Ya súrát ne Pablo kadatu mangurug ka
Efeso
1
Iyà e Pablo, nga pinagbalin ne Dios ka isa nga apostol ne Jesu-Cristo.
Súrát ku idi kadakayu nga tolay ne Dios ka Efeso nga napikkilán na mangurug ke Jesu-Cristo.
E Dios nga Ama tada se Jesu-Cristo wa Apu tada din nala ya magkallà kadakayu se mangap-kappiya kadaya ur-uray nu.
Tu palánu ne Dios nga pakabiyágan tada
Ay dayáwan tada nge Dios, nga Dios se Ama ne Jesu-Cristo nga Apu tada, ta gapu ta umapu tada ke Cristo, ay abay tu nesisseng na kadàtada, ta atán ngámin kadàtada daya nidde naya Ispiritu na nga gayát ka lángit.
Oray kitu akkan pikam ma nàwa idi ya kalawagán, ay napadán na píli nitta nge Dios sin na tolay na gapu ki angngurug tada ke Cristo, nga pagmar-maruwan na, se kuwaan na ka áwan bas-básul ta piyán nitta. Pinalánu oray kitun kam, nga pagbalinan nitta ka annánà na, gapu ke Jesu-Cristo, ta ittu ya piyán na se paganggammán na nga màwa kadàtada. Ay túya dayáwan tada lugud de Dios gapu kiya nakas-kasdáaw wa agkallà na nga nepassingan na kadàtada, kitu inangngibon na ke Jesu-Cristo nga pà-pàgan na.
Ata gapu kitu dága ne Jesu-Cristo kitu nekatay na, ay nálà nitta nge Dios sin, ta pinakawan nitta ngin kadatu bas-básul tada, gapu kiya abay nga agkallà na nga nepassingan na kadàtada. Ay gapu pe kiya kinasírib na se pannakaáwat na, ay nepakammu na ngin kadàtada tu palánu na kampela ngin nin nga akkan na pikam ma nepakammu kitun, áta ittu tun tu piyán na nga kuwaan gapu ke Cristo. 10 Ata nu umbet ya oras nga piyán na kampela ngin nin, ay palánu ne Dios nga paggaamúngan ngámin daya atán ka lángit se daya atán kídi ya kalawagán.
11 Gapu ke Jesu-Cristo ay dakami ya pininya na nga piníli na nga tolay na oray kitun kam. Ata màwa nga mepogup daya ngámingámin kiya piyán kampela ne Dios nga kàwa da ngin. 12 Ay díkod, dakami nga nunna nga maginnanáma ke Cristo win ay magbiyág kami nga mamatag ke Dios gapu kiya kinadáyaw na.
13 Ay oray pe kadakayu, kitu inakagìna nu kiya kurug ga sur-súru nga mepanggap kiya pakabiyágan daya maragbásul, ay ittu tu inangngurug nu ke Jesu-Cristo, ay árig minarkaán nakayu kiya tagematun na nga ittu ya Ispiritu na nga nekar-kari na kitun. 14 Ay ya kinaatán nedi ya Ispiritu na kadàtada ya pakammuwán tada nga daya nekari ne Dios kadàtada nga tolay na, ay málà tada. Ay díkod namnamáan tada ya angngalà na tutu wala kadàtada ka kuw-kuwa na. Ay dayáwan tada nge Dios gapu kiya kinadáyaw na.
Ya angngituráy ne Jesu-Cristo
15 Ay túyán ya gapu na nga, kane madámag ku ya angngurug nu ke Apu Jesus se ya amminya nu kadaya ngámin na páda nu wa tolay ne Dios, 16 ay áwan ku sínang nga magiyáman ke Dios gapu kadakayu. Ikar-karárag takayu peyang nu magkarárag gà.
17 Ikar-karárag ku ke Dios nga nadáyaw nga Ama tada nga ittu ya nangibon ke Apu Jesu-Cristo nga idde na ya Ispiritu na nga ittu ya mamasírib se mangipakammu kadakayu ke Dios senu mammuwán nu pà-pànang. 18 Ay agngan ku pe nga mawadaán daya ur-uray nu ta senu mammuwán nu pànang ya kàwaán naya nepanamnáma na kitu nangngayáb na kadakayu. Mammuwán nu pe daya adu nga nakas-kasdáaw pànang nga pagkallà na nga nekari na kadaya tolay na.
19 Ay mammuwán nu pe ya áwan kepadáan na kinaturáy naya ammanakabalin ne Dios, nga ittu ya sumeseseng kadàtada nga mangurug. Ay idi ya ammanakabalin na, ay ittu kam idi tu inusár na 20 kitu namaltu na kammin ke Cristo kane matay, se itu namagtugaw na kaggína ki pane diwanán na ka lángit. 21 E Cristo ya mangitur-turáy kadaya ngámin na ap-apuwan se katuturayán se daya nangátu ka lángit. Nangátu pànang ya sáad na may oray nágan na nga sáad daya agtuturáy kídi kalawagán ni, oray kiya umbet nga baru nga kalawagán. 22 Nepeturayán ne Dios ya ngámingámin ke Cristo, ay se aggína pe ya pinagbalin na nga Apu daya ngámin mangurug se daya ngámingámin. 23 Ay daya ngámin na mangurug ke Cristo, ay árig da ya baggi na. Ay díkod gapu kaggída, ay áwan na nga pagkurángan nin, ta aggína mà ya mamalin ki ngámingámin ki oray ka wàna.