3
Ya mepanggap kiya kari ne Apu nga umbet kammin
Tú idi ya mekàduwa nga súrát ku kadakayu wawwági. Tu nepadamdam ku kadakayu kitu nunna nga súrát ku, ay ittu manin ya ipadamdam ku kadakayu kídi ya súrát ku, ta senu kappiyánan nu ya magurauray. Ay damdamman nu peyang datu nekagiyán datu profeta ne Dios kitun na mà-màwa, se datu bil-bílin ne Apu wa marammiyág nga nammuwán nu kadaya apostoles na.
Tú idi ya munna nga ipadamdam ku kadakayu. Akkan nu kaligpanán nga nu iya kamuddiyánan na al-algaw, ay maglaltuwád daya tolay ya tú da la nga kuk-kuwaan daya nadakè a kelugán daya baggi da. Ay ag-agbán dakayu, nga nán da, “Di na mà nekari nga umbet kammin? Kawà nád tu giyán na ngin? Ay natay ngámin nin datu mannákam tada, ay áwan ku ammu nga napal-palíyán daya atán kídi kalawagán ni nanggayát kitu nekàwa na kam!” nán da. Ata ginúrát da nga kinaligpanán nin nga gapu kiya úni yala ne Dios, ay nàwa ya lángit kitun kam, se napaltuwád na ya lusà se iya danum. Ata gapu kiya danum ay nàwa na ya lusà. Ay ya danum kam pe tu pinangrápun ne Dios kadatu tolay kitun kane pinagdallis na idi ya kalawagán. Ay gapu pe kiya úni ne Dios, ay nesag-sagána na nga sìdúgan ya lángit se idi ya kalawagán nu iya algaw wa angngukum na se ammánis na kadaya nadakè a tolay.
Ngamay akkan nu kal-kaligpanán wawwági nga ya tangalgaw se iya maríbu dagun, ay áwan na pagdúmán dayán ke Apu. Ngamay daya duddúma, ay dálin da nu akkan na nga dag-dagappan nin nga tungpálan datu nekari na. May ya kurug na, ay an-anúsán nitta nge Dios, ta akkan na nga piyán nu atán ya mapánis, nu di kuma nga makappoli ngámin daya tolay kadaya bas-básul da.
10 Ngamay ya ilalbet kammin ne Apu, ay màtatán nga ummán kiya ilalbet naya maragtákaw. Ay kiyán na algaw ay umawan nin ya lángit, ay magìna tada pe ya naggat ta adudúrán. Ay masìdug daya mas-asingan ka lángit. Ay masìdug pe ya kalawagán se daya ngámingámin na atán.
11 Ay gapu ta ammu nu nga umawan ya ngámingámin, ay masápul ya panagmar-máru nu. Ay se daya piyán ne Dios sala daya sur-surútan nu peyang 12 kiya aggin-indag nu kiyán na algaw ne Dios. Ay kuwaan nu daya mabaal nu, ta senu makaru ya ilalbet na, ay ittu yanin ya kasìdug naya lángit se ya katúnaw ngámin daya mas-asingan ka lángit gapu kiya napalotán na parráng. 13 Ngamay dàtada, ya id-idaggán tada, ay ya kari na nga baru wa lángit se baru wa kalawagán. Ay áwan tutu wala ya kinadakè kiyanin.
14 Ay lugud wawwági, kiya aggin-indag nu kadedi, ay masápul la kuwaan nu ya mabaal nu wa akkan na magbásul, ta senu napiya ya akibul-bulun nu kaggína, ay se áwan na nga ammu nga bas-básul nu.
15 Ay ibíláng nu nga, ya akkan angngar-karu ne Apu nga umbet kammin, ay nidde na nga waya nu, ta senu mabalin nu wa malisiyán ya ammánis na. Ay e Pablo wa pàgan tada nga wagi tada, ay túyán kam pe tu nekagi na kadakayu kitu súrát na nga nangagi kitu nepekagi ne Dios kaggína. 16 Ay tú kam dedi datu kag-kagiyan na kadatu sur-súrát na. Atán da pe ya nekagi na kadatu sur-súrát na nga nasulit ta maawátan. May daya tolay ya kúráng ya angngáwat da se maggad-gadduwa ya angngurug da, ay sabáli ya pangisar-sarután da, nga ummán kiya pamà-pàyanán da kadaya duddúma nga bàbànán ne Dios nga nepesúrát na. Ngamay ittu ya gapu naya kapánis da kampela ngin nin.
17 Ay túya magtaron kayu lugud wawwági, oray ta nammuwán nu dayanin. Ta get nu mebal-balobu kayu nga mangwa pe kadaya pagbas-basúlán daya nadakè a tolay, ay meaw-awagwag kayu kiya angngurug nu. 18 Ngamay lumig-ligda din ya angngurug nu se umaduadu din pe ya ammu nu mepanggap ke Jesu-Cristo nga Apu tada se marammiyág. Aggína ya maday-dáyaw peyapeyang ka áwan panda! Amen.