3
Kumila iyi, unye nimiasungu, inonee kipumya kuagoha anyu unyenye, ataeza niang'wi shaaugombile ulukani, kukiila ntendo ya sungu ao ahumile kulutwa ata ize kutili ulukani. Kunsoko nianso azezeaiona intendo yanyu ninza palung'wi nikulyo. Iyi itung'wi singa kinonelya kua kunzi kusogota masingi, maintu nimaza ang'wi nguo nia mampilu. Kululo ntongeela akuwe itume kua uza nua munkolo, nukukilinkila ikulyo nuupolo wa munkolo, uwu nuuza paulongeela ang'wi Tunda. ia sungu niaza ainoneeye ienso kunzila iye. Aiatite uhuili kung'wi Tunda hangi aiapee ikulyo iakoha ao. Kuanzila iyi u Sara autite ukulyo kung'wa Ibrahimu, nukumitanga ng'wenso. Mukulu wakwe. Ni tungili unyenye miana akuwe, ang'wi mukituma ayo nimaza, hangi shamogopile nimabi. Kunzila yiyoyiyo unye itunja inonee kikie niasungu anyu kunu muze mulingile kina iasungu anyu agila anga ngulu, iga mualinge kina nianso anga asingilya eitu niamasongeelyo au panga. Itumi uu imatompi anyu aleke kugieligwa. Sunga unye mutule nimasigo apalung'wi, nialite ikinya uwai, ulowa anga muluna, niakite ikulyo, nawa niapolo. Leki kulipi ubi kua ubi, kituki kwa kituki, ingi gwa mulongoleke kukembeta, kunsoko iyi amitangilwe uuhuma kusala ukombetwa. 10 Uyu nukuulowa umahiku ihi, nukuona luhiku luza. Ikutula iza aluailye ululimi lakwe kumabi ni milomo akuwe kuligitya uukinyili. 11 Hangi apiluke nukuleka nimabi, nukituma aya nimaza. Adume upolo nukutatya. 12 Imiho ang'wa Tata imuona umunyatai, niakutui akwe ijaa imalompi akwe, ingi gwa usu wang'wa Tata singa wiagoza ao niituma uubi. 13 Nyenyu nukumualya anga mulule mukituma nimaza? 14 Anga mutule mukaga kunsoko atai. Makembetwa. Leki kogopi kuayo nianso niza amogapile leki kutula nu woa. 15 Ntongeela akwe, mnuueke Kilisto munkolo yanyu anga muntu numuza. Mahiku ihi muzamihambile kumusukiilya umuntu nukumukolya unyenye kuniki muhuie kung'wi Tunda. Itumi uu kuupolo ni kulyo. 16 Mutule nuhuili nuuza, sunga iantu awa niutukila upanga wanyu kung'wa Kilisto ahume kuhung'waiminyala kunsoko akuligitya uteele kina aimituma mabi. 17 Iziza nangulu, ang'wiTunda uloilwe, kina mikenda ga kunsoko akituma nimaza kukila kituma nimabi 18 Ukilisto aiwagile kang'wi kunsoko amilandu. Nuanso aimunya tai, aiwagigwe kunsoko itu, naikiagila itai, kina akulete kung'wi Tunda. Aukupe kimuili. Kululo aiwitumile upanga munkolo. 19 Ku kiila ng'waungwelu, akalongola kuitanantilya inkolo izo nikoli kukitungo. 20 Aiagila ukilyoimahungo na ng'wandyo ugimya wang'wi Tunda nau ualindie imatungo ang'wa Nuhu, mahiku nauzengi wa safina, ni Tunda augunile antu akehu-nkolo munane kupuma mumazi. 21 Iki kilinga siilyo nikikumuguna unyenye utungile, singa anga kaja ubi kupuma mumuili, kululo anga ilombi la kituma uza kung'wi Tunda kukiila uuki wang'wa Yesu Kilisto. 22 Nuanso ukoli mukono wa kigoha nua ng'wi Tunda. Aulongoe kilunde iamalaika, nuhumi ni nguluimukulye ng'wenso.