagiyán ne Dios kadatu pekagi na kadatu tolay kitun. kitun. Pagkapiyaán nu nu ittu dayán daya lam-lamtan nu, ta ittu daya árig dílág nu kiya nagìbat panda kiya danni láwa, nga ittu yanin ya ilaltuwád naya salaw nga mangwada kadakayu. Ay meárig yán kiya ilalbet kammin ne Jesu-Cristo. 20 Ngamay masápul la ammuwán nu wa áwan tolay ya maketarus kaggína kampela ngin kiya sarut naya bàbànán ne Dios, nga nepesúrát na kitun. 21 Ata daya nesúrát ta bàbànán ne Dios, ay akkan wayya nga gayát kadaya lam-lammat kampela daya tolay yin. May gapu ta datu profeta kitun, ay ab-abul-bulunan naya Ispiritu ne Dios da, ay túya datu nebàbànán da ay e Dios ya nagpapekagi kaggída.

*1:1 1:1 Ka úni nga Griego ay Simeon.

1:19 1:19 Daya profeta ay aggída datu agkakagiyán ne Dios kadatu pekagi na kadatu tolay kitun.