Ya súrát ne Pablo kadatu mangurug ka
Colosas
1
Iyà e Pablo, nga pinagbalin ne Dios ka isa nga apostol ne Jesu-Cristo. Súrát mi idi se Timoteo wa wagi tada, kadakayu wa tolay ne Dios ka íli Colosas nga wawwági mi nga mangurug ke Cristo.
E Dios nga Ama tada din nala ya magkallà se mangap-kappiya kadaya ur-uray nu.
Ya aggiyáman de Pablo ke Dios
Ay ki káda nga angngikar-karárag mi kadakayu, ay magiyáman kami peyang ke Dios nga Ama ne Jesu-Cristo wa Apu tada. Ata nagìna mi ya angngurug nu ke Jesu-Cristo, se iya amminya nu kadaya ngámin na páda tada nga tolay ne Dios. Ay magiyáman kami pe gapu kiya agginnanáma nu kiya gun-guna nga meid-iddag kadakayu ka lángit. Ittu tu nammuwán nu kitun kane mebàbànán kadakayu ya kurug, nga ittu kam ya Napiya nga Dámag ga mepanggap ke Jesu-Cristo nga mebàbànán nin ki ngámin na giyán kid kalawagán. Ay umaduadu pe daya mangurug kídi ya Dámag, ay se mauli-ulis ya biyág da pe. Ay ummán pe kadakayu kitu pissán nu tutu wala nga makagìna kiya agkallà ne Dios, ta nammuwán nu win ya kinur-korugán na.
Ay e Epafras nga pà-pàgan mi tutu wala nga kabulun tu nakammuwán nu kiyán. Aggína ya isa kadaya mapiyár nga bobonan ne Cristo, nga ittu tu kinabaggi mi nga nawe kannán. Ay kane magulli kanedi, ay aggína ya nangagi kadakami mepanggap kiya amminya nu kiya isaisa kadakayu, nga gayát kam kiya Ispiritu ne Dios.
Tu angngikarárag ne Pablo kadatu iColosas
Ay díkod nanggayát kitu nakagìna mi kiya mepanggap kadakayu, ay ikar-karárag mikayu peyang, nga sengán nakayu ya Ispiritu ne Dios nga mangammu pànang kadaya piyán na nga ipàwa kadakayu, ta ittu daya mamasírib kadakayu nga mangammu kadayán ngámin. 10 Díkod nu mapakuna kiyán, ay mabalin nu wa ipogup ya agbiyág nu kiya piyán ne Apu senu maanggammán kadakayu peyang. Ay magbalin pe ka napiya ngámin daya kuk-kuwaan nu wa bátug búnga naya angngurug nu, ay se umabaabay pe ya angngammu nu kadaya piyán ne Dios.
11 Ay ikar-karárag mi pe nga e Dios din nala ya mamal-paligda pànang kiya angngurug nu kaggína gapu kiya nakas-kasdáaw nga ammanakabalin na, ta senu magánus se maganggam kayu wala nga magiturad kadaya ngámin na mà-màwa kadakayu. 12 Magiyáman kayu pe ke Dios nga Ama tada, nga ittu ya namagbalin kadàtada ka tolay na nga pangipakin-kuwaán na kadaya ngámin na napadán na gun-guna tada kiya pangiturayán na nga árig wada.
13 Netálaw nitta kiya angngituráy ne Sairu nga ittu ya árig nagìbat, ay se nitta iráman kadaya itur-turayán naya pà-pàgan na nga An-anà na, 14 nga ittu kam ya nagikáru kadatu bas-básul tada, nga ittu pe yin tu nekapakawan tada kadatun na bas-básul tada.
Ya kinaturáy ne Jesu-Cristo kadaya ngámingámin
15 E Jesu-Cristo ya pakasinnán tada nu wà ummán ne Dios nga di masingan. Ay awe napadapadán nga uwad din oray kitu áwan pikam oray iinna kadatu ngámin na naparsuwa. 16 Ay aggína tu nagpeparsuwaán ne Dios kadaya ngámingámin na atán ka lángit se kídi kalawagán, daya masingan se daya akkan nga masingan, meráman ngámin daya mabalin na ap-apuwan se pagpinnorayán daya tolay. Ta ya ngámingámin, ay pinarsuwa ne Cristo ka para kaggína. 17 Gángay kammala nga atán ne Cristo win kitu áwan pikam ma naparsuwa. Ay gapu kaggína, ay napiya ya kà-kàwaán ngámin daya pinarsuwa na.
18 Ay aggína pe ya bátug úlu tada ngámin na mangurug kaggína nga árig baggi na, ta aggína ya pagbiyágán tada. Ay aggína pe ya sissa nga kangatuwán na linumtu kammin kane matay, ta senu aggína ngala ya katurayán kadaya ngámingámin. 19 Ta piyán kammala ne Dios sin, nga atán ke Jesu-Cristo ngámin ya kinaDios na.
Tu nekekappiya datu iColosas ke Dios
20 Ay díkod tú idi lugud ya kinuwa ne Dios, nga gapu ke Jesus, ay ngámin daya atán ka lángit se kídi kalawagán, ay nekappiya da kammin kaggína, gapu kitu dága ne Jesus kitu nekatay na kitu krus. Ittu yán ya gapu naya nekekappiya daya ngámin ke Dios, se iya nekepatoli naya akibul-bulun da kaggína.
21 Ay dakayu pe, ay adayyu kayu ke Dios kitun. Lùsawan nu, ay díkod nadakè pe datu kuk-kuwaan nu kitun. 22 Ngamay kídi yin, ay nekappiya kayu win ke Dios, gapu kitu nekebasu naya An-anà na gapu kadàtada. Ay díkod nu iya ilalbet kammin ne Jesu-Cristo, ay áwan tutu wala nga mepabásul ne Dios kadakayu win, ta áwan nu lugud bas-básul lin. 23 May masápul akkan kayu maglikud se maggad-gadduwa kiya angngurug nu. Se akkan din pe kumapsut ya agginnanáma nu kadatu ngámin na nekar-kari kadakayu kiya Napiya nga Dámag mepanggap ke Jesu-Cristo, nga nagìna nu win. Ay idi nga Dámag, ay nebàbànán nin ki ngámin giyán kídi kalawagán. Ay iyà e Pablo wa pinagbalin ne Dios ka bobonan na nga mangibàbànán kiyán na Dámag.
Ya isisseng ne Pablo kadatu mangurug
24 Ay maganggam mà ala kídi yin oray nu mapar-parigátan nà gapu kiya angngibàbànán ku ki mepanggap ke Jesu-Cristo. Ata daya ngámin na rig-rígát nga mà-màlamán ku gapu kadakayu, ay bíláng angngitul-túluy ku kadatu rig-rígát ne Cristo gapu kadaya mangurug ga árig baggi na.
25 Ay nagbalin nà ka bobonan daya mangurug, ta ittu yán ya nidde ne Dios nga ubrà, ta senu masengán takayu kiya pagpíyán nu. Ay ittu ya angngipakammù tutu wala ki ngámin bàbànán na, 26 ta ittu ya pakammuwán ta kiya pinalánu na kitun kam ma kuwaan na. Nelingalingad na ka nagbayabayág gala nga dagudagun kadatu nunna nga tolay, ngamay kídi yin, ay nepakammu na ngin kadaya tolay na. 27 Piyán kammala ne Dios nga ipakammu kaggída ya napiya pànang nga palánu na nga pagpíyán ngámin tolay, meráman kayu nga akkan Judyu. Ay yán na palánu na, ay ittu ya agyán ne Cristo kadakayu, nga ittu ya gapu naya agginnanáma nu nga mepagyán kayu ke Dios ka lángit.
28 Ay ittu ya gapu na nga ibàbànán mi ya mepanggap ke Cristo kadaya ngámin tolay. Ay tul-tulduwán mida ngámin se mida kappiyánan tutu wala nga law-lawagán, áta piyán mi tutu wala nu mepassingan nga nanàmán da ngámin kiya angngurug da ke Cristo. 29 Ay ittu yán ya gapu na nga magpaggus sà tutu wala, se ippáy ku ya kabailán ku nga mangwa kadayán. Ay màwà dayán gapu kiya bílag tutu wala nga gayát ke Cristo nga atán kiyà.