3
Ya bugung ya mamadakè ki tolay
Bittì ala kuma kadakayu, wawwági, daya mangisúru, áta ammu nu mà nga dakami nga mangisúru ay nadà-dammat ya mepabásul kadakami nu makabásul kami. Ngámin tada, ay makabásul tada ngámin. Ay nu atán tolay ya áwan na nga pakabasúlán kadaya bal-balìtan na, ay túyán ya tolay nga áwan pagkur-kurángan nin, áta maannadán na ngámin ya baggi na.
Daya kabalyu, ay siluwán tada daya bugung da, ta senu meturung tadada kadaya piyán tada nga pangipeyaggán kaggída. Ay ummán pe kadaya dadakkal la bapor. Bì-bitì daya ikkakawil da, may oray mìpur da kiya naggat ta báli, ay mabalin naya pillútu nga ipeyag kiya oray wà naya piyán na nga pangipeyaggán kaggína. 5-6 Ay ummán pe kiyán ya kàwaán daya bugung* 3:5 Kadaya duddúma ay díla ya nán da kídi. tada. Oray bittì da, ay adu daya mepasindáyaw da nga dadakkal la bánag. Arig na pe ya bittì a síling 3:5 Bittì a apuy nán daya duddúma. ya bugung tada, áta oray nu bittì ya síling, ay sarátan na oray ya nalawág ga sirát. Ya bugung tada, ay ittu ya nadakè kadaya parte naya baggi tada, áta mabalikát na ngámin daya nadakè. Ay ittu ya mamadakè kiya ngámin baggi tada se ngámin na biyág tada nga tolay. Túya rabbang tada ya maimpiyernu.
Adu bal-baláki ya ul-ulolag se an-anù, idaw, se daya sissida ya mapaámu, ay adu kaggída ya napaámu win. Ngamay áwan tolay ya maketurung tutu wala kiya bugung na. Arig na ya nadakè a nagdíta nga ulolag ga akkan makasinád. Ittu ya pagdáyaw tada ke Apu wa Ama tada, may ittu pe ya pamad-padakè tada kadaya kasittolay tada nga kinuwa ne Dios ka ummán kaggína pe. 10 Díkod sissa kam ma bugung ya usaran ta nga magdáyaw ke Dios, se mamadakè kadaya kasittolay tada. Nadakè yán wawwági. 11 Ya gabbuwà, ay akkan wayya nga nasablè se namit nga danum ya igbuwà na. 12 Ay páda na pe, ya káyu wa gígus, ay akkan magbúnga ka búnga olíbo, se ya múla nga úbas, ay akkan magbúnga ka búnga gígus. Ya gabbuwà a napet ya igbuwà na, ay akkan mangigbuwà ka namit pe.
Ya kurug ga nasírib
13 Nu atán kadakayu ya manguna nga nasírib, ay ipassingan na din nala ya kinasírib na kiya kabiy-biyág na, kiya angwa na kadaya napiya nga mà-màwa, se kiya kinapakumbaba na. 14 May nu magasiásil kayu, se tittu ya pagpíyán nu kampela ngin ya lam-lamtan nu, ay akkan nu lugud pagkidáyaw ya sírib nu, ta butal. 15 Daya ummán kadayán na sírib, ay akkan da gayát ke Dios, nu di da gayát kampela ngin nin kiya sírib tolay se Sairu. 16 Ata nu tittu daya pagpíyán tada kampela ngin ya lam-lamtan tada se magasiásil tada, ay ittu ya akkan tada pagkikinnawátan, ay ittu pe ya akàwa tada kadaya ngámin baláki nga kinadakè.
17 Ngamay nu ya kinasírib ba gayát ke Dios ya atán kadàtada, ay namáru tada. Ay díkod magkikinnawátan tada se natulù tada se nindù tada. Napiya daya kuk-kuwaan tada se maragkallà tada pe. Akkan tada magpì-pìmáru se akkan tada pagdudúmán pe daya tolay. 18 Magmáru daya kasittolay tada nu masingan da ya agkikinnawátan tada, ay se nu dàtada pe ya gapu naya agkikinnawátan da.

*3:5-6 3:5 Kadaya duddúma ay díla ya nán da kídi.

3:5-6 3:5 Bittì a apuy nán daya duddúma.