3
Ya masápul la gangay daya mangurug
Ay ipadamdam mu kaggída nga masápul la peturayán da kiya gubirnu se kadaya duddúma nga agtuturáy. Ay nasunud da din, se masápul la sissasagána da nga mangwa kadaya napiya nga mà-màwa. Akkan da din na mamad-padakè, se akkan da din na makisaw-sáwad. Managpasinsiya da din se napakumbaba da kuma peyang ki oray iinna nga tolay.
Ata dàtada, ay akkan tada pe ya makaaw-áwat kitun. Akkan tada nga mangur-kurug, se an-annung ditta nga ialílaw kitun. Ittu tada pe yala nga ikur-kurug datu nagbal-baláki nga kelugán daya baggi tada, ay se daya gan-gánas kiya biyág kídi kalawagán daya lam-lamtan tada peyang kitun. Nagbiyág tada kiya kinadakè. Magasiásil tada se maglilinnùsaw tada. Rabbang tada ya lù-lùsaw da tolay gapu kadayán na kuk-kuwaan tada nga nadakè. Ngamay kane mepakammu kadàtada ya kinamáru se ya amminya ne Dios nga Marammiyág, ay nelísi nitta ngin kiya pakapanísán tada kane mangurug tada kaggína. Kinuwa na yán akkan gapu ta atán na nàwa tada nga napiya nga mangipassingan na namáru tada, nu di gapu kiya agkallà na kampela ngin nin kadàtada. Ay nabawtisarán tada pe ta naulis tada nga neanà in gapu kiya Ispiritu ne Dios. Ay ittu kam ya nealúbu na kadàtada nga akkan na netag-tagàna. Kinuwa na idi gapu ke Jesu-Cristo wa Marammiyág. Ta senu gapu kídi ya agkallà na kadàtada, ay akkan tada mapabásul lin. Ay maginnanáma tada kiya ammiyág na kadàtada ka áwan panda, áta ittu yán ya árig mepatáwid kadàtada.
Makurug dedi ya mesur-súru. Ay túya piyán ku nga akkan ka nga min-induwán na mangisúru kadedi. Ta senu daya mangurug ke Dios, ay kappiyánan da nga lam-lamtan peyang ya mepanggap kiya angwa da kadaya napiya nga mà-màwa. Napiya pànang idi, ay se pagkapiyaán pe daya ngámin tolay. Ngamay akkan ka nga umat-atangya kadaya áwan sur-surbi nga sal-saludsud se bàbànán daya maggin-ginnápuwán na mepanggap kadaya inagkona da. Akkan ka nga makipal-palagmán se makisaw-sáwad ka mepanggap kiya lin-lintag natu Moses, áta áwan na tutu wala nga middeidde naya makipal-palagmán nu di nadakè. 10 Ay daya tolay ya mamagkakagúra kadaya duddúma nga tolay, ay kagiyánam da ka mamissán onu mamidduwa. May nu akkan da pikam ma mangurug, ay akkan muda pagan-anu win. 11 Ata ammum mà nga dayán na tolay, ay summiyási se makabásubásul da ngin, ay ittu yán ya mangipakammu nga maragbásul dayán.
Daya duddúma nga bil-bílin ne Pablo ke Tito
12 Ay nu mepàrob ku we Artemas onu Tikico kannán, ay ikar-karigátam ya umang nga mamulun kiyà kannán Nicopolis ta lam-lamtan ku ya magyán kannán kiya aggamiyán na. 13 Ay ikar-karigátam ya mamarbuwát kade abugádu Zenas se Apolos. Sin-sinnam ngámin daya masap-sápul da.
14 Masápul la ammuwán daya kabbulun tada kannán ya magkuwa kadaya napiya nga pagsapúlán da, ta senu akkan da din na áwan surbi. Ay senu annung da pe ya sumeng kadaya duddúma nga kasapúlán pànang.
15 Ay kumusta ka kanu nán ngámin daya kabbulun ku kanedi. Ay pakumustaám pe daya kabbulun na mangurug nga maminya pe kadakami.
Ay kalakkán nakayu kuma ne Dios.