10
Vinimal u Tioxhvatz qꞌu bꞌanich tioxh
1-2 Utz nival sete hermanos, aas yeꞌk sesotzsa sekꞌuꞌl vaꞌl paalku qꞌu kukꞌuy kumam oꞌtene. Tan ela iqꞌol ibꞌey tuchꞌ u Moisees tu u Tioxh tu u sutzꞌ. Utz ela motx iran u Kaj Mar tuchꞌ u Moisees. Echaꞌ motx ibꞌan ivautiismo tuchꞌ u Moisees.* Aꞌ nital u Pablo kam qꞌu mam bꞌaꞌnil iꞌan u Tioxh tu vitenam aas kꞌasuꞌl tu Egipto. Loqꞌ kꞌuxh echi, yeꞌxhat koꞌxh motx bꞌenku te. Aal iqel koꞌn u Tioxh. Ela motx techbꞌu u echbꞌubꞌal vaꞌl u Tioxh aqꞌon te. Utz ela motx tukꞌa u aꞌ vaꞌl u Tioxh aqꞌon te vaꞌl aꞌ nichcheek tu u mam sivan xamich tiꞌ. Ayaꞌ u sivan vaꞌl aꞌ nikꞌam tiꞌ u Cristo. Pek kꞌuxh echi, sibꞌal qꞌu aanima yitꞌ bꞌaꞌn koj bꞌenku qꞌul ibꞌanon tu u Tioxh. Echixeꞌat motx kamka tu u tzꞌinlich tzaji txꞌavaꞌ.
Loqꞌ maꞌl kꞌuchbꞌal bꞌanax sukuvatz kꞌuxh ech motx iꞌan tziꞌ. Ech saqileꞌ kam niyaꞌk qꞌu qelol. Utz yeꞌk saqachva ok qꞌu kam qꞌuꞌl yeꞌxtxoj, echaꞌ motx iꞌana aas motx tachva ok u paav. Yeꞌ ebꞌan ex nachol tetz qꞌu bꞌanich tioxh, echaꞌ iꞌan unjolol tixoꞌl. Echixeꞌat tzꞌibꞌalka tiꞌ ech tzaꞌ: —Motx kꞌujeꞌi, echbꞌuni utz, qꞌabꞌani. Motx lakpi utz, motx bꞌix vatz bꞌanich tioxh.— Chia. Choktaj u Eexodo 32.6. Yeꞌ eteesa etibꞌ tu bꞌey tuchꞌ aanima, echaꞌ qꞌuꞌl motx iꞌana. Tan maꞌl 23,000 kam tu maꞌl qꞌii tiꞌ vipaav motx iꞌana tziꞌ. Choktaj u Nuumeros 25.1-18. Utz yeꞌ elak iviꞌ u kuBꞌaal, echaꞌ iꞌan unjolol aas ilak iviꞌ. Utz sibꞌal motx kami, txꞌiꞌla txokop tzotin.§ Choktaj u Nuumeros 21.5-6. 10 Yeꞌ koꞌxh tzꞌoꞌkabꞌinex tiꞌ u Tioxh, echaꞌ motx iꞌana. Utz motx kamsal tu u yatzꞌol.* Choktaj u Nuumeros 16.41-49.
11 Uncheeꞌ maꞌl kꞌuchbꞌal iꞌan u Tioxh sukuvatz kꞌuxh ech qꞌu kam ul tiꞌ qꞌu aanima tziꞌ. Utz tzꞌibꞌalka tan, qokebꞌal tu jik, jankꞌal oꞌ atiloꞌ cheel tu u motxebꞌal tiempo tzaꞌ. 12 Ech ibꞌan kuenta tibꞌ abꞌil qꞌuꞌl iqꞌomal chit iyakꞌil kꞌatz Tioxh ninacheꞌ. Kuꞌichi. 13 Tan aatz qꞌu il tzaꞌl nipaasavoꞌ u Tioxh, yeꞌ tekoj sakutxꞌakeꞌ. Tan qetz chituꞌ oꞌ aanima tu u vatz txꞌavaꞌ tzaꞌ. Loqꞌ tiira bꞌaꞌn u Tioxh. Ech jatu koj satoksaꞌoꞌ tu il tzaꞌl oj yeꞌ sakutxꞌakeꞌ satileꞌ. Utz tootzajle kaniꞌch qel tuul siꞌan majte ech sakutxꞌakeꞌ. 14 Pek taꞌxhtzii kuentaꞌex tan, tiiꞌin setiꞌ. Ech kuꞌichꞌex tu u paav; ayaꞌ u nacho bꞌanich tioxh.
15 Utz nachtaj bꞌaꞌnil vaꞌl savaleꞌ tzaꞌ, jankꞌal ex atil etxumbꞌal. 16 Nikukꞌama Tioxh tiꞌ u taꞌl uuva vaꞌl niqukꞌa tu u ukꞌabꞌal tu santa cena, echaꞌ vaꞌl iꞌan u Jesuus. Tan aꞌ tokebꞌal aas maꞌl tekoꞌn oꞌ tuchꞌ u Cristo tu vikajal. Utz maꞌl tekoꞌn oꞌ tuchꞌ u Cristo tu vichiꞌl majte aas niqechbꞌu u kaxhlaan txꞌix vaꞌl nikujatxeꞌ. 17 Tan maꞌl koꞌn u kaxhlaan txꞌix niqechbꞌu kꞌuxh sibꞌal kuxaaneꞌ. Utz aꞌ tokeꞌ aas maꞌl koꞌn kuvatz kukajayil tiꞌ inimal u Cristo. Ech qatin kꞌatza u tatin u kuchiꞌl aas txayel tibꞌ sikajayil.
18 Echaꞌ vaꞌl niꞌan qꞌu Israeel. Tan nitechbꞌu tetz u txꞌoloꞌm vaꞌl nikꞌachloꞌk vatz Tioxh. Choktaj u Leviitico 7.6-15. Utz aꞌ tokeꞌ aas antu nitok tu u txꞌoloꞌm vatz u nachbꞌal Tioxh. 19 Loqꞌ sotziꞌch ekꞌuꞌl tu vaꞌl nivaleꞌ tzaꞌ. Tan yitꞌ aꞌ koj nivaleꞌ aas ant ex netok tiꞌ ibꞌanax u txꞌoloꞌm vaꞌl nitok vatz qꞌu bꞌanich tioxh qꞌuꞌl yitꞌ itzꞌlich Tioxh koj. Utz yitꞌ aꞌ koj nivaleꞌ aas sibꞌ chit itxaꞌk u txꞌoloꞌm vaꞌl nitoksal siatz. 20 Pek aꞌ nivaleꞌ aas yitꞌ vatz koj u Tioxh nitoksav qꞌu txꞌoloꞌm qꞌu aanima yeꞌ tootzaj Tioxh. Aꞌ nitoksav vatz u tioxhil txꞌiꞌliꞌinaj atziꞌ. Utz yuꞌnsaꞌ aas ant ex saokꞌex tiꞌ inachax qꞌu tioxhil txꞌiꞌliꞌinaj majte. Choktaj u Deuteronoomio 32.17; u Salmos 106.37. 21 Tan yeꞌk siꞌaneꞌ aas kaꞌvaꞌl iveet sebꞌaneꞌ: soꞌokꞌex tu u santa cena tetz u kuBꞌaal utz, saꞌpajebꞌan comun txꞌix aas tetz tioxhil txꞌiꞌliꞌinaj. 22 Ech kulakchil iviꞌ u kuBꞌaal. Tan kam koj qijleꞌm; paalchukojoꞌ siiꞌ.§ Choktaj u Eexodo 20.5; u Deuteronoomio 32.21.
U toksal iqꞌii u Tioxhtu kajay qꞌu kam
23 Kajay qꞌu kam bꞌaꞌn nunnacheꞌ. Loqꞌ yitꞌ bꞌaꞌn koj aas kajay sunbꞌaneꞌ. Kajay qꞌu kam bꞌaꞌn nunnacheꞌ, loqꞌ yitꞌ saꞌkojiyakꞌinsaꞌoꞌ tu u qatin vatz Tioxh. 24 Utz yeꞌ koꞌxh ebꞌana aas taꞌxh setitzꞌa jeꞌ etibꞌ. Pek aꞌ setitzꞌa u bꞌaꞌnil tetz unjolte.
25 Ech yeꞌ koꞌxh echꞌoti kam bꞌanel tu u chibꞌ nitoksal tu qꞌu kꞌayibꞌ chibꞌ. Ech yeꞌxhkam setitzꞌa matz paalnaj vatz bꞌanich tioxh oj yeꞌ paalnaj. 26 Tan tetz u kuBꞌaal kajay u vatz amlika txꞌavaꞌ tuchꞌ qꞌu kam atil tuul.
27 Uncheeꞌ oj sisavsaꞌex maꞌj qꞌu aanima tu txꞌaꞌom qꞌuꞌl yitꞌ niman koj tetz u Jesuus utz, sabꞌenex tiꞌ, echbꞌutaj kam vaꞌl sataqꞌ sete. Yitꞌ saꞌkojechꞌoti kam bꞌanel taqꞌo. Ech yeꞌxhkam setitzꞌa tiꞌ tenachbꞌal. 28 Pek oj abꞌil maꞌj laꞌalon aas: —Aatz u echbꞌubꞌal tziꞌ, paalnaj vatz bꞌanich tioxh atziꞌ.— Chaj. Etechbꞌuchi. Tan kamal paav echbꞌuli ninach vaꞌl vetalon see aas kam bꞌanel taqꞌo. Kamal paav siatz kꞌuxh tetz u kuBꞌaal kajay u vatz txꞌavaꞌ tuchꞌ qꞌu kam atil tuul. 29 Aatz vaꞌl nivaleꞌ tzaꞌ, kamal yitꞌ paav koj nenacheꞌ. Pek paav ninach vaꞌt u aanima tziꞌ. Ech tiꞌ u aanima sebꞌanva tziꞌ, yeꞌk setechbꞌu. Utz kamal setaleꞌ: —¿Kam tokeꞌ sakoꞌxhmajloꞌ tiꞌ ibꞌanax u kam tziꞌ utz, yitꞌ paav koj nikunacheꞌ?— Kamal chajex. Pek tiꞌ vaꞌl nititzꞌa vaꞌt u aanima sebꞌanva. 30 Utz kamal setaleꞌ: —Kꞌuxh niqechbꞌuneꞌ, nikukꞌama Tioxh tiꞌ. Ech oj nikunach Tioxh tiꞌ vaꞌl niqechbꞌu, ¿kantuꞌ samajaxoꞌ tiꞌ techbꞌuleꞌ? Utz ¿kantuꞌ saꞌalchi aas paav vaꞌl nikubꞌaneꞌ?— Chajexh.
31 Pek abꞌitaj. Tan aatz oꞌ, aꞌ chit qetz toksal iqꞌii u Tioxh tiꞌ kajay qꞌu kam saqechbꞌu saqukꞌa utz, tiꞌ kajay qꞌuꞌl sakubꞌaneꞌ. 32 Ebꞌanchil ex echaꞌ aqꞌol kuꞌ tzeꞌ tibꞌey qꞌu Israeel, nikoꞌxh qꞌu puera aanima utz, nikoꞌxh qꞌu niman tetz u Jesuus tetz Tioxh. 33 Pek ech sebꞌaneꞌ vaꞌl nunbꞌaneꞌ. Tan aꞌ nivitzꞌa aas bꞌaꞌn seꞌenkꞌin tu kajay aanima. Taꞌn koꞌnkoxh nivitzꞌa vibꞌ, pek aꞌ nivitzꞌa unjote. Aꞌ unsaꞌ sachitpu tu qꞌul ipaav.

*10:1-2 Aꞌ nital u Pablo kam qꞌu mam bꞌaꞌnil iꞌan u Tioxh tu vitenam aas kꞌasuꞌl tu Egipto. Loqꞌ kꞌuxh echi, yeꞌxhat koꞌxh motx bꞌenku te. Aal iqel koꞌn u Tioxh.

10:7 Choktaj u Eexodo 32.6.

10:8 Choktaj u Nuumeros 25.1-18.

§10:9 Choktaj u Nuumeros 21.5-6.

*10:10 Choktaj u Nuumeros 16.41-49.

10:18 Choktaj u Leviitico 7.6-15.

10:20 Choktaj u Deuteronoomio 32.17; u Salmos 106.37.

§10:22 Choktaj u Eexodo 20.5; u Deuteronoomio 32.21.