40
Tu nangipasíkád da kitu tabernákulu se tu nangngippáy da kadatu ar-aruminta na
Ay inamomanán ne APU tu Moses nga nán na, “Kiya munna nga algaw naya munna nga búlán, ay ittu ya angngipasíkád mu kiya tabernákulu nga agtammuwán. Iunag mu kiyán ya arko nga kippayán naya nekesurátán datu bil-bílin. Ay se mu la nga kurtináan ya giyán na ka angilingad mu kiyán. Iunag mu pe yin ya tebol, ay se mu kapiyánan ippáy datu ar-aruminta na. Iunag mu pe yin ya kandelero, ay se mu pe yin na ippáy daya pingki na. Ippáy mu ya balitù a annìdúgán ka insensu kiya lasi naya kurtína nga panin sángu kiya arko nga giyán datu nekesurátán daya bil-bílin ne APU, ay se mu la kurtináan ya lalangkán naya tabernákulu. Ippáy mu ya annìdúgán ka pagbasu kiya sángu naya lalangkán kiya tabernákulu nga agtammuwán. Ippáy mu tu abay besin kiya nagbàtán daya agtammuwán se ya annìdúgán ka pagbasu. Ay payán mu ka danum na. Ay se mu la pe ipasíkád ya abut naya amuwág nga nepalìmut kiya tabernákulu, ay se mu la kurtináan pe ya lalangkán na. Ay se mu la alà ya denu wa ikkiípu se mu la warsián ya tabernákulu se daya ngámin na inunag na ka angngikísi mu kadayán se daya ar-aruminta na, ta senu magbalin da ka kuw-kuwa ne APU. 10 Ay warsián mu pe ya annìdúgán ka pagbasu se daya ar-aruminta na ka angngikísi mu pe kiya annìdúgán. Díkod magbalin da ka kapàgán nga kuw-kuwa ne APU. 11 Warsìán mu pe ya abay besin se iya síkil na ka angngikísi mu pe kiyán. 12 Ay se mu la alà de Aaron na maggaáma kiya lalangkán naya tabernákulu, ay se mu dala nga bagguwán. 13 Ay se mu ibádu ke Aaron daya napatag ga ibbabádu na, ay se mu ipuwan ka denu ka angngikísi mu kaggína ka para kiyà ta senu magsirbi ka pádi ku. 14 Alà mu pe daya pútupútut na, ay se mu la ibádu kaggída datu kamason da, 15 ay se muda la nga ipuwán kitu denu, nga ummán kitu kinuwám kiya ama da, ta senu magsirbi da kiyà ka pappádi ku. Ay ya angngípu mu kaggída ya mamagbalin kaggída ka pappádi ku peyang ngin ka panda, oray daya sumar-sarunu pikam ma gakagaka da,” nán ne APU. 16 Ay díkod kinuwa tu Moses tu ngámingámin nga ummán kitu nebil-bílin ne APU kaggína. 17 Kitu munna nga algaw natu munna nga búlán natu mekàduwa dagun, ay nepasíkád tu Moses tu tabernákulu. 18 Nippáy da datu pagsiínán na se datu dab-dabbi na, ay se da la neruwaddán datu takkatakkan na nga káyu, ay se da pe yin nepasíkád datu adígi na. 19 Ay se na pe yin na isalukop tu tulda kitu tabernákulu, se na manin ilànù tu takkab natu tulda kitu otun na, nga ummán kitu nebílin ne APU kaggína. 20 Ay se na alà tu nekesurátán datu bil-bílin, ay se na nga ippáy kitu arko, ay se na pe yin na iruwad datu takkan na, ay se na nga ippáy tu takkab na nga akim-imallàán ke APU. 21 Ay nilnà na ngin tu arko kitu tabernákulu, ay se na nga ippáy pe yin tu kurtína nga lipad natu arko nga ummán kitu bílin ne APU kaggína. 22 Neunag na pe yin tu tebol kitu tabernákulu. Nippáy na kitu panidáya kitu tabernákulu, kitu panin lasi natu kurtína. 23 Ay se na nga ippáy tu sinápay kitu kippayán na nga àráng ne APU nga ummán kitu bílin na kitu Moses. 24 Neunag na pe tu kandelero kitu tabernákulu. Nippáy na kitu bátug tu tebol kitu panillod kitu unag tabernákulu. 25 Ay se na ippáy datu pingki na pe ki àráng ne APU, ummán kitu nebílin ne APU kitu Moses. 26 Neunag na pe tu balitù a annìdúgán se na ippáy kitu sángu natu kurtína natu arko. 27 Nanìdúgán na pe yin ka nabangug nga insensu nga ummán kitu nebílin ne APU. 28 Ay se na nippáy tu kurtína natu lalangkán natu tabernákulu. 29 Nepatugaw na tu annìdúgán ka pagbasu kitu sángu natu lalangkán natu tabernákulu nga agtammuwán. Ay nanìdug pe yin ka pagbasu, se nangidátun pe yin kitu dátun* 40:29 Ya dátun kídi nga nán na ay tu bátug ammay da kitun. nga ummán kitu nebílin ne APU kaggína. 30 Nippáy na tu besin kitu nagbàtán datu báwi nga agtammuwán, se itu annìdúgán ka pagbasu. Ay pinayán na pe yin ka danum nga pagbaggu. 31 Ittu win tu nagbagguwán se naggusesuwán tu Moses se de Aaron na maggaáma. 32 Nu magunag da kitu báwi nga agtammuwán se nu umbet da kitu giyán tu annìdúgán, ay magbaggu da nga ummán kitu nebílin ne APU kaggína. 33 Ay nepasíkád na pe yin tu abut natu amuwág nga nepalebut kitu tabernákulu se itu annìdúgán ka pagbasu, ay se na pe yin ippáy datu kurtína kitu lalangkán na. Ay díkod nabalin tu Moses datu ub-ubra na.
Tu angap se itu diláng ne APU
34 Ay se yala naangpán tu báwi nga agtammuwán kitu angap, ay nadilangán ngámin tu unag tu tabernákulu kitu diláng ne APU. 35 Ay akkan nakalnà tu Moses kitu agtammuwán, áta nagdagát tu angap kitúni, ay se nadilangán tu ngámin unag tu tabernákulu kitu diláng ne APU. 36 Ay ki kada agtálaw natu angap kitu tabernákulu, ay magsagána pe yin datu iIsrael nga mawe manin na magdal-dalen. 37 Ngamay nu akkan magal-alit tu angap, ay akkan da pe magal-alit panda kitu aggalit na manin. 38 Ata sisinnan peyang datu iIsrael tu angap ne APU kitu nagdal-dalen da. Atán kitu ngúdu natu tabernákulu ki algaw. Ay nu gabi, ay atán apuy kitu angap.

*40:29 40:29 Ya dátun kídi nga nán na ay tu bátug ammay da kitun.