2
Ya namáru wa suldádu ne Jesu-Cristo
Ay lugud, ikaw nga an-anà ku, pagbagkaddam mala ya uray mu gapu kiya agkallà ne Dios gapu ki angngurug mu ke Jesu-Cristo. Ay ngámin datu nagì-gìnám nga netù-tùgud ku win nga nagìna pe yin daya adu wa tolay, ay itùgud muda pe kadaya mapiyár ra tolay, ta senu aggída pe yin ya mangitùgud kadaya duddúma.
Iturad mu ya magrígát gapu ke Jesu-Cristo, áta túyán ya masápul la kuwaan naya namáru wa suldádu na, nga ittu ya árig mu. Ya suldádu, ay masápul la tittu ya mepanggap kiya kinasuldádu na ya lam-lamtan na, ta senu pà-pàgan naya makin-suldádu kaggína. Akkan na nga ittu lam-lamtan ya mepanggap kiya biy-biyág daya akkan na suldádu. Ay meárig ta pe kiya makikuntes ki tagtág kiya agsirbi ta ke Jesus. Akkan makapangábà ya makikuntes nu akkan na nga surútan ngámin daya lintag ga ipasúrut da kaggína. Ay ummán pe kiya maragtálun na magpaggus nga magkuwa kiya tálun na. Gángay nga aggína ya makin-kuwa kiya maápit na kiya tálun na. Lam-lamtan mu dedi ya kag-kagiyan ku kikaw, ay e Dios ya mangidde ka pannakaáwat mu ta senu mesarutám da ngámin.
Dam-damdammam nga e Jesu-Cristo wa gakagaka natu David, ay linumtu kammin. Ittu yán ya Napiya nga Dámag nga ibàbànán ku. Ittu pe yán ya gapu na nga mapar-parigátan nà. Atán nà kídi ya sikkakadena nga ummán ka nadakè a tolay. Ngamay oray yala ta ya bàbànán ne Dios, ay akkan mà wayya mekadena. 10 Ay díkod, iturdán ku wala ngámin dedi ya kapar-parigátan, ta senu mabiyág pe ne Jesu-Cristo ka áwan panda daya píli ne Dios nga tolay na. Ay mapadayáwan da pe ka áwan panda. 11 Ay kurug idi ya nán da nga, nu netangatay tada kaggína, ay mepagbiyág tada pe kaggína. 12 Ay nu meturdán tada ya magrig-rígát, ay mepangituráy tada kaggína. Ay nu ituláyaw tada, ay ituláyaw nitta pe. 13 Ngamay oray nu mippà ya angngurug tada kaggína, ay manamnáma kammala ya kari na, áta akkan na maulis ya gangay na.
Ya agtaron tada kiya sur-súru wa lùsawan ne Dios
14 Ipadamdam mu idi kadaya mangurug kannán. Ay kagiyánam da ki àráng ne Dios, nga akkan da makipal-palagmán ka panggap kiya úni yala, áta áwan sur-surbi dayán. Mangdadál lala kiya angngurug daya maggigìna. 15 Kuwaam ya mabaal mu, ta senu pà-pàgan naka nge Dios. Kappiyánam nga itùgud ya bàbànán na mepanggap ke Jesu-Cristo, ta senu áwan mu keap-appattán kadaya ubraám nga ipàwa na kikaw. 16 Akkan ka nga mepagar-arát ta mepagbàbànán kadaya bàbànán na lùsawan ne Dios, áta ittu yán ya manakidakè kadaya tolay. 17 Ya ummán kadayán na sur-súru, ay meárig kadaya sadúra kiya lublub ba umaraarà. Daya duwa nga magtù-tùgud kadayán, ay de Himeneo se Fileto. 18 Akkan da ngin na sur-surútan ya kurug ga sur-súru. Nán da nga ya ilaltu daya natay ay nabalin nin. Piyán da dadàlan ya angngurug daya duddúma. 19 Ngamay e Dios ya mamaligda ki angngurug tada, ta senu meárig tada kiya abay pànang nga batu wa akkan tutu wala makínin, nga nasurátan ka nán na kídi, “Ammu ne Dios ngámin daya kurug ga tolay na,” nán na, se “Nu iinna ya manguna nga e Jesu-Cristo ya Apu na, ay igsán na daya nadakè a kuk-kuwaan na,” nán na.
20 Ay kiya abay ya balay, ay adu baláki daya aruminta nga atán kiya unag na. Atán da nga nàwa ka balitù se daya nakangin-ngína nga ittu daya mausár nu atán da naturáy ya sangaíli da. May atán da pe daya ur-úray ya aruminta nga nàwa ka káyu wala se daya nàwa ka lusà a ummán kadaya bánga, nga ittu daya mausár kadaya akkan napatag ga mà-màwa. 21 Ay tú dayán daya kearígán tada nga mangurug. Ngámin daya mangigsán kadaya ngámin nadakè a kuk-kuwaan da, ay meárig da kiya aruminta nga pà-pàgan naya makin-kuwa. Ay oray nágan na nga oras, ay mabalin nada nga usarán kadaya napatag ga asikkuwaan na.
22 Ay túya akkan ka nga umat-atangya kadaya nadakè a kuk-kuwaan daya babbágu. Ya magmar-máru wala ya kuwaam, ay se kaligdaam ya angngurug mu, ay piyám daya kasittolay mu se kappiyánam mala ya ur-uray mu. Kuwaam dayán, áta tú dayán daya masápul la kuwaan daya kurug ga mangurug nga makiápu ke Apu. 23 Akkan ka pe ya mear-arát ta makipal-palagmán kadaya áwan sur-surbi se áwan sar-sarut nga bàbànán, áta ammum mà in na sáwad dala ya pagang-angayán dayán. 24 Ata ya bobonan ne Dios, ay akkan makisaw-sáwad, nu di masápul la namáru kadaya ngámin tolay se nasírib se naánus nga magtùgud. 25 Akkan pe makà-kàrungat nga magtuldu kadaya kumag-kagúra kadàtada, ta get nu pakappoliyan ne Dios da, ay mammuwán da ya kurug. 26 Ay díkod nu mapagmut da ya uray da, ay mataláwan da ngin ya árig kàrung ne Sairu, nga ittu ya nangitur-turáy kaggída se nekur-kurug da.