Ya súrát ne Pablo ke
Tito
1
Iyà e Pablo wa bobonan ne Dios, se apostol ne Jesu-Cristo. Nebon nà a mangigadágad kadaya piníli ne Dios ka tolay na, ta senu lumig-ligda ya angngurug da, ay senu mammuwán da tutu wala ya mepanggap kiya kurug ga nepakammu ne Dios, nga ittu ya kur-kurugan tada, nga ittu ya mangipakammu kadaya piyán ne Dios, nga masápul la kuwaan tada. Ay ipakammu na pe ya biyág ga áwan panda nga ittu ya namnamáan tada, ta ittu ya nekari ne Dios nga áwan nala nga agbusid. Nekari na idi oray kitun kam. Ay nepakammu na kiya bàbànán na ki oras nga piyán na kampela ngin nin. Ay ittu ya nepiyár na kiyà, ay ittu pe ya ibàbànán ku ta ittu ya ipàwa ne Dios nga Marammiyág.
Súrát ku idi kikaw Tito nga nebíláng ku wa kurug ga an-anà ku kiya angngurug tada.
Ay e Dios nga Ama tada se Apu Jesu-Cristo wa Marammiyág din nala ya magkallà kikaw se mangap-kappiya kiya panaggur-uray mu.
Daya masápul la kuwaan ne Tito ka Creta
Ya gapu na nga nebansi taka ka Creta, ay ta senu makappiyám daya masápul pikam ma makappiya, ay senu makapíli ka pe ka pangiapuwam kadaya kap-kapilya kadaya ngámin na íli kiyán. Damdammam datu bil-bílin ku kikaw nga ya mangiapu kiya kapilya, ay masápul la áwan na makag-kagi nga nadakè kaggína. Masápul la sissa ya atáwa na, ay se masápul pe nga mangurug pe daya annánà na, se áwan na makag-kagi kaggída ka mepanggap kadaya mangwálay onu akkan na mangikur-kurug. Ata ya isa nga mangiapu kiya kapilya, ay masápul la áwan na makag-kagi ya nadakè kaggína, áta bíláng na lugud ya pakammuwan ne Dios. Akkan na napasindáyaw se akkan na nalà-lapat ta malùsaw. Akkan na makisaw-sáwad, ay se akkan pe ya maging-inglaw. Ay masápul pe ya akkan na naágum. Ay masápul pe nga akkan na umagáwa. Ay se daya napiya nga mà-màwa ya asikkuwaan na peyang se daya piyán ne Dios. Masápul pe ya natuntun kadaya lin-lintag se maannadán na ya uray na se ya baggi na pe. Masápul la kurugan na pà-pànang daya makurug ga sur-súru wa nesúrù, ta senu mabaal na ya mangisúru kiya áwan sábag ga sur-súru, ay senu melaw-lawág na pe ya pakasabágan daya kumagúra kiyán na sur-súru.
10 Ata kurug ga adu daya nasúkir ra tolay ya mangial-alílaw kadaya duddúma gapu kadaya áwan sur-surbi nga bàbànán da. Nang-nangrúna daya Judyu wa mangipapílit kiya panagpakúgit. 11 Ay masápul la makusap dayán, áta dadàlan da ya aggaakkobung daya tangabalay gapu kiya angngisur-súru da kadaya akkan da kuma nga isúru. Ay gapu wala yán ka aggipirà da. 12 Ay tu pagbàbànánan da kampela ngin nin na iCreta tu nangagi ka, “Maragbusibusid peyang daya iCreta. Arig da daya narawat nga alsádu nga ul-ulolag. Sadut da se maglin-linát da,” nán na. 13 Ay kurug yán na kinagi na, ay túya akkan ka nga min-induwán na magallang kaggída, ta senu lumigda ya angngurug da. 14 Akkan da ngin ittu kur-kurugan daya gin-ginnápuwán na mepanggap kadaya Judyu, se daya ipas-pasúrut kampela ngin nin daya tolay ya mamáas sin kiya kurug. 15 Kadaya nadalus sin, ay nadalus ya ngámin pe yin kaggída. Ngamay kadaya nadakè se akkan mangur-kurug, ay áwan ya nadalus kaggída. Nadakè pe ya panaglam-lammat dayán. 16 Nán da nga ammu da pànang nge Dios, ngamay kadaya kuk-kuwaan da ay masingan nga áwan da kurug ga ammu mepanggap kaggína. Ay tú dayán daya lùsawan ne Dios. Akkan da nga mangur-kurug. Ay áwan da ngala nga màwa nga napiya.