2
Vitxꞌolax inujul qꞌu aa paavtu u Tioxh
Pek abꞌi majte, abꞌil axh natxꞌol inujul aanima tiꞌ kam niꞌaneꞌ. Yeꞌk kuybꞌal eetz, abꞌil chetz koꞌxh axh. Tan oj vaꞌl ayoltu paal aas niyolpu junun aanima, tu paav naaqꞌvu bꞌen iibꞌ. Tan echat koꞌn abꞌanoneꞌ vaꞌt u aanima tziꞌ. Utz qootzajle aas tinujul chit itxꞌolax inujul ipaav qꞌu aanima siꞌan u Tioxh, qꞌuꞌl ech niꞌan tziꞌ. Ech tu paav naaqꞌvu bꞌen iibꞌ abꞌiste axh natxꞌol inujul aanima. ¡Yeꞌ koꞌxh iitzꞌa aas satxꞌol eel vatz u choobꞌal paav vaꞌl sataqꞌ kuꞌ u Tioxh! Tan echat koꞌn naꞌaneꞌ. Utz aꞌ neesa iqꞌii u Tioxh aas naꞌan ech tziꞌ. Tan yeꞌ ootzaj aas nojchit tiira txumul vatz u Tioxh. Yeꞌ ootzaj aas atil ipaciensia. Yeꞌ ootzaj aas bꞌaꞌnla Tioxh utz, kuyul paav. Utz aꞌ nichꞌia u Tioxh tuchꞌ vibꞌaꞌnil aas sakꞌaxa akꞌuꞌl tiꞌ qꞌul apaav.
Pek aatz axh tan, taꞌxh txumel aaqꞌo. Yeꞌxhkam nakꞌaxa qꞌul apaav tuchꞌ avaanima. Ech choobꞌal paav namol jeꞌ saiꞌ. Aꞌ sakuꞌ vikꞌaꞌnal u Tioxh saiꞌ. Tan tijikomal sitxꞌol inujul qꞌu aanima u Tioxh. Aꞌ sachoon junun qꞌu aanima tiꞌ qꞌul ibꞌanoneꞌ. Sataqꞌ u tiichajil tu bꞌenqꞌii bꞌensaj tu qꞌuꞌl nichok qꞌu techalla kam kꞌatz u Tioxh, qꞌuꞌl bꞌaꞌn talcheꞌ utz, aꞌ nititzꞌa u atinchil xeꞌ Tioxh bꞌenamen. Ayaꞌ qꞌuꞌl aꞌ tii niꞌan u bꞌaꞌnil. Pek sataqꞌ kuꞌ vikꞌaꞌnal tiꞌ qꞌu aanima qꞌuꞌl yeꞌ niniman vinujul, qꞌuꞌl niqeloneꞌ. Utz aꞌ ninima qꞌu kam qꞌuꞌl yitꞌ ijikomal koj. Tu mam kꞌaxkꞌo, tu mam kꞌaybꞌichil satoksav qꞌu aanima qꞌuꞌl maalo niꞌaneꞌ. Aꞌ bꞌaxa siꞌan te qꞌu Israeel, ayaꞌ vitenam; ech tek qꞌu griego, ayaꞌ qꞌu puera aanima.
10 Pek aatz qꞌuꞌl bꞌaꞌn niꞌaneꞌ, satoksa iqꞌii. Techal tatin siꞌaneꞌ. Utz sataqꞌ paas tu taanima, aꞌ bꞌaxa qꞌu Israeel, ayaꞌ vitenam; ech tek tu qꞌu griego, ayaꞌ qꞌu puera aanima. 11 Tan yeꞌk tel aanima vatz u Tioxh.
12 Samotxichoo vipaav kajay qꞌu aa paav kꞌuxh yeꞌ tootzaj kam nital u oꞌtla mantaar. Satxꞌolax inujul tu u Tioxh, loqꞌ yitꞌ u oꞌtla mantaar koj satxakunsal tiꞌ. Pek abꞌiste u aanima vaꞌl tootzaj kam nital u oꞌtla mantaar, aꞌ satxakunsal u oꞌtla mantaar tiꞌ itxꞌolax inujul qꞌul ipaav. 13 Tan yitꞌ aꞌ koj bꞌaꞌn vatz u Tioxh u aanima vaꞌl abꞌin koꞌxh tetz u oꞌtla mantaar. Pek aꞌ sabꞌen bꞌaꞌn siatz vaꞌl niniman. 14 Tan kꞌuxh paat yeꞌ abꞌimal tu qꞌu puera aanima abꞌiste u bꞌaꞌn, u yeꞌ bꞌaꞌn nital u oꞌtla mantaar, jolol tootzajle abꞌiste u bꞌaꞌn, u yeꞌ bꞌaꞌn. Tan ninach jeꞌ. Ech aꞌ u mantaar siatz. 15 Nimnaꞌl tu qꞌul ibꞌanoneꞌ aas aꞌ ninima u oꞌtla mantaar, ayaꞌl kala tzꞌibꞌamal okoꞌp tu taanima. Tan tinachbꞌal atilka aas bꞌaꞌn tzik oj yitꞌ bꞌaꞌn koj vaꞌl niꞌaneꞌ. U taanima niyaaon tiꞌ oj yeꞌxtxoj vaꞌl niꞌaneꞌ. Utz aꞌ nialon te oj bꞌaꞌn vaꞌl niꞌaneꞌ. Tipensaar nicheeka. 16 Ech satxꞌolax inujul qꞌu aanima tu u Tioxh tiꞌ u Jesucristo tu maꞌl u qꞌii. Satxꞌolax inujul qꞌul ipaav qꞌuꞌl kꞌuxh tu mujel niꞌaneꞌ. Ech siꞌan u Tioxh vaꞌl nital u bꞌaꞌnla chusbꞌal nunpaxsa itziiul tzaꞌ.
Yitꞌ aꞌ koj ibꞌoꞌqꞌol u oꞌtla mantaar
17 Aatz ex, ex Israeel, ex vitenam u Tioxh aas netaleꞌ. Aꞌ etiil u oꞌtla mantaar netaleꞌ. Utz niꞌxhetoksa eqꞌii tiꞌ aas etootzaj u Tioxh. 18 Tekꞌ etootzaj vitxumbꞌal u Tioxh aas netaleꞌ. Tan aꞌ chusul etetz u oꞌtla mantaar tiꞌ tootzajileꞌ abꞌiste qꞌu kam bꞌaꞌn. 19 Ex iqꞌon ibꞌey qꞌu aanima netaleꞌ qꞌuꞌl tzꞌejxinaj vatz Tioxh, echaꞌ tzot tatineꞌ. Utz ex txijtxun ibꞌey qꞌu aanima qꞌuꞌl atil tu uken netal majte. 20 Ex chusul tetz qꞌuꞌl yeꞌk itxumbꞌal. Utz ex chusul tetz talaj nitxaꞌ. Ayeꞌn vixeꞌal qꞌu txumbꞌal tzexeꞌ tuchꞌ vinujul tan, etootzaj u oꞌtla mantaar aas netaleꞌ. 21 Utz aꞌtzii oj ex chusul. Pek ¿kantuꞌ uncheeꞌ, yeꞌ nechus jeꞌ etibꞌ tiꞌ qꞌu kam bꞌaꞌn? Tan nepaxsa itziiul aas yitꞌ bꞌaꞌn koj suꞌuch elaqꞌ utz, netelqꞌeꞌ. 22 Netaleꞌ aas yitꞌ bꞌaꞌn koj saeesalibꞌ tu bꞌey tuchꞌ aanima yitꞌ ikꞌulel koj. Utz aal ex nibꞌanon. Netaleꞌ aas tzuꞌkin qꞌu bꞌanich tioxh sevatz. Utz atil kam aas aꞌ netaqꞌ bꞌens etioxh.* Choktaj Qꞌu Bꞌaꞌnla Chaj Kam Bꞌanel (Hechos) 19.37. 23 Netoksa iqꞌii u oꞌtla mantaar, pek neqeleꞌ aas neteesa iqꞌii u Tioxh tu vebꞌanoneꞌ tan, yeꞌ nenima u oꞌtla mantaar. 24 Ech nitzojpu setiꞌ u yol vaꞌl tzꞌibꞌamalka ech tzaꞌ:
 
—Epaav koꞌn ex Israeel aas nitel iqꞌii u Tioxh xoꞌl qꞌu puera aanima.— Chia. Choktaj u Isaias 52.5; u Ezequieel 36.20-21.
 
25 Utz nojchit nival sete aas tiira bꞌaꞌn vaꞌl nebꞌaneꞌ nenima u oꞌtla mantaar, netzokꞌeꞌl bꞌiil echiꞌl. Pek taꞌxhtzii aas senima kajay u oꞌtla mantaar. Pek oj ex qelol tetz u oꞌtla mantaar, kꞌuxh tzokꞌel el bꞌiil echiꞌl, ela koꞌxh tuchꞌ yeꞌ tzokꞌel el atziꞌ. Aatz u yol “tzokꞌax el bꞌiil chiꞌl” nital tzaꞌ, ayaꞌ u “circuncisión” tu kastiya.
26 Echat koꞌxh qꞌu puera aanima. Oj niman tetz u oꞌtla mantaar, kꞌuxh yeꞌ tzokꞌel el bꞌiil ichiꞌl, ela koꞌxh tuchꞌ tzokꞌel el bꞌiil ichiꞌl atziꞌ. 27 Utz kꞌuxh yeꞌ tzokꞌel el bꞌiil ichiꞌl u aanima tziꞌ, aal aꞌ satxꞌolon enujul. Tan niman tetz u oꞌtla mantaar sevatz kajayil. Pek ex aa paav kꞌuxh tzokꞌel el bꞌiil echiꞌl. Tan kꞌuxh etootzaj nal u oꞌtla mantaar, neqeleꞌ. 28 Tan yitꞌ aꞌ koj chit suula itenam Tioxh u aanima vaꞌl tzokꞌel el bꞌiil ichiꞌl. Utz yitꞌ aꞌ koj u nojla techlal inimal Tioxh vitzokꞌax el bꞌiil chiꞌl.
29 Pek aꞌ nojla itenam Tioxh u aanima vaꞌl ninima u Tioxh tuchꞌ taanima. Tu taanima atik u echlal aas itenam Tioxh, ivatzil itzokꞌteꞌl bꞌiil ichiꞌl. Titxumbꞌal nikꞌuchva aas ninima qꞌu mantaar. Yitꞌ tu koj vichiꞌl nikꞌuchva aas ninima vaꞌl tzꞌibꞌamal tu u oꞌtla mantaar. Ayaꞌ vaꞌl yitꞌ aanima koj saꞌalon aas bꞌaꞌn, pek u Tioxh saꞌalon aas bꞌaꞌn.§ Choktaj u Jeremias 4.4.

*2:22 Choktaj Qꞌu Bꞌaꞌnla Chaj Kam Bꞌanel (Hechos) 19.37.

2:24 Choktaj u Isaias 52.5; u Ezequieel 36.20-21.

2:25 Aatz u yol “tzokꞌax el bꞌiil chiꞌl” nital tzaꞌ, ayaꞌ u “circuncisión” tu kastiya.

§2:29 Choktaj u Jeremias 4.4.