Luka
1
Idu naakagupile kuika uza imahumo ayo naakondigwe kung'witu, anga naakupee usese kupuma ung'wandyo naaihengile kumiho nitumi alukani. Kululo unene nanakomanilya ung'wandyo wa nkani izi yihi kupuma ung'wandyo naona uza kitalane hangi kuandikila unoneligwa wakwe mkuligwa wakwe Theofilo. Kina uhume kumanya itai ankani naumanyisigwe. Mumahiku ang'wa Herode, mtemi wa Yuda, aukole umdimi naiwitangwa Zakaria, nuaukoo wang'wa Abia musungu akwe akapuma kuwa nanso ang'wa Haruni, nilina lakwe aiwitangwa Elizabethi. Ihi akete itai pantongeela ang'wi Tunda, aakugenda aziagili anga ubi mumalagilyo ihi na mukulu. Aagila anga ng'wana kunsoko u Elizabeti aimugumba, aya ihi abili aina anyampala. Ikatula na ukituma imilimo akidimi akaziunonelya kuntongeela ang'wi Tunda. Kutyata uigobi naizaigombilye kumupata umudimi nua kenda kunyuunkilya uvumba kunyumba ang'wi Tunda. 10 Ilundo lili nilaantu ailikoli kunzi likazilompa imatungo nuvumba nukutunkiilya. 11 Malaika wa mukulu aupumie akimika mukono wa kigoha wa kikumbikilo la kunyunkilya. 12 U Zakaria wikatinuka nuika muona; uoa wika mugwila. 13 Ingigwa umalaika akamuila, “Leka kogopa Zakaria, kunsoko imalompi ako igigwa u musungu u Elizabethi ukuutugila ung'wana ilina lakwe ukumitanga Yohana. 14 Ukula nuulowa na idu niakuulowa kutu gwa kung'wakwe. 15 Kunsoko ukutula mukulu mumiho amukulu. Sanga ukung'wa idivai anwi ikigalyo nikilulu, ukutula uiizuligwa ng'wa ung'welu kupuma munda ang'wa nyinya. 16 Niantu idu nia Israeli akupiulwa kung'witunda wao. 17 Winzu pantongeela amukulu kunkolo ang'wa aung'welu ningulu yang'wa Eliya. Ukituma iti kunsoko akususha ikolo yaana ingigwa awa nishaigomba ilongola kuwa hugu niatai. Ukituma iti kuaika antu ihambe kumukulu kinoneelya kunsoko akwe. 18 U Zakaria akamuila umalaika, kuhuma uli kuhuma ili? Kunsoko unene nimunyampala numusungu wane imyaka akwila. 19 Umalaika akasusha akamwila unene ni Gabrieli, numika pantongeela ang'wi Tunda. Ntumilwe kuila, ulukani nuluza. 20 Hangi goza, shukuligitya, ukukilaja, shukuhuma kuligitya sunga uluhiku ulo inkani izi ni ziza kupumila iyi kunsoko aulemilwe kuhuili nkani yane niziza yakondaniligwa kumatungo ane. 21 Iantu aamulindie u Zakaria. Ikakuilwa nautinilye mitekeelo. 22 Naiwapuma kunzi singa akahuma kuligitya nung'wenso. Ikalinga kina awa apa akakunukuilwa naukole mitekeelo. Akalongoleka kulagiila iilinga silyo hangi aka kilaja twi. 23 Imahiku amilimo naahila akasuka kitalakwe. 24 Matungo u Zakaria naiwakondya kituma imilimo akwe mitekeelo, umusungu akaamba ulito nuanso singa akapuma mitalakwe nimatungo amyeli itaano, akalunga. 25 Ulu lulu naiwitumile umukulu kitalane kwa uuza kuheja iminyala kuntongeela aantu.” 26 Elizabethi naiwapisha inda amyeli mutandatu, Itunda akamuila umalaika Gabrieli longola kukisali nikitangwa Galilaya ni Nazareti, 27 munanso nauligigwe numuhumba ilina lakwe naiwitangwa Yusufu nuanso amuluna wang'wa Daudi, umunanso nuanso aiwitangwa Mariamu. 28 Akaza kitalakwe akalunga 'Nusigilye uhumi Nukulu Nitunda uloeeigwe.” 29 Kululo inkani u malaika auhalinkanilye akahita kulinga kuniki umalaika atambule imakuilwa akwe. 30 Umalaika akamwila, “Leka kogopa, Mariamu, kunsoko uupatile uhumi kupuma kung'witunda. 31 Goza gwa, ukukenka inda ukutuga ungwana. Ukumitanga Yesu.' 32 Ukutula ngwana nua Mkulu migulya Itunda ukumupa ituntu lanywa Daudi utata akwe. 33 Ukutula mutemi numukulu mukoo wang'wa Yakobo mpaka impelo utemi wakwe ugilangampelo. 34 Mariamu akamwila ikutuika uli, iza nkili kihugeela numitunja wihi? 35 Malaika akamwila akalunga, “Ng'wang'welu ukuuhanga migulya ningulu yako uyu nukutugwa ukitangwa ng'wang'wi Tunda. 36 Goza, umuluna wang'wa Elizabethi ukete nda ang'wana nunyampala wakwe ukete mieli mtandatu, naiwilwa mugumba. 37 Kunsoko kutili nilihumile kung'wiTunda.” 38 Mariamu akalunga, “Goza, une nimukulu numusungu wang'wi Tunda. Leka itule uu kitalane iza nulukani lako.” Umalaika akamleka. 39 Kululo imahiku yayo u Mariamu akahega akenda mihe na malugulu, mihe na mukisali nitangwa Yudea. 40 Akalongola munyumba ang'wa Zakaria akamulamusha u Elizabethi. 41 Itungili aipumie kuiti u Elizabethi naiwigule imilamu ang'wa Mariamu ung'wana munda akwe akaputa nu Elizabethi akizula ingulu yang'wawelu. 42 Akitunta kululi nulukulu akalunga akaligitilya akitunta kululi nulukulu akalunga ue kukiila muasungu nu ng'wana nukoli muda ako ukembetilwe. 43 Ingi gwa atuile uli kitalane uiya wang'wa tata ane aze kitalane? 44 Kunsoko goza naiwigule muakutue ako ululi imilamu ako ung'wana munda ane auputile kilumbi. 45 Nu ng'wenso ukia nai uhuiie; kundogoelyo akukondeeligwa nai utambuiwe nu Mukulu. 46 U Mariamu akaligitya, nkolo ane ikumulumbiilya u Mukulu, 47 nu ng'wau nuane imiloeeye Itunda, Muguni nuane. 48 Kunsoko uugozile u unyeku nua mutugwa nuakwe. Kundogoelyo, goza, pumiila itungili ulelwa wihi akunintanga mukendepwa. 49 Kunsoko munyangulu wantendeela makulu, ni lina nilakwe inge inyelu. 50 Nu ukende nuakwe wikiee ulelwa ga nu ulelwa ku awo ni umukulyaa. 51 Uzipilye ngulu ku mukono nuakwe; uasapatiiye niakete ulugoha mu masigo a nkolo ni ao. 52 Uagwisilye i akulu mu matuntu ao na ukulu ni anyeku uanankiiye. 53 Anya nzala uikutilye ukende, ni anya nsao uahegilye mikono mitili. 54 Umiiaiiye u Israeli munyamulimo nuakwe, iti wikimbukiilye u ukende nuakwe 55 (anga nai uatambuie i atata itu) u Abrahamu nu ulelwa nuakwa ga ikali na kali.” 56 Mariamu akikie nu Elizabeti mieli itaatu uu gwa ikatulika akasuka kito. 57 Matungo nai apika u Elizabeti akitunguila ng'wana mgoha. 58 Ianya kisali akwe nialuna akwe naigule umukulu uza. 59 Naiapikile mahiku munana aiazila kumtala kukidamu umung'enya akamitanga lina lakwe Zakaria kushatilya ilina lang'wi he. 60 Ingigwa unyinya akwe akasusha akalunga aa ukitangwa Yohana. 61 Kamuila kutile hata nung'wi kua luna ako nuitangwa ilina nilanso. 62 Akatula kilinga silyo ihe itangwe nyinyu. 63 Ihe akalowa ahole ikibao andike “Ilina lakwe Yohana.” Ihi ika ambwa ikuilywa kua ili. 64 Itungo umulomo wakwe ukaluguka nulimi lakwe likaligitya nukumukulya Itunda. 65 Uoa ukaizila wihi naiakolipakupi nung'wenso. Makani ikasambaila mihi ihi mulugulu mung'wa Yudea ayo. 66 Ihi ayo naigule ikamaika munkolo yao akalunga ung'wana uyu wiuli? Kunsoko umukano wang'wa tata ukoli palung'wi nung'wenso. 67 Ihe akwe u Zakaria ung'wang'welu munya kidagu akalunga, 68 “Akuligwe Itunda mukulu wa Israeli, kunsoko auiye kuleta uguniki kuantu akwe. 69 Wakimikiye lupembe nu uhuili wa nyumba nai mitumi akwe u Daudi, 70 Anga na ulungile mulomo wakinya kidagu naiakoli matungo ao na kale. 71 Ukakuguna muabi itu kupuma mumikono akwe nia kubipiwe. 72 Ukende uu kulagilya uza wang'wa tata itu, kilingasilyo lakwe ni za, 73 ilago nautambue kung'wa Abrahamu tata witu. 74 Uine kigeleka uhumile kutuma bila woa, kekahuma kugunwa kupuma muabi itu. 75 Kuite uza nitai kuntongela itu imahiku ihi. 76 Uu nu ewe munya kidagu nukole migulya kunsoko ukulongoleka kunsoko amukulu kumunonelya inzila kuwanonelya iantu kunsoko aupembelyo wakwe. 77 Kualingasa iantu akwe kugunwa imilandu ao. 78 Ulu lutuile kinyauwai wang'wi Itunda witu kunsoko ilyoa lukupuma hange. 79 Kelya kuantu nikie mkiti nao niikie mumulule wa nsha ukituma iti kumitongeela imigulu itu munzila aupolo. 80 Ung'wana uyo akatula ningulu mkolo nukikie mumbuga sunga mihaea akingila kitalakwe kung'wa Israeli