Ya Napiya nga Dámag mepanggap ke Jesu-Cristo nga nesúrát ne
Juan
1
Ya nengágan ka Uni ne Dios
Kitu inanggayát na ay atán nin ya nengágan ka Uni. Ay yán na nengágan ka Uni, ay kabul-bulun peyang ne Dios. Ta aggína, ay Dios. Peyapeyang, ay atán nin ya nengágan ka Uni ka giyán ne Dios. Aggína tu nangwa kiya ngámingámin, ta áwan kinuwa ne Dios nga akkan na nga nepàwa kaggína. Atán kaggína ya biyág nga árig makawàdár kiya lam-lammat daya tolay. Wàdáran naya wada ya gìbat, ta ya gìbat ay akkan na mapsílán ya wada.
Uwad tolay nga nebon ne Dios. Ya ngágan na ay Juan. Aggína tu inumbet nga nangipakammu kadaya tolay kiya mepanggap kiya nengágan ka wada, ta senu mangurug da ngámin nu magìna da. 8-9 Akkan aggína ya meárig ka wada, may inumbet nga mangipakammu kiya kurug árig wada, nga ittu ya inumbet kídi ya kalawagán nga árig mangwàdár kadaya tolay.* 1:8-9 Ya mabalin na nga kagiyan kídi, ay aggína ya árig mangwàdár kiya ur-uray daya tolay.
10 Nepàwa ne Dios ya kalawagán kiya nengágan ka Uni. Inumbet kídi ya kalawagán may da tolay kídi kalawagán kitun, ay akkan da nga inammu. 11 Inumbet kitu íli na, may tagge áwan nanangtangyaw kaggína kadatu keliyán na. 12 Ngamay ngámin datu nangurug se nangáwat kaggína, ay ittu datun datu pinagbalin na ka annánà ne Dios. 13 Ay ya inagbalin datun ka annánà ne Dios, ay gapu ta ittu kampela ngin nin ya piyán ne Dios nga kuwaan, nga akkan gapu kiya gángay pannakeanà daya tolay.
14 Nepeanà nga tolay tu nengágan ka Uni, ay se nebul-bulun kadakami. Makurug ngámin datu kag-kagiyan na, se maragkallà pe. Ay nasingan mi tu kinadáyaw na nga ittu tu pakasinnán mi nga aggína kurug ya sissa nga An-anà ne Dios. 15 Aggína tu nepakammu tu Juan kane magbàbànán nga nán na, “Aggína tu nán ku nga sumar-saridát kiyà. ‘Sumar-saridát kiyà, may aggína, ay nadà-dáyaw may iyà, ta oray kitu akkan nà pikam ma neanà, ay awe uwad din,’ ” nán na. 16 Gapu kiya abay pànang nga agkallà na, ay túya adu daya pagkallà na kadàtada ngámin. 17 Nepepakammu ne Dios datu lin-lintag na kitu Moses may ya agkallà na kadàtada se kiya kinakurug na, ay nepakammu na ke Jesu-Cristo. 18 Awan pikam oray iinna ya nakasingan ke Dios. Tittu wala ya sissa nga An-anà na nga ittu pe ya mangipakammu kadaya mepanggap kiya Ama na, ta aggína mà ya atán peyang ka giyán na.
Tu bàbànán tu Juan na mamawtisár
(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Luc 3:1-18)
19 Ummán kídi tu nangngipakammu tu Juan ke Jesus. Kane mangibon datu Judyu ka Jerusalem kadatu pappádi se kadatu gakagaka tu Levi nga umang magsaludsud kitu Juan nu iinna, 20 ay akkan nin-induwán na summungbát tu Juan. Kinagi na nga kinappiya nga nán na nga, “Akkan iyà ya Cristo,” 1:20 Onu “Misáya.” nán na kadatu nagsaludsud kaggína.
21 Ay tútu nán da manin nga nagsaludsud, “Iin ka lugud? E Elias ka?” nán da. May, “Akkan,” nán tu Juan nga summungbát. “Ikaw lugud tu nekari ne Dios nga pagbàbànánan na nga ibon na?” nán da. May, “Akkan,” nán na nga summungbát. 22 Ay tútu nán da kaggína, “Iin ka lugud?” nán da. “Masápul la atán ya ikagi mi kadatu nangibon kadakami. Nágan daya makagim ka mepanggap kikaw,” nán da. 23 Ay tu nesungbát tu Juan ay tu nesúrát tu Isaias nga pagbàbànánan ne Dios kitun nga nán na,
“ ‘Iyà ya makas-asáraw wa magbàbànán kiya ir-ir-er nga mamagsagána kadakayu kiya ilalbet ne Apu,’ ”
nán na.
24 Ay datun na nebon datu Pariseo, 25 ay sinaludsud da manin kitu Juan, “Tura ka lugud mamawtisár nu akkan ikaw ya Cristo, se akkan ikaw tu Elias onu tu nekari ne Dios nga Ibon na?” nán da. 26-27 Ay tútu summungbát tu Juan nga nán na, “Magbawtisár ngala ya kuwaan ku, may atán nin ya isa nga sumar-saridát kiyà nga akkan nu wa am-ammu,” nán na. “Ur-úray yà ala nu mepáda kaggína. Ta akkan nà mekari oray ya magubbád kiya gálut naya sapátus na,” nán na.
28 Ay nàwa ngámin dayán ka Betania kitu panidmáng kitu wángag Jordan nga namaw-bawtisarán tu Juan.
Tu nangngipakammu tu Juan ke Jesus
29 Ay kitu láwa na, ay nasingan tu Juan nge Jesus nga mameyag gin kitu giyán na, ay tútu nán na kadatu tù-tùgúdán na, “Ye idi yin ya bátug karneru ne Dios nga mangippà kadaya básul daya tolay. 30 Aggína tu kinag-kagì kadakayu wa sumar-saridát kiyà nga nán ku wa nadáyaw may iyà, ta oray kitu akkan nà pikam neanà, ay atán nin. 31 Iyà a mismu, ay akkan ku nelas-lásin na aggína ya Nebon ne Dios, may mamawtisár rà ala ka angngisagána ku nga mangipakammu kaggína kadaya iIsrael,” nán na.
32-33 Ay aggína kam tu kagiyan natu Juan kitu inagkuna na ka, “Akkan ku nga melas-lásin, ngamay e Dios nga ittu ya nangibon kiyà a mamawtisár, ay nán na kiyà, ‘Nu masingan mu ya Ispiritù a magan-anìgad nga magyán kiya isa nga tolay, ay ittu yanin ya mangialúbu kiya Ispiritù kadakayu,’ nán na. Ay nasingan ku kurug tu Ispiritu ne Dios nga naganìgad se nagdattág kaggína nga gayát ka lángit nga singan ladágan tu singan na. 34 Ay gapu ta nasingan ku mismu nga nàwa yán kaggína,” nán tu Juan, “ay túya makagi ku nga aggína ya An-anà ne Dios,” nán na.
Datu nunna nga tù-tùgúdán ne Jesus
35 Ay kane kaláwa manin, ay uwad tu Juan nga nepagsisíkád kadatu duwa nga tù-tùgúdán na. 36 Ay kane masingan na nge Jesus nga lumíwán kaggída, ay nán na, “Ittu yán ya bátug karneru ne Dios,” nán na.
37 Ay kane magìna datu duwa nga tù-tùgúdán na tu kinagi na, ay inunud da nge Jesus. 38 Ay kane maglingay ye Jesus, ay nasingan nada nga gumun-gunud kaggína, ay nán na kaggída, “Nágan naya sap-sapúlán nu?” nán na. Ay tútu nán da, “Kawà naya pagag-agyanám Rabbi?” nán da. (Ay ya sarut naya Rabbi, ay misturu.)
39 Ay tútu, “Dádun, sinnan,” nán na kaggída. Ay tútu nebulun da ngin kaggína, ay díkod nasingan da kurug tu pagag-agyanán na. Gídám min kitun, ay tútu nepagidda da la ngin kitúni.
40 Ay tu isa kadatu duwa nga nakagìna kitu kinagi tu Juan nga ummunud pe ke Jesus, ay nge Andres nga wagi ne Simon Pedro. 41 Ay nawe na sinapúlan ne Simon nga wagi na, se na nán kaggína, “Nasmà mi kod mà in ya Misáya,” nán na. (Ay ya sarut naya Misáya, ay Cristo.) 42 Ay se na nippan ne Simon ka giyán ne Jesus.
Ay kane masingan ne Jesus nge Simon, ay nán na, “Ikaw nge Simon na an-anà ne Juan,” nán na. “May mengagánan ka ngin ka Cepas,” nán na. (Ay Pedro kam yán, nga batu ya sarut na.)
43 Ay kane kaláwa manin, ay nawe ye Jesus ka Galilea. Ay nasingan na kitúni nge Felipe, ay nán na kaggína, “Kumíwid ka kiyà,” nán na.
44 E Felipe ay iBetsaida pe nga ummán kade Andres se Pedro. 45 Ay díkod kane masmà pe ne Felipe ye Nathaniel, ay nán na kaggína, “Nasmà mi yin tu tolay ya kag-kagiyan tu Moses kadatu libru na se ittu nesur-súrát pe datu pagbàbànánan ne Dios kitun kadatu libru da. Awan sabáli nu di e Jesus nga an-anà ne Jose nga iNazaret,” nán na.
46 Ngamay nán ne Nathaniel ke Felipe, “Atán nád agpà ya magladdáaw wa namáru ka Nazaret?” nán na. Ay tútu nán ne Felipe, “Dádin á sinnan,” nán na.
47 Ay kane masingan ne Jesus nge Nathaniel la umbet kitu giyán na, ay nán na, “Ye idi ya kurug ga iIsrael, ta akkan magpì-pìmáru,” nán na.
48 Ay tútu nán ne Nathaniel nga nagsaludsud, “Mapaanna ya inakammum kiyà,” nán na. Ay summungbát te Jesus, “Nasingan taka kitu sídung natu káyu wa gígus kitu akkan naka pikam inayabán ne Felipe,” nán na.
49 Ay tútu nán ne Nathaniel, “Apu kurug ga ikaw ya An-anà ne Dios nga Ari kanedi Israel,” nán na.
50 Ay tútu nán manin ne Jesus, “Ammù nga mangurug ka kiyà gapu ta kinagi ku wa nammuwán taka kane masingan taka kitu sídung natu káyu wa gígus. May makasingan ka pikam kadaya nakas-kasdáaw may iyán, 51 ta kurug ga masingan nu wa malùtán lángit, ay daya anghel ne Dios, ay umúlug da nga umunè nga mawe kiya giyán ku, ta iyà tu nengágan da kitun ka An-anà Tolay,” nán na.

*1:8-9 1:8-9 Ya mabalin na nga kagiyan kídi, ay aggína ya árig mangwàdár kiya ur-uray daya tolay.

1:20 1:20 Onu “Misáya.”