16
U taqꞌtu bꞌen chajlichil u Pablo
Hermanos, laꞌxhetil u hermana Febe. Ayaꞌ maꞌl u diaakonisa tu Cencrea. Tan seꞌniqꞌilaꞌex.* Aatz u tenam Cencrea nital tzaꞌ, ayaꞌ maꞌl u tilanbꞌal vaarko najaꞌ kꞌatz u mam tenam Corinto. Atich u Pablo tu u Corinto aas itzꞌibꞌa u uꞌ tu qꞌu niman tetz u Jesuus tu Roma tzaꞌ. Kamal u hermana Febe iqꞌon bꞌen u uꞌ xeꞌ qꞌu aa Roma. Bꞌaꞌn chit ikꞌulax lebꞌan tibꞌii u kuBꞌaal tan, niman tetz u Jesuus. Utz lochtaj tiꞌ kajay kam nisavsa. Tan nojchit kaana aanima lochel taqꞌo majte. Aal ant in, lochelin taqꞌo.
Utz aqꞌtaj vetz ichajlichil u Aquila tuchꞌ u Priscila, qꞌul unmol tiꞌ u aqꞌon tiꞌ u Cristo Jesuus. Choktaj Qꞌu Bꞌaꞌnla Chaj Kam Bꞌanel (Hechos) 18.18-19, 26. Utz nivaqꞌ taꞌntioxh te tan, nojchit ikꞌaj tibꞌ siꞌchmotxkam viꞌ. Aꞌ isaꞌ yeꞌk sakamin. Utz antu nimotxtaqꞌ taꞌntioxh te majte kajay qꞌu niman tetz u Jesuus qꞌuꞌl puera aanima. Antu setaqꞌ vetz ichajlichil qꞌu niman tetz u Jesuus qꞌuꞌl nimol tibꞌ tu totzotz u Aquila tuchꞌ u Priscila.
Antu setaqꞌ ichajlichil vunhermano Epeneto majte, vaꞌl tiiꞌin tiꞌ. Ayaꞌ u bꞌaxa niman tetz u Jesuus ok tikuenta Acaya. Aatz titiempo u Pablo tziꞌ, taꞌxh tulaj otzotz xeꞌ aanima nichimolvu tibꞌ qꞌu aanima tiꞌ kuulto. Anal maꞌt ipaal maas 200 yaꞌbꞌ ikam u Pablo aas xeꞌt imol tibꞌ qꞌu aanima tu nojla totztioxh echaꞌ nibꞌanax sukuvatz cheel. Utz aqꞌtaj ichajlichil u Liꞌ, vaꞌl niꞌxhtaqꞌonin texoꞌl. Echat qꞌu vetz aa tenamil majte qꞌuꞌl aꞌ unmol atichꞌin tu tzeꞌ, u Androonico tuchꞌ u Junias. Aqꞌtaj ichajlichil. Tan aꞌ qꞌu aanima tziꞌ qꞌuꞌl bꞌaxal ok tiꞌ inimal u Cristo sunvatz. Utz tiira bꞌaꞌn teꞌl tu tereꞌn qꞌul ichaj u Jesuus. Aqꞌtaj ichajlichil vunhermano Aamplias majte, u niman tetz u kuBꞌaal vaꞌl tiira tiiꞌin tiꞌ. Aqꞌtaj ichajlichil u Urbano, u qetz aqꞌonom tiꞌ u Cristo Jesuus utz, tuchꞌ u hermano Estaquis, vaꞌl tiiꞌin tiꞌ. 10 Aqꞌtaj ichajlichil u Apeles, u hermano vaꞌl nojchit nikꞌucheꞌ aas kꞌujlel ikꞌuꞌl tiꞌ u Cristo. Utz aqꞌtaj ichajlichil qꞌu titzꞌin tatzik u Aristoobulo. 11 Aqꞌtaj ichajlichil u vetz aa tenamil u Herodioon, tuchꞌ qꞌu titzꞌin tatzik u Narciso, qꞌuꞌl nimamal tek u kuBꞌaal taqꞌo. 12 Aqꞌtaj ichajlichil u Trifena tuchꞌ u Trifosa. Ayaꞌ qꞌuꞌl nitoksa yakꞌil tu aqꞌon tiꞌ u kuBꞌaal. Aqꞌtaj ichajlichil u hermana Peersida majte, vaꞌl tiiꞌin tiꞌ. Tan maꞌxh aqꞌoninyu tiꞌ u kuBꞌaal. 13 Aqꞌtaj ichajlichil u Rufo, vaꞌl txaael el tu aqꞌon tiꞌ u kuBꞌaal. Aqꞌtaj vetz ichajlichil vinan majte tan, nojchit ayaꞌl aꞌ unnan nunnacheꞌ. 14 Aqꞌtaj vetz ichajlichil u Asiincrito, u Flegonte, u Hermas, u Patrobas, u Hermes utz, tuchꞌ tereꞌn qꞌu hermano qꞌuꞌl atil tzixeꞌ. 15 Aqꞌtaj vetz ichajlichil u Filoologo tuchꞌ u Julia, u Nereo, tuchꞌ u tanabꞌ, u Olimpas tuchꞌ kajay qꞌu niman tetz u Jesuus qꞌuꞌl atil tzixeꞌ.§ Aatz qꞌu aanima nital tu bꞌiil qꞌu versiiculo tzaꞌ, taꞌxh latzaꞌ atik yol tiꞌ. Yeꞌxhkam nital ibꞌii tu untantu u Yolbꞌal Tioxh.
16 Utz aqꞌtaj vetz tibꞌ echajlichil sejununil. Tzꞌutzꞌtaj tibꞌ txala etziꞌ. Utz nitaqꞌ opon echajlichil chukchaj tanul qꞌu niman tetz u Jesuus majte.* Kostuumbre siatz qꞌu aanima tziꞌ titiempo u Pablo aas nichitzꞌutzꞌ tibꞌ txala itziꞌ tiꞌ taqꞌax ichajlichil tibꞌilaj. Ech bꞌiil niꞌan qꞌu ixoj muꞌs tibꞌilaj cheel.
17 Nival sete majte hermanos, aas iltaj inujul qꞌu aanima texoꞌl qꞌuꞌl jolol oksan xoꞌl utz, jolol chijol. Xaanojelex kꞌatza. Tan aatz qꞌuꞌl niꞌaneꞌ, yeꞌxhkam nikꞌul tibꞌ tuchꞌ qꞌu bꞌaꞌnla chusbꞌal kꞌulel etaqꞌo. 18 Tan yitꞌ aꞌ koj nititzꞌa u aqꞌon tiꞌ u kuBꞌaal Jesucristo. Pek taꞌxh nimotxtitzꞌa jeꞌ qꞌu tetz kam isaꞌ. Ech telabꞌal subꞌuꞌm, sotzel ikꞌuꞌl qꞌu aanima nisubꞌ tu txꞌanella chaj yol, oksabꞌ tetz iqꞌii.
19 Nojchit nuntxuqꞌtxun setaqꞌo. Tan sibꞌal aanima ootzajin etetz aas nojchit nenima u Jesuus. Utz aꞌ unsaꞌ sebꞌan ex tzakꞌkin tiꞌ ibꞌanax u bꞌaꞌnil utz, yeꞌ etoozaj ibꞌanax u yeꞌxtxoj. 20 Utz saꞌtexhpachꞌax kuꞌ u txꞌiꞌliꞌinaj jaqꞌ exaabꞌ tu u Tioxh. Tan aqꞌol paas tetaanima u Tioxh. Utz atin koj vibꞌaꞌnil u kuBꞌaal Jesucristo texoꞌl.
21 Nitaqꞌ opon echajlichil u Timoteo, vunmol tu u aqꞌon tiꞌ u Jesuus. Antu u Luucio, u Jasoon, tuchꞌ u Sosiipater niaqꞌon opon echajlichil majte. Ayaꞌ qꞌu vetz aa tenamil.
22 Aatz in, in Teercio, in nitzꞌibꞌan u uꞌ nitaqꞌ opon u Pablo tzaꞌ. Utz nivaqꞌ opon echajlichil tibꞌii u kuBꞌaal majte. 23 Utz nitaqꞌ opon echajlichil u Gayo, vaꞌl aꞌ atikꞌin tzixeꞌ. Utz aqꞌel u tatibꞌal taqꞌo aas simol tibꞌ kajay qꞌu niman tetz u Jesuus tuul. Nitaqꞌ echajlichil u Erasto majte, u tesorero tetz u qꞌatbꞌal tzii tu u tenam tzaꞌ. Antu niaqꞌon opon echajlichil u hermano Cuarto. 24 [Ech atin koj vibꞌaꞌnil u kuBꞌaal Jesucristo texoꞌl kajay ex. Aꞌi.]
Vitzojpu u uꞌ tzaꞌ
25 Niꞌxhqoksa iqꞌii u Tioxh tan, aꞌ vaꞌl satxakbꞌaꞌnex kꞌatza bꞌaꞌnil, kam chit echaꞌ nital u bꞌaꞌnla chusbꞌal tetz u chitpichil tu paav vaꞌl nunpaxsa itziiul. Aꞌ vetxakeꞌ kꞌatza bꞌaꞌnil aas setootzaji vitxumbꞌal u Tioxh vaꞌl yeꞌich ootzajimal. Pek itzꞌamal nal taqꞌo xeꞌ qꞌii xeꞌ saj aas ech siꞌaneꞌ.
26 Ech elnaj tek ul vatzsaj cheel, tiqꞌaqꞌal vaꞌl itzꞌibꞌaka qꞌu alol tetz u yolbꞌal Tioxh. Loqꞌ itzii u Tioxh te vaꞌl yeꞌk iyaꞌ u tatineꞌ. Ech aatz vitxumbꞌal u Tioxh tziꞌ, paxsali bꞌen itziiul tu kajay qꞌu tenam. Ech sanimali utz, sakꞌujeꞌ ikꞌuꞌl qꞌu tenam tiꞌ.
27 Tan maꞌl koꞌn u Tioxh, ayaꞌ u mam aa txumbꞌal. Ech tetz u techalil bꞌenamen tu viqꞌaqꞌal u Jesucristo. Aꞌi.

*16:1 Aatz u tenam Cencrea nital tzaꞌ, ayaꞌ maꞌl u tilanbꞌal vaarko najaꞌ kꞌatz u mam tenam Corinto. Atich u Pablo tu u Corinto aas itzꞌibꞌa u uꞌ tu qꞌu niman tetz u Jesuus tu Roma tzaꞌ. Kamal u hermana Febe iqꞌon bꞌen u uꞌ xeꞌ qꞌu aa Roma.

16:3 Choktaj Qꞌu Bꞌaꞌnla Chaj Kam Bꞌanel (Hechos) 18.18-19, 26.

16:5 Aatz titiempo u Pablo tziꞌ, taꞌxh tulaj otzotz xeꞌ aanima nichimolvu tibꞌ qꞌu aanima tiꞌ kuulto. Anal maꞌt ipaal maas 200 yaꞌbꞌ ikam u Pablo aas xeꞌt imol tibꞌ qꞌu aanima tu nojla totztioxh echaꞌ nibꞌanax sukuvatz cheel.

§16:15 Aatz qꞌu aanima nital tu bꞌiil qꞌu versiiculo tzaꞌ, taꞌxh latzaꞌ atik yol tiꞌ. Yeꞌxhkam nital ibꞌii tu untantu u Yolbꞌal Tioxh.

*16:16 Kostuumbre siatz qꞌu aanima tziꞌ titiempo u Pablo aas nichitzꞌutzꞌ tibꞌ txala itziꞌ tiꞌ taqꞌax ichajlichil tibꞌilaj. Ech bꞌiil niꞌan qꞌu ixoj muꞌs tibꞌilaj cheel.