3
Viqꞌilal isikꞌlel Tioxhnijaj u Pablo
Aatz cheel hermanos, tu vitzojpebꞌal u uꞌ tzaꞌ, nikujaj sete seqꞌila sikꞌle Tioxh qiꞌ. Ech oora sapax paal itziiul u kuBꞌaal tu kajay tenam. Ech soꞌok iqꞌii, echaꞌ vaꞌl vetiꞌan texoꞌl. Utz ech sikoloꞌ vatz qꞌu onkonla chaj aanima majte, ayaꞌ qꞌu chiꞌnaꞌn kꞌuꞌl. Tan yitꞌ kajay koj aanima saniman u yolbꞌal Tioxh. Loqꞌ techal u Tioxh. Utz aꞌ saꞌaqꞌon eyakꞌil utz; aꞌ sakolonex vatz u txꞌiꞌliꞌinaj. Ech kꞌujlel kukꞌuꞌl tiꞌ u Tioxh aas nebꞌan qꞌu kam alel sete qaqꞌo utz, atilex tiꞌ ibꞌanaxeꞌ. Utz u kuBꞌaal koj aqꞌon etxumbꞌal aas sebꞌan tiiꞌex setibꞌilaj, echaꞌ vaꞌl iꞌan u Tioxh qiꞌ. Utz aꞌ koj aqꞌon epaciensia tiꞌ etxꞌaktu qꞌu tzaꞌl nipaalkꞌex, echaꞌ vaꞌl iꞌan u Cristo.
Ministeer sauch aqꞌon
Niqal sete tibꞌii u kuBꞌaal Jesucristo hermanos, aas sexaansa el etibꞌ kꞌatz qꞌuꞌl yiꞌsaꞌ aqꞌon, kꞌuxh niman tetz u Jesuus. Utz yitꞌeꞌch koj niꞌaneꞌ kam qꞌu chusbꞌal alel sete qaqꞌo. Tan etootzajle kam vetxumbꞌal sebꞌaneꞌ. Ech sebꞌaneꞌ kam vaꞌl kubꞌan sevatz. Tan yeꞌt koj aqꞌoninoꞌ texoꞌl. Utz yeꞌxhkam niqechbꞌu echbꞌubꞌal aas yeꞌ koj nikuchooeꞌ. Pek aal niꞌxhqaqꞌ yakꞌil tu aqꞌon qꞌiils aqꞌbꞌal, ech yitꞌ ex koj kuyuchꞌex tiꞌ emeꞌbꞌiꞌl.* Choktaj Qꞌu Bꞌaꞌnla Chaj Kam Bꞌanel (Hechos) 18.3. Loqꞌ yitꞌ tiꞌ koj aas yeꞌ sikꞌuloꞌk qiꞌ saꞌaqꞌax qetz. Pek niqaqꞌonineꞌ tan, aꞌ kusaꞌ qaqꞌtu kꞌuchbꞌal sevatz. Ech setil ok etetz qiꞌ. 10 Utz aatz ankoꞌxh atichꞌoꞌ texoꞌl, nichqal sete aas: —Oj abꞌil yeꞌ nitaqꞌonineꞌ, yeꞌk satxꞌaꞌni.— Texhoꞌ.
11 Tan vetqabꞌilaꞌ aas atil unjolol texoꞌl paat yeꞌxhkam nitaqꞌonineꞌ. Kam koj bꞌoj niꞌaneꞌ; pek taꞌxh bꞌennajku ikꞌuꞌl tiꞌ tilaxeꞌ kam niꞌan imol siatz. 12 Ech aatz qꞌu aanima qꞌuꞌl tziꞌ, tibꞌii u kuBꞌaal Jesucristo, tiira niqal te, nikubꞌan yaꞌl talax te aas aqꞌoninoj. Ech sitxꞌak techbꞌubꞌal tinujul.
13 Pek aatz ex hermanos, yeꞌ koolex tiꞌ ibꞌanax u bꞌaꞌnil. 14 Pek oj abꞌil maꞌj yiꞌsaꞌ inimal qꞌu chusbꞌal niqal tu u uꞌ tzaꞌ, sajitaj tiꞌ. Utz yeꞌ emolo etibꞌ tuchꞌ. Ech sachꞌixvi. 15 Loqꞌ yitꞌ saꞌkojekoontrai, pek jik setoksa tu jik tan, niman tetz u Jesuus.
Itzojpebꞌal u uꞌ tzaꞌ
16 U kuBꞌaal koj aqꞌon u paas tetaanima bꞌenamen tu kajay qꞌu tzaꞌl nipaalkꞌex. Tan aqꞌol paas u Tioxh. Utz u Tioxh salochonex kajay ex.
17 In Pablo, nunkaasaꞌex tiꞌ itzꞌibꞌal bꞌen u uꞌ vaꞌl in niqꞌabꞌin itzꞌibꞌaleꞌ tzaꞌ, echaꞌ nunbꞌan tu kajay qꞌu vuꞌ nivaqꞌ bꞌen. Tan ech chit iveet nunbꞌaneꞌ. 18 Taqꞌ koj vibꞌaꞌnil u kuBꞌaal Jesucristo sete sekajayil. Aꞌi.

*3:8 Choktaj Qꞌu Bꞌaꞌnla Chaj Kam Bꞌanel (Hechos) 18.3.