4
Ay dakayu wa à-apu, ay namáru kayu se nindù kayu din kadaya asassu nu. Damdamman nu, nga oray dakayu, ay atán pe Apu nu ka lángit.
Ya tul-tuldu ne Pablo
Ay akkan kayu din molaw wa magkar-karárag nga makiseng ke Dios, nu di nu kuma nga ipas-pasnà tutu wala. Ay se akkan nu kaligpanán pe ya magiyáman kaggína. Ay ikar-karárag dakami pe, nga iddán nakami din nge Dios ka waya mi nga mangibàbànán kiya bàbànán na, ta senu mepakammu mi ya palánu na nga mepanggap ke Cristo, nga akkan na nepak-pakammu kitun, nga ittu pe ya gapu naya kaatán ku kid agba-balúdán ni. Ikar-karárag dà ta senu melaw-lawág ku tutu wala din yán, áta ittu ya masápul la kuwaan ku.
Magan-annád kayu kiya akisang-sángu nu kadaya akkan mangurug ke Cristo. Ay nu atán nala waya nu, ay ipassingan nu nga dakayu ay mangurug kayu. Kappiyánan nu ya akibàbànán nu kaggída. Ay ammuwán nu din pe ya napiya nga agsungbát nu kadaya pam-pamutù naya oray inna kaggída.
Ya akitalekág de Pablo
E Tikico ya mangikagi kadakayu kadaya ngámin na dámag mepanggap kiyà. Aggína ya isa nga wagi tada nga pà-pàgan tada, nga mapiyár nga kaseng ku se pádà a bobonan ne Apu kiya ubra na. Papannan ku kannán giyán nu, ta senu mepadámag na daya kapà-pàyanán mi kanedi, ta senu pumiya daya ur-uray nu. Ay e Onesimo ya kabulun na. Isa pe nga wagi tada nga mapiyár se pà-pàgan tada, nga kamungayán nu kam kannán. Aggída ya mangikagi kadakayu ki ngámin na mà-màwa kanedi.
10 E Aristarco nga pádà a bálud kanedi, ay makikumusta kadakayu, ay oray pe ye Marcos nga kapinsán ne Bernabe. Ngamay ipadamdam ku manin kadakayu tu kinagì kitun nga mepanggap kiya ipappan ne Marcos kannán. Sangailiyan nu din nu dumatang kiya giyán nu. 11 Ay e Jesus nga ingágan da pe ka Justo, ay makikumusta pe kadakayu nga wawwági kannán. Tittu dedi ya tallu ngala kadaya ngámin na pádà a Judyu wa mangurug kanedi daya sumeng kiyà ki ubrà a mepanggap ki pangiturayán ne Dios, ay adu pe daya neseng da kiyà.
12 Ay oray e Epafras, nga kamungayán nu kam, ay makikumusta pe kadakayu. Isa pe nga bobonan ne Jesu-Cristo. Ipas-pasnà na tutu wala ya mangikar-karárag peyang kadakayu ke Dios, ta senu lumigda se magnákam kayu din nin kiya angngurug nu, ay se áwan nu din tutu wala nga aggad-gadduwa kiya ngámin na piyán ne Dios nga ipàwa kadakayu. 13 Ay makagi ku pe nga kurug ga magpaggus tutu wala nge Epafras kiya aggubra na gapu kadakayu, se gapu pe kadaya mangurug ka íli Laodicea se Hierapolis.
14 Ay e Lucas nga pà-pàgan tada nga duktor, se e Demas pe, ay makikumusta da pe kadakayu.
15 Ay ikagi nu mán pe ya akikumustà kadaya wawwági nga mangurug ka Laodicea, ay se ke Nimfas, se kadaya ngámin na mangurug ga magguurnung peyang ka balay na nga magday-dáyaw ke Dios.
16 Ay nu mabalin mebása ngin idi nga súrát kadakayu, ay ipaw-it nu kadaya mangurug ka Laodicea senu mebása pe kaggída. Ay pálà nu pe tu súrát nga nepaw-it ku ka Laodicea senu mebása pe kadakayu.
17 Ay ikagi nu mán pe ke Arkipo, nga balinan na din ya nepiyár ne Apu kaggína nga ubra.
18 Ay iyà kampela ngin nin ya nangisúrát kídi: Makikumusta ngà pe kadakayu.
Ay damdamman dà din peyang kiya kaatán ku kid agba-balúdán.
E Dios sala kuma ya magkallà kadakayu.