Ya mekàduwa nga súrát de Pablo kadatu mangurug ka
Tesalonica
1
Iyà e Pablo. Dakami se de Silas se Timoteo ya makin-súrát kídi kadakayu wa mangurug ke Jesu-Cristo ka íli Tesalonica, nga petur-turayán peyang ke Dios nga Ama tada se Jesu-Cristo wa Apu tada. Aggída din nala ya magkallà se mangap-kappiya kadaya ur-uray nu.
Ya ammánis ne Dios kadaya maddi mangurug kaggína
Masápul la magiyáman kami peyang ke Dios gapu kadakayu wawwági, ta ittu ya rabbang na nga kuwaan mi gapu ta lumig-ligda pànang ngin ya angngurug nu. Ay se umabaabay kam pe yin ya agpipininya nu. Ay túya iban-banábag mikayu kadaya ang-angngayan mi nga giyán daya mangurug ke Dios. Ikag-kagi mi ya angngurug nu ke Jesu-Cristo, se ya kinaánus nu wa magiturad kadaya ngámin na kapal-palakkán nu se daya kapar-parigátan na mà-màlamán nu.
Ittu yán ya mangipakammu wa kurug se kustu ya angguwes ne Dios, áta gapu kitu naggiturad nu kadayán na rig-rígát nu, ay ibíláng ne Dios nga rabbang nu ya meráman kiya pangiturayán na, áta ittu lugud yán ya gapu naya kapar-parigátan nu. Ata kurug nga daya rumbang ngala daya kuwaan ne Dios. Baltan na nga parigátan daya namar-parígát kadakayu. Ay dakayu wa mapar-parígát kídi, ay palapnáyan nakayu pe yin nga ummán kiya ammalapnáy na pe kadakami kiya ilalbet kammin ne Apu Jesus nga maggayát ka lángit, nga kabulun na daya naturáy ya anghel na. Magtatákay ka maggatagatang nga apuy nga umbet mamánis kadaya tolay ya maddi ya mangammu ke Dios, se akkan na mangur-kurug kiya Napiya nga Dámag ga mepanggap ke Jesus nga Apu tada. Ay ya pannankapánis dayán ay ya pannakatay da ka áwan panda. Ay mesisibna da pe ke Apu peyapeyang ngin ka áwan panda. Ay díkod akkan da masingan ya kinadáyaw na se ya ammanakabalin na. 10 Ay kiyán na ilalbet ne Apu Jesus, ay mapadayáwan kadaya ngámin na mangurug kaggína, ay se mapatag pe kaggída. Meráman kayu pe kiyán, áta kinurug nu mà ngámin datu kinag-kagi mi mepanggap kaggína.
11 Ay túya ikar-karárag mikayu peyang, ta senu pagbalinan nakayu nge Dios nga mekari kiya nangayabán na kadakayu. Ay senu gapu ki pannakabalin na, ay màwa nu ngámin daya napiya nga as-asikkuwaan nu kiya angngurug nu ke Jesus. 12 Ay díkod meday-dáyaw we Jesus nga Apu tada gapu kadakayu, ay meday-dáyaw kayu pe, ta aggína ya Apu nu. Ay màwa ngámin dayán gapu kiya isisseng ne Dios kadàtada, ay se gapu pe kiya isisseng ne Apu Jesu-Cristo.