8
Tu nangngágas ne Jesus kitu tolay nga naglappang
(Mar 1:40-45; Luc 5:12-16)
Ay kane managut te Jesus, ay adu tutu wala datu tolay ya gummunud kaggína. Ay se yala nga uwad naglappang nga inumbet, ay se nagpalintud da nakim-imallà kaggína nga nán na, “Apu, nu piyán nà ala nga agásan ay maagásan nà,” nán na.
Ay tútu inimmán ne Jesus, ay se na nán kaggína, “Saay, pumiya ka lugud din,” nán na. Ay tútu dágus sala nga pummiya ngin tu baggi natu naglappang.
Ay nán ne Jesus nga namílin kaggína, “Akkam kag-kagiyan idi ki oray iinna. Ngamay mangaw-át ka ngin na magpassingan kitu pádi, ay se ka la mangidátun ke Dios ka ummán kitu nebílin natu Moses, ta senu mepassingan kadaya tolay nga naagásan ka ngin,” nán ne Jesus.
Tu nammabílag ne Jesus kitu asassu natu kapitán
(Luc 7:1-10)
Ay se yala nameyag ge Jesus ka Capernaum. Ay kane din na makadatang kitúni, ay uwad iRoma nga kapitán daya suldádu wa inumbet ta nakim-imallà kaggína. Ay nán na, “Apu, sengán nà mán, ta ya asassu ku wa laláki, ay atán ka balay ya mapar-parigátan pànang. Ay magdapepe yin gapu kiya sinakit na,” nán na. Ay nán ne Jesus, “Mawe yà lugud agásan,” nán na.
Ngamay nán natu kapitán kaggína, “Apu, akkan ka tagge mawe ka balay ta áwan ku wa kekariyán na manangaíli kikaw kiya balay ku. Annung na ngin ya angngagim ma bumílag ya asassù. Ata iyà ay atán mangituráy kiyà, ay se atán pe daya suldádu wa itur-turayán ku. Ay túya ammù ya mepanggap kiya kinaturáy. Ata nu nán ku kiya isa suldádu nga, ‘Mawe ka kannán,’ ay mawe kurug. Ay nu nán ku pe kiya isa nga, ‘Umbet ka kídi,’ ay umbet pe kurug. Ay páda na pe kiya asassù. Nu, ‘Kuwaam idi,’ nán ku kaggína, ay kuwaan na kurug,”* 8:9 Ya piyán na nga kagiyan ay annung na ya angngagi ne Apu Jesus nga bumílag ya asassu na ta naturáy. nán na.
10 Ay nasdaáwan ne Jesus kane magìna na tun. Ay nán na kadatu gumun-gunud kaggína, “Ikagì kadakayu, nga kurug ga áwan ku pikam nammuwán na ummán kídi ya angngurug oray kadaya iIsrael. 11 Ay ikagì pe kadakayu nga adu 8:11 Daya akkan Judyu ya nán na kídi. daya maggagayát kadaya ngámin giyán kídi kalawagán nga mepaggan-gánas kiya pangiturayán ne Dios kade Abraham se Isaac se Jacob. 12 Ngamay daya Judyu wa aggída kuma ya makin-kuwa kiya pangiturayán ne Dios, ay aggída ya mippan kiya nagìbat pànang nga giyán. Kitúni ay sumángit da, ay se magngar-ngarasiyat da,” nán ne Jesus.
13 Ay se na nán kitu kapitán datu suldádu, “Mawe ka ngin. Ay ya kurugam nga màwa, ay ittu kurug ya màwa,” nán na. Ay tu asassu natu kapitán, ay bumílag kurug kitun mà ala nga oras.
Tu nagpatálaw ne Jesus ka áran kadatu adu wa tolay
(Mar 1:29-34; Luc 4:38-41)
14 Ay kane mawe ye Jesus ka balay de Pedro, ay dinatang na tu katugángan ne Pedro nga magdagáng. 15 Ay inimmán na tu íma na, ay tútu bummílag kammin. Ay díkod bummángun, ay se aggína ngin tu namangán kaggída.
16 Ay kane din gabi yin, ay nilbetán datu tolay ke Jesus datu adu wa naar-aránan. Ay kiya úni na ngala, ay pinataláwan na datu áran kaggída, ay pinabílag na ngámin pe datu magtatakit. 17 Ay gapu kadedi ya kinuw-kuwa na, ay nàwa nga kurug tu kinagi natu Isaias sa pagbàbànánan ne Dios kitun nga,
“Nippaán na daya sad-sadúra tada, ay se inagásan na daya sin-sinakit tada,”
nán na.
Daya maminya nga magbalin ka tù-tùgúdán ne Jesus
18 Ay kane masingan ne Jesus datu adu pànang nga tolay, ay pinagbatta na datu tù-tùgúdán na. 19 Ay se yala uwad da magtù-tùgud ki lintag ga inumbet, ay se na nán ke Jesus, “Misturu, kumíwid dà kikaw oray kawà na ya pam-pameyaggám,” nán na. 20 Ay nán ne Jesus kaggína, “Daya buwat, ay atán abbut da, ay daya an-anù, ay atán dápun da, ngamay nu iyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay, ay áwan ku wa makagi nga balay ku wa aggimangán ku,” 8:20 Ya mabalin na piyán kagiyan nedi, ay narígát ya kumíwid kaggína. nán na.
21 Ay nán pe natu isa kadatu tolay na, “Apu palubúsán nà pikam ta mawe yà itaman tu ama ku,” nán na. 22 Ngamay nán ne Jesus kaggína, “Daya meárig ka natay daya pakammuwan mu la ngin kiya minatay da kampela ngin. Ngamay ikaw, ay kumíwid ka kiyà,” nán na.
Tu nammakusap ne Jesus kitu báli
(Mar 4:35-41; Luc 8:22-25)
23 Ay kane magtakay ye Jesus kitu biray, ay nagtakay pe yin datu tolay na. 24 Ay kane magbatta da ngin, ay pagkìlát da ngala nga nagbáli ka naggat pànang. Ay natalabtabbán da kadatu bal-balnag. Ngamay e Jesus, ay natalà ala. 25 Ay nawe da linukág ga nán da kaggína, “Apu sengán nakami ta malimat tada ngin,” nán da.
26 Ay nán na kaggída, “Taanna, tura kayu magansing ta! Inagkabittì naya angngurug nu ta!” nán na. Ay se yala bummángun se na nga pinakusap tu báli, ay se na pinalanay datu bal-balnag. Ay díkod napiya tutu wala ngin tu kalawagán. 27 Ay tútu nasdaáwan da ngámin nga nán da, “Nágan nád naya kinatutolay nedi ta! Ta oray báli se danum, ay ikurug da,” nán da.
Tu nammatálaw ne Jesus ka áran kadatu duwa nga naar-aránan
(Mar 5:1-20; Luc 8:26-39)
28 Ay kane din na makadatang da ka dammáng, ka Gadara, ay uwad duwa nga naar-aránan na summabat kaggína. Naggayát da kitu kalubúán. Nakapap-panansing da ta narungat da pànang, ay tútu áwan maketurad da manalen kitúni nga dálen. 29 Ay nán da nga nesar-sáraw, “Ikaw wa An-anà ne Dios, nágan naya kuwaam kadakami? Inumbet ka nga mamarígát kadakami ta, oray akkan pikam ma itu oras mi?” nán da.
30 Ay kitu akkan adayyu pànang kitúni, ay uwad da adu wa ábuy ya magsabbù. 31 Ay nakim-imallà datu áran ke Jesus nga nán da, “Nu pataláwan nakami, ay papannan nakami agpà ala ngin kadatu ábuy yi,” nán da.
32 Ay nán ne Jesus kaggída, “Mawe kayu lugud,” nán na. Ay tútu nagtálaw da kadatu tolay, ay se da magunag kammin kadatu ábuy. Ay nagtatagtág datu ábuy ya nameyag kitu tappáng. Ay nepaspáw da, ay se da nga nepisù kitu pisung. Ay tútu nalimat da ngámin.
33 Ay datu tolay ya magtar-tarakan kadatu ábuy, ay nagkakápan da kitu íli. Ay nedámag da tu nàwa, ay oray pe tu nàwa kadatu naar-aránan. 34 Ay díkod adu datu nawe naningan ke Jesus. Ay kane masingan da nge Jesus, ay nakim-imallà da kaggína nga magtálaw kuma kitu íli da.

*8:9 8:9 Ya piyán na nga kagiyan ay annung na ya angngagi ne Apu Jesus nga bumílag ya asassu na ta naturáy.

8:11 8:11 Daya akkan Judyu ya nán na kídi.

8:20 8:20 Ya mabalin na piyán kagiyan nedi, ay narígát ya kumíwid kaggína.