Genesis
1
Tu nagparsuwa ne APU ki ngámin
Kitu inanggayát na, ay pinarsuwa ne Dios ya lángit se iya kalawagán. Ay tu kalawagán kitun, ay áwan na nga singasingan, se áwan na nga maya-mayán. Nagìbat tala tu pane ngúdu natu pabeg danum nga magsag-saggiyár. Ay ya Ispiritu ne Dios, ay magalìlekus kitu paningúdu natu danum. Ay nán ne Dios, “Magwada ka mán,” nán na. Ay tútu atán ya wada ngin. Ay napiya tutu wala ya wada ki nagsisíngan ne Dios! Ay se na pagsanutan ya wada se iya gìbat. Ay nengagánan na ya wada ka Algaw, ay nengagánan na pe ya gìbat ka Gabi. Ay se yala nga naggídám, ay se yala nga pagmakát. Ay ittu tun tu nunna nga algaw.
Ay se yala nán manin ne Dios, “Atán din ya pagbàtán naya angap ki ngúdu se iya danum kiya taggad,” nán na. Ay nàwa nga kurug. Ay díkod, nàwa ne Dios ya ngúdu nga ittu ya nagbàtán naya angap se ya danum ked taggad di. Ay nengágan ne Dios ya ngúdu ka lángit. Ay tútu naggídám se yala nga pagmakát manin. Ittu tun tu mekàduwa ngalgaw.
Ay se yala nán ne Dios manin, “Maalmung nga mapabeg din kampela ngin nin ya danum, ta senu lumtuwád kuma ya giyán na áwan danum,” nán na. Ay nàwa nga kurug. 10 Ay nengágan ne Dios ya giyán na áwan danum ka Lusà. Ay tu naalmung nga danum ma napabeg ay nengágan na ka Bebay. Ay napiya tutu wala idi ki nagsisíngan ne Dios. 11 Ay se yala nga nán ne Dios, “Patubuwam mán na lusà daya ngámin baláki nga kad-kaddat se daya mul-múla nga magbukal se daya kay-káyu wa magbúnga se magbukal pe,” nán na. Ay nàwa nga kurug. 12 Tummúbu ki lusà daya ngámin bal-baláki daya mul-múla. Atán ngámin baláki daya magbukal la mul-múla se daya kay-káyu wa magbúnga ka nagbukal. Ay napiya tutu wala idi ki nagsisíngan ne Dios. 13 Ay se yala manin naggídám ay se yala manin pe ya pagmakát. Ay ittu tun tu mekàlu wa algaw.
14 Ay nán manin ne Dios, “Lumtuwád din ngámin daya makidde ka wada ka lángit, ta senu atán pangilasínán kiya algaw se kiya gabi. Ay senu atán pe ya pangemaddán kadaya nagbal-baláki nga mà-màwa se kadaya al-algaw se daya dagudagun. 15 Ay ittu pe dayán daya nawada ka lángit nga mangwada kiya kalawagán,” nán ne Dios. Ay ittu kurug tu nàwa. 16 Napaltuwád ne Dios ya duwa nga dadakkal la makawada. Tu ab-abay ay ittu ya mangwada ki algaw, ay tu isa, ay ittu ya mangwada ki gabi. Ay atán pe daya bittuwan. 17 Nippáy ne Dios dedi ka lángit, senu wadaán da ya kalawagán. 18 Ay senu mangwada da ki algaw se ki gabi, ay aggída pe ya mamagsibna kiya gìbat se iya wada. Ay napiya tutu wala idi ki nagsisíngan ne Dios. 19 Ay se yala naggídám manin se yala pagmakát manin. Ittu idi ya mekappát ta algaw.
20 Ay se yala manin nán ne Dios, “Lumtuwád din kiya danum daya nagpapangan na sibbibiyág, ay lumtuwád din pe daya ngámin bal-baláki nga an-an-anù nga magkay-káyab ka ngúdu.” 21 Ay díkod napaltuwád ne Dios daya dadakkal la alolag ki bebay, se daya adu wa nagbal-baláki nga sissida, se daya adu nga magbiyág ki danum, ay se daya nagbal-baláki nga an-an-anù. Ay napiya tutu wala dedi ki nagsisíngan ne Dios. 22 Ay se yala nga binindisiyonán ne Dios da nga nán na, “Gumánab kayu ta senu umadu kayu tutu wala nga magyán ki bebay. Ay dakayu wa an-anù, gumánab kayu pe kídi kalawagán,” nán ne Dios. 23 Ay se yala naggídám se yala manin pagmakát. Ittu tun tu mekalimma nga algaw.
24 Ay se yala nga nán ne Dios manin, “Paltuwádam mán na lusà ngámin daya bal-baláki nga alolag. Mangiltuwád ka kadaya maáyam ma ummán kadaya báka se daya duddúma. Iltuwád mu pe daya ngámin bal-baláki nga alsádu wa alolag, se daya ul-ulullag ga kumar-káray!” nán ne Dios. Ay ittu mà tu nàwa. 25 Napaltuwád ne Dios ngámin na baláki daya alsádu wa ul-ulolag se daya ngámin baláki áyam, ummán kadaya báka se daya duddúma, ay oray pe daya ngámin bal-baláki daya magkar-káray ki lusà. Ay napiya tutu wala dedi ki nagsisíngan ne Dios.
26 Ay se yala nán ne Dios manin, “Kuwaan tada ya tolay ka ummán kadàtada. Aggída ya pangiturayan tada kadaya ngámin sissida, se kadaya ngámin an-anù, ay se kadaya ngámin na ul-ulolag, alsádu se ámu. Aggída ya mangituráy kadaya ngámingámin na kumar-káray ked útun lusà,” nán ne Dios. 27 Ay díkod kinuwa ne Dios ya tolay ka ummán kaggína. Nagpáda da se iya tolay. Kinuwa nada ka laláki se babay. 28 Ay se yala nga binindisiyonán ne Dios da nga nán na kaggída, “Gumánab kayu, ta senu umadu kayu tutu wala. Gumánab kayu kiya ngámin na kalawagán, ay se iturayán nu pe. Iturayán nu daya sissida se daya an-anù se daya ngámin na sibbibiyág ga atán kid útun lusà,” nán ne Dios. 29 Ay nán ne Dios manin, “Ye sinnan nu! Iddè kadakayu daya ngámin na mul-múla nga magbukal la tumúbu kiya lusà. Ay oray pe daya kay-káyu wa magbúnga se magbukal, ay idde kuda kadakayu pe. Tu dayán daya mabalin nu wa kanan ka pagbiyág nu. 30 Ay daya kad-kaddat se daya kay-káyu, ay tu dayán daya mabalin kanan daya ngámin na ul-ulolag se daya an-anù se daya ngámin na sibbibiyág nga kumar-káray kid útun lusà,” nán ne Dios. Ay ittu mà kurug ya nàwa. 31 Ay kurug mà a napiya tutu wala ngámin daya kinuwa ne Dios ki nagsisíngan na. Ay naggídám manin ay se yala manin pagmakát. Ittu idi ya mekannam ma algaw.