U BꞌAXA Uꞌ ITZꞌIBꞌA BꞌEN U XHAN XEꞌ QꞌU NIMAN TETZ U JESUUS
Yol tiꞌ u uꞌ tzaꞌ
Aatz u uꞌ tzaꞌ, aꞌ tzꞌibꞌan u Xhan vaꞌl chusulibꞌich kꞌatz u Jesuus. Ankoꞌxhtuꞌ vaꞌl tzꞌibꞌan u uꞌ U Xhan, tuchꞌ oxvaꞌl qꞌu tuꞌ qꞌuꞌl molomal tibꞌ tzaꞌ, tuchꞌ u uꞌ Qꞌu Kam Ibꞌaxabꞌsa Ikꞌuchax U Tioxh (Apocalipsis).
Nitalcheꞌ aas aꞌ itzꞌibꞌat u bꞌaxa tuꞌ tzaꞌ tu u yaꞌbꞌ 90 m.t.J. Aꞌ itzꞌibꞌav kꞌasuꞌl tu Eefeso.
Aatz u kam tiira ibꞌoꞌqꞌol niyolon u Xhan tiꞌ utz, ayaꞌ u tii uchchil ibꞌilaj, echaꞌ u Tioxh aas tii qiꞌ. Nitaleꞌ aas oj vetqootzajil vinujul, uncheeꞌ sakukꞌuch tu u kubꞌantu tiiꞌoꞌ tiꞌ aanima.
Nital majte aas echen saꞌatinoꞌ kꞌatz u txijtxubꞌal, ayaꞌ u Jesuus utz, yitꞌ tu elqꞌej.
Nipajtaleꞌ aas saꞌnalatin unjolol xeꞌkꞌulan tetz u Jesuus. Utz echen sabꞌanax kuentaibꞌ te.
Ech tiyaꞌtebꞌal nitaleꞌ aas tii nimamoj u Jesuus qaqꞌo. Sakunima viyolbꞌal. Utz tiira tiiojoꞌ qibꞌilaj.
Aꞌ u jatxbꞌal tibꞌ qꞌu yol tu u uꞌ tzaꞌ.
1) 1.1-4 Ech ixeꞌt u uꞌ tzaꞌ.
2) 1.5—2.29 Nital tiꞌ u chitpichil tu paav.
3) 3.1—4.6 Nital tiꞌ u mantaar tetz u tii uchchil ibꞌilaj.
4) 4.7—5.12 Nital tiꞌ qꞌu xeꞌkꞌulan tetz u Jesuus.
5) 5.13-21 Aꞌ qꞌu kam niyolon u Xhan tiꞌ tziꞌ utz, nikaꞌpaju nitoxpaju talaxeꞌ; nitzꞌajsa tu unjotoj yol.
1
U BꞌAXA Uꞌ ITZꞌIBꞌA BꞌEN U XHAN XEꞌ QꞌU NIMAN TETZ U JESUUS
U tatin u Jesuus xeꞌ qꞌii xeꞌ saj
1-2 Aatz u Jesuus, atichnale aas yeꞌsajich ichee u vatz amlika txꞌavaꞌ. Utz ul u Aqꞌol Tiichajil sukuvatz tziꞌ. Qil tuchꞌ kuvatz. Abꞌimal iyolon qaqꞌo. Nojchit qootzaji u Jesuus, u Aqꞌol Tiichajil tan, kukanoꞌk tuchꞌ kuqꞌabꞌ. Echixeꞌat nikutxakbꞌaꞌ qibꞌ tiꞌ talaxeꞌ. Niqal u Aqꞌol Tiichajil sete tziꞌ vaꞌl bꞌenqꞌii bꞌensaj tatineꞌ. Aꞌ atichku xeꞌ u kuBꞌaals Amlika, pek ul sukuvatz.* Choktaj U Xhan 1.1, 14, 18; 2.13-14. Ech aꞌ niqal sete kam vaꞌl ilel qaqꞌo utz, abꞌimal qaqꞌo. Utz kam koj tok niqal sete, pek aꞌ kusaꞌ aas tiira maꞌl kuvatz tiꞌ inimaleꞌ, kam echaꞌ maꞌl kuvatz tuchꞌ u Tioxh u kuBꞌaals Amlika utz, tuchꞌ viKꞌaol, ayaꞌ u Jesucristo. Ech nikutzꞌibꞌa qꞌu kam sete tziꞌ tan, aꞌ kusaꞌ ela tzꞌajel saꞌxhtxuqꞌtxunoꞌ tiꞌ.
U tatin u Tioxhechaꞌ maꞌl txijtxubꞌal
Aꞌ u yol abꞌimal qaqꞌo kꞌatz u Jesucristo tzaꞌ utz, niqal sete. Tan txijtxunal u Tioxh; yeꞌk elqꞌej kꞌatza. Aatz qꞌu yol “txijtxunal” tuchꞌ “saj” nital u Xhan tzaꞌ, aꞌ tokeꞌ “yeꞌk paav”, “vinujul” utz, “tiichajil bꞌenamen vatz u Tioxh”. Aatz u yol “elqꞌej”, aꞌ tokeꞌ “paav”, “txubꞌaꞌl”, “yitꞌ inujul” utz, “kamchil bꞌenamen vatz u Tioxh”. Ech oj maꞌl kuvatz tuchꞌ u Tioxh niqaleꞌ, loqꞌ an tereꞌn atiloꞌ tu elqꞌej siatz tiꞌ ibꞌanax u paav, nikutxubꞌaꞌleꞌ atziꞌ. Utz yeꞌxhkam nikubꞌan oꞌ bꞌanol tetz vinujul. Oj nojchit atiloꞌ tu vitxijtxun u Tioxh tan, sakubꞌan vinujul atziꞌ, echaꞌ niꞌan u Tioxh. Uncheeꞌ maꞌl kuvatz qibꞌilaj atziꞌ, oꞌ niman tetz. Utz aꞌ satxꞌaaonoꞌ tu kajay qꞌu kupaav u Jesucristo, viKꞌaol.
Pek oj niqaleꞌ aas yeꞌk kupaav, kujunal koꞌxh nikusubꞌ jeꞌ qibꞌ. Uncheeꞌ yeꞌk vinujul quxeꞌ atziꞌ. Pek oj saqal qꞌu kupaav te, sakujaj te sikuyeꞌ; sikuyeꞌ. Utz sateesa kajay qꞌu yeꞌxtxoj kukꞌatza. Tan nojchit ijikomal niꞌaneꞌ utz, nitzojpi viyol. 10 Pek oj saqaleꞌ aas yeꞌxhkam nikupaavineꞌ, nitekqaqꞌ bꞌens txubꞌaꞌlom u Tioxh atziꞌ. Utz yeꞌxhkam niqoksa tetz viyolbꞌal.

*1:1-2 Choktaj U Xhan 1.1, 14, 18; 2.13-14.

1:5 Aatz qꞌu yol “txijtxunal” tuchꞌ “saj” nital u Xhan tzaꞌ, aꞌ tokeꞌ “yeꞌk paav”, “vinujul” utz, “tiichajil bꞌenamen vatz u Tioxh”. Aatz u yol “elqꞌej”, aꞌ tokeꞌ “paav”, “txubꞌaꞌl”, “yitꞌ inujul” utz, “kamchil bꞌenamen vatz u Tioxh”.