6
Ay díkod ya kuwaan tada lugud din, ay akkan tada ittu la peyang ad-adálan datu nunna nga sur-súru mepanggap ke Cristo, nu di tada nga ammuwan daya sur-súru wa mamagnákam kadàtada kiya angngurug tada. Akkan tada din na pat-patoliyan na ad-adálan datu nunna nga nasur-súru tada ngin mepanggap kiya akappoli tada kadatu ngámin na nadakè a kuk-kuwaan tada, ay se mepanggap kiya panangngurug tada ke Dios, se daya sur-súru wa mepanggap kiya panagbawtisár, se ya angngiparotun ta kiya íma ta kiya úlu daya ikarárag ta. Ay oray pe daya sur-súru mepanggap kiya ilaltu daya natay, se ya sur-súru mepanggap kiya kesibna onu kepagyán tada ke Dios ka áwan panda. Itul-túluy tada kurug ya mangammu kadaya masápul pikam ma ammuwán tada. Nu ipalúbus ne Apu, ay ittu lugud yán ya kuwaan tada.
Ata akkan ta ngin na mapakappoli kammin ya tolay ya naglikud din, nga natùgúdán nin kiya bàbànán ne Dios se naramanán na ngin ya pagkallà ne Dios, ay se nidde pe yin kaggína ya Ispiritu ne Dios, ay se na pe yin na nammuwán ya kinapiya naya bàbànán ne Dios se nakasingan pe yin kadaya nakas-kasdáaw wa mà-màwa nga páda pe daya mà-màwa pikam kiya ilalbet kammin ne Cristo, ay se la nga maglikud din. Akkan tada mapakappoli kammin yán na tolay, áta bíláng nga ilan-lansa na kammin ya An-anà ne Dios, ay se iap-appat na kammin pe.
Ay daya tolay ya árig lusà a maar-arnabán, ay se yala mabalin pagapítán naya makin-lusà ka adu, ay papiyaan ne Dios yán na lusà. Ngamay nu pabeg kad-kaddat se ras-rasi mán kammin ya tumúbu, ay áwan sur-surbi yán na lusà. Awan na nga tungpál nu di gedán ne Dios se na dadàlan na sìdúgan.
Ya agginnanáma tada kadaya nekari ne Dios
Ngamay oray nu kinagì yán kadakayu wawwági, ay ammù nga napì-piya kam agpà ala ya kà-kàwaán nu kiya angngurug nu may dayán. 10 Ata akkan wayya di ammu ne Dios ya kustu ta kaligpanán na ngin daya napiya nga kinuw-kuwa nu se ya amminya nu wa nepassingan nu kiya neseseseng nu kadaya páda nu wa mangurug kaggína, nanggayát kitun ka panda kídi. 11 Ay ya piyán ku tutu wala nga kuwaan naya isaisa kadakayu, ay itul-túluy nu kuma ya angipas-pasnà nu kiya agginnanáma nu kadaya nepanamnáma ne Dios kadakayu panda kiya panda na. 12 Ta senu akkan kayu wa magsadut, nu di kayu kuma nga magtallad kadaya mangurug nga magan-ánus, ta senu magun-ud nu ngámin daya nekar-kari ne Dios.
13 Kitu inagkari ne Dios kitu Abraham, gapu ta áwan nangà-ngátu may e Dios nga mabalin na nga mekagi ke Abraham ka pamaligda na kiya kari na, ay tútu nesip-sipata na ngala ngin nga 14 nán na, “Kurug tutu wala nga iddè kikaw daya ngámin pagpíyám, ay se paaduwan ku tutu wala pe daya gakagaka mu,” nán na. 15 Nagan-ánus nga nagindag tu Abraham. Ay tútu kurug ga nálà na tu nekari ne Dios kaggína.
16 Daya tolay, nu magsipata da, ay pagsipata da ya ngágan naya nangà-ngátu may aggída, ay díkod áwan ríri yin panggap kitu sipata da. 17 Ay páda na pe nga, kane magkari ye Dios, ay sinip-sipataán na tutu wala tu kari na, ta senu mammuwán datu nagkariyán na nga akkan na maul-ulis ya lammat na. 18 Ay akkan wayya nga di makurug dedi nga duwa nga kinuwa ne Dios.* 6:18 Dayán na duwa nga kinuwa ne Dios ay tu nagkari na se itu nagsipata na tutu wala. Ay tútu dàtada nga magpiy-piyár rin kaggína, ay bumagkad tutu wala ya uray tada nga maginnanáma kadaya ngámin na nepinnanáma na kadàtada. 19 Ay idi ya agginnanáma tada, ay ittu ya bátug naligda tutu wala nga gáput tada. Ay kurug ga gapu kídi ya agginnanáma tada, ay mawe tada kiya giyán mismu ne Dios, 20 nga ittu ya napannán ne Jesus nga naginunna kadàtada, ta senu makappan tada pe ka giyán na. Ata aggína lugud ya kangatuwán na pádi nga panguniyan tada ke Dios ka áwan panda, nga ummán kitu kinapádi ne Melkisedec.

*6:18 6:18 Dayán na duwa nga kinuwa ne Dios ay tu nagkari na se itu nagsipata na tutu wala.