Ya súrát ne Pablo kadatu mangurug ka
Roma
1
Iyà e Pablo wa bobonan ne Jesu-Cristo, nga piníli na nga pinagbalin na ka apostol na nga mangibàbànán kiya Napiya nga Dámag ga pepakammu ne Dios.
Ay idi ya Napiya nga Dámag, ay nekari na kitun kam. Nepesúrát na kadatu pagbàbànán na kitun kadatu libru wa nesur-súrát da. Ay idi ya Napiya nga Dámag, ay mepanggap ke Jesu-Cristo wa Apu tada nga nepeanà ka gakagaka natu Ari David. Ay nu mepanggap kiya kinaDios na, ay nepakammu wa aggína ya An-anà ne Dios gapu kitu kababalin na nga nepassingan na kitu nelaltu na. Ay gapu kaggína, ay pinagbalin nà nge Dios ka apostol na gapu ki agkallà na, ay se iyà pe yin ya mangibàbànán ka mepanggap kaggína kadaya akkan Judyu, ta senu adu daya mangurug se mangikurug ke Dios. Ay díkod maday-dáyaw pe ya ngágan na. Ay meráman kayu kiyanin na iRoma kadatu akkan Judyu wa nán ku, dakayu wa naayabán na magbalin ka tolay ne Jesu-Cristo.
Ay díkod nagsúrát tà kadakayu ngámin na piníli ne Dios nga tolay na ka Roma nga pà-pàgan na. Ay e Dios nga Ama tada se Jesu-Cristo wa Apu tada din nala ya magkallà se mangap-kappiya kadaya ur-uray nu.
Ya kar-karárag ne Pablo se iya palánu na
Ya munna nga kagiyan ku, ay magiyáman nà ke Dios gapu ke Jesu-Cristo gapu kadakayu ngámin na mangurug, áta nepakammu ki ngámin giyán kídi kalawagán ya angngurug nu kaggína. Kurug nga siddadamdam mà peyang kadakayu kiya agkar-karárag ku. Am-ammu ne Dios idi nga ittu ya pagsir-sirbiyán ku ki ngámin uray ku kiya angngibàbànán ku kiya Napiya nga Dámag mepanggap kiya An-anà na. 10 Ay káda nga panagkar-karárag ku, ay ag-agngan ku peyang, nga gapu kiya kinamáru ne Dios, ay palubúsán nà kuma ngin na maggagáyám kadakayu. 11 Ata piyán takayu tutu wala nga masingan, ta senu mesúrù kadakayu daya nepakammu naya Ispiritu ne Dios kiyà nga ittu din ya mamaligda kiya angngurug nu. 12 Napiya pànang nu magsisinneng tada kiyán na oras. Bumagkad ya uray nu gapu ki angngurug ku, ay ummán nà pe, bumagkad pe ya uray ku gapu ki angngurug nu.
Ya rabbang ne Pablo wa ibàbànán kadaya ngámin tolay
13 Ay ipakammù kadakayu wawwági nga nasansán nà ala nga magasiggagáyám kadakayu, ngamay ka panda kadedi, ay áwan ku wala nga kedaw-ár. Ta piyán ku kuma nu atán da pe mapasúrut ku wa mangurug kadakayu, nga ummán kitu nàwa kitu kowad ku kadatu duddúma nga akkan Judyu nga ing-ingngayán ku. 14 Ta karbangán ku ya mangibàbànán ki Napiya nga Dámag kadaya ngámin tolay, nga ummán kadaya nagubirnuwán se daya akkan, oray pe kadaya atán ádal se áwan. 15 Ay ittu ya gapu na nga màtorán nà in na mangibàbànán kadakayu wa iRoma pe kiya kurug ga mepanggap ke Jesu-Cristo.
16 Ata akkan ku kìpattán ya mangibàbànán kiya Napiya nga Dámag mepanggap ke Jesu-Cristo, áta ittu yán ya kepassingannán naya ammanakabalin ne Dios nga mangalà kadaya ngámin na mangurug ke Jesu-Cristo. Munna daya Judyu wa kebàbànánan nedi se la daya akkan Judyu. 17 Ta idi ya Napiya nga Dámag ya pakammuwán tada nga kurug ga gapu ke Jesu-Cristo ya angngibíláng ne Dios kadaya tolay ka namáru, gapu wala ki angngurug tada ke Jesu-Cristo, nga ummán kiya nán na kiya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga, “Daya nebíláng ne Dios ka namáru gapu ki angngurug da, ay magbiyág da,” nán na.
Ya básul daya ngámin tolay
18 Ngamay nepakammu ne Dios ya angngalùsaw na kadaya tolay gapu kadaya bas-básul se kinadakè da ki annipad da kiya kepakammu naya kurug ga mepanggap kaggína. 19 Ay túya panísan nada, áta nawad-wada kaggída ya mepanggap ke Dios, ta newada na nga mismu kaggída.* 1:19 Ya piyán na nga kagiyan ay ammu da nge Dios ngamay akkan da nga kinur-kurug. 20 Ta nanggayát kitu nammarsuwa ne Dios kídi ya kalawagán ya nekepakammu pànang naya di masingan se áwan panda nga ammanakabalin na se iya kinaDios na. Ay nepakammu na yán na ammanakabalin na gapu kadaya ngámin na neparsuwaán na. Díkod áwan da tutu wala nga pamalìlíán kiya pannakapánis da.
21 Ta oray nu ammu da nge Dios, ay akkan da pinatag ya kinaDios na, se akkan da nagiyáman kaggína. Ay áwan sur-surbi pe yin daya pan-panúnut da, ay se nadakè daya lam-lamtan da. 22 Nán da nga aggída ya kasiríbán nin, ngamay nagbalin da ka ang-ang. 23 E Dios nga di mataatay kuma ya dayáwan da, ngamay ittu da mán kammin na day-dayáwan daya áwan biy-biyág ga sinan tolayán se daya sinan an-anù se panda ngala nga sinan animál se alolag.
24 Ay gapu lugud kiya kinadakè daya kuk-kuwaan da, ay pinagdudoray ne Dios da ngala nga mangwa kadaya nadakè a lam-lammat da. Ay díkod kuwaan da daya nakap-appat kiya isaisa kaggída. 25 Pinataliyán da ya kurug ga bàbànán nga mepanggap ke Dios ka busid. Ay daya pinarsuwa mán kammin daya day-dayáwan se pagsir-sirbiyán da, nga akkan na ya namarsuwa kaggída, nga ittu kuma ya rabbang na nga day-dayáwan ka áwan panda. Amen!
26 Ay ittu idi ya gapu na nga pinagdudoray ne Dios daya tolay kadaya naalás nga kuk-kuwaan da. Ta oray daya pabeg ga babbay, ay kuwaan da kiya isaisa kaggída daya akkan nepagangay nga kesurbiyán naya kinababay da. 27 Ay páda na pe kadaya lalláki, lùsawan da ya meallay kadaya babbay, ta ittu da mán kammin pì-piyán kuwaan kiya isaisa kaggída ya akkan nepagangay nga kesurbiyán naya kinalaláki da. Ay díkod mapánis da, ta ittu yán ya supápà daya nadakè a kuk-kuwaan da.
28 Ay gapu lugud ta di pagan-anu daya tolay nga bidbídan ya kurug mepanggap ke Dios, ay pinagdudoray nada oray nadakè tu panaglam-lammat da, ay díkod kuwaan da ya nadakè a akkan kuma rumbang nga kuwaan da. 29 Atán kaggída ya ngámin baláki naya kinadakè. Naágum da se naásil da, ay pumatay da pe. Naríri da se makisaw-sáwad da, ay se magbusibusid da se maraglibà da pe. 30 Se pad-padàsán da daya kasittolay da. Ay lùsawan da nge Dios, napangas da, makabanábag wànu nalagaw da, managpasindáyaw da, nalaing da nga maglam-lammat kadaya kuwaan da nga nadakè, ay se akkan da ikur-kurug daya mannákam da. 31 Akkan da mìpat mangwa ka nadakè. Akkan da pe magtungpál kadaya kar-kari da, se áwan da nga amminya se agkallà kadaya kasittolay da. 32 Oray ammu da ngin kiya lintag ne Dios, nga daya tolay nga ummán kiyán nga panagbiy-biyág, ay rabbang da ya matay ka áwan panda, ay kuwaan da kammala daya nadakè, ay pàgan da pe daya duddúma nga mearát kadaya kuk-kuwaan da.

*1:19 1:19 Ya piyán na nga kagiyan ay ammu da nge Dios ngamay akkan da nga kinur-kurug.