Ya súrát kadatu mangurug nga
Hebreo
1
Kitu kalígiden, ay namin-ad-adu se nagbal-baláki tu nangam-amomán ne Dios kadatu inagkona tada kadatu profeta* 1:1 Daya profeta ay aggída datu agkakagiyán ne Apu Dios kadatu pekagi na kadatu tolay kitun. . Ngamay kadedi ya nud-uddi nga al-algaw win, ay inamomanán nitta kiya An-anà na, nga ittu ya nagpaparsuwaán na kiya ngámin kalawagán, ay se aggína kammin pe ya pangipakin-kuwaán na kadaya ngámingámin. Aggína ya pakasinnán tada kiya kinadáyaw ne Dios, ay se aggína pe ya pakammuwán tada nu wà ummán na tutu wala ya gangay ne Dios. Aggína ya magtag-tagasíngan kiya ngámin kalawagán gapu kiya mannakabalin nga úni. Ay kane mabalin na nga màwa ya kapakawanan daya bas-básul tada nga tolay, ay nagtugaw win kiya pane diwanán ne Dios nga katurayán ka lángit. 1:3 Atán ki diwanán ne Dios nga mepangituráy kaggína.
Naturáy ya An-anà ne Dios may daya anghel
Ata nagbalin lugud din ya An-anà ne Dios ka naturáy pànang may daya anghel, ta ya ngágan na ay napatag pànang may ya ngágan da. Ata áwan mà kadaya anghel ya nagkunaán ne Dios ka:
“Ikaw ya An-anà ku. Ay iyà ya Ama mu.”
Ay áwan pe ya kinagi ne Dios ka mepanggap kiya isa nga anghel nga:
“Iyà ya Ama na, ay aggína ya An-anà ku,”
nán na. Ay kitu tagay na nga angngibon kídi kalawagán kiya An-anà na, nga ittu ya bátug manákam ma wagi daya mangurug kaggína, ay nán na manin nga,
“Ngámin daya anghel ku, ay masápul magdáyaw da kaggína.”
Ay ya kinagi na mepanggap kadaya anghel na ngala ay,
“Annung ku nga pagbalinan ka bal-báli onu apuy daya anghel ku nga bobonan ku ka lángit,”
nán na. Ngamay nu mepanggap kiya An-anà na, ay ittu idi ya nán na,
“Ya angngituráy mu, O Dios, ay áwan na ipappanda, ay se nalintag peyang ya angngituráy mu. Ay daya kustu ngala daya pàgan mu, ay lùsawam daya akkan nalintag. Ay túya iyà nga Dios mu ay piníli taka, Dios, se pinaanggam taka tutu wala may daya kabbulun mu,”
nán na.
10 Ay nán na manin pe nga,
“Ikaw ya namarsuwa kiya kalawagán kitu inanggayát na. Ay ikaw pe ya namarsuwa kiya lángit se daya ngámin na atán kiyán. 11 Dayán, ay madadál da, ngamay ikaw, ay atán ka peyapeyang. Ay magpurkás ngámin dayán na ummán kiya bádu, 12 ay se muda kappilan, ay se da nga masukatán. Ngamay nu ikaw, ay áwan mu wa kaul-ulissán se áwan mu ipappanda,”
nán na.
13 Ay áwan oray iinna kadaya anghel na ya nagkunaán na ka,
“Magtugaw ka ki pane diwanán ku panda kiya ammasúkù kadaya kumalínga kikaw,”
nán na.
14 Daya anghel, ay tú dayán daya di masingan na bobonan nala ne Dios nga magsirbi gapu kadaya tolay nga alà na.

*1:1 1:1 Daya profeta ay aggída datu agkakagiyán ne Apu Dios kadatu pekagi na kadatu tolay kitun.

1:3 1:3 Atán ki diwanán ne Dios nga mepangituráy kaggína.