U Uꞌ ITZꞌIBꞌA BꞌEN U PABLOXEꞌ U TITO
Yol tiꞌ u uꞌ tzaꞌ
Aatz u uꞌ tzaꞌ, aꞌ tzꞌibꞌan u Pablo tu u yaꞌbꞌ 63 — 65 m.t.J. Nitalcheꞌ aas aꞌ itzꞌibꞌav tu Macedoonia. Aꞌ taqꞌvu bꞌen xeꞌ maꞌl u lochol tetz, Tito ibꞌii, aꞌ atichku tu Creta.
Aatz u Tito, tiira kꞌujlebꞌal kꞌuꞌlla vinaj, aqꞌonomich tiꞌ u bꞌaꞌnla chusbꞌal utz, ilochol u Pablo; tamiigoich majte. Griegoich u Tito tziꞌ. Tan aa Antioquia tikuenta Siiria. Ok tiꞌ inimal u Jesuus tikuenta u Pablo. Choktaj yol tiꞌ u Tito tu qꞌu uꞌ tzaꞌ: Kaꞌbꞌ Uꞌ Tu Corinto 2.13; 7.6-7, 13-14; 8.6, 16, 23; 12.18; Qꞌu Niman Tetz u Jesuus Tu Galaacia 2.1, 3; Kaꞌbꞌ Uꞌ Xeꞌ U Timoteo 4.10. Chajax u Tito tu u isla Creta tu u Pablo. Echaꞌ obreroil ex iꞌan xoꞌl qꞌu niman tetz u Jesuus tziꞌ.
Aatz u Pablo tziꞌ, nitaqꞌ bꞌen itxumbꞌal u Tito. Nital bꞌen te aas kam vitxumbꞌal qꞌu ansiano siꞌaneꞌ. Ayaꞌ qꞌuꞌl satoksa qꞌesalail xoꞌl qꞌu niman tetz u Jesuus tu Creta utz; kam qꞌu kam siꞌan qꞌu niman tetz u Jesuus. Nital te aas siyaa qꞌu Israeel tixoꞌl qꞌuꞌl niꞌan yaꞌl tu qꞌu griego aas taꞌxh sinima qꞌul imantaar u Moisees. Choktaj tu u uꞌ tzaꞌ 1.5-11, 14. Nital te majte aas simaj qꞌu subꞌulla chusul qꞌuꞌl niteesa aanima tu bꞌey tu qꞌul ichusbꞌal yitꞌ inujul koj.
Xamtel tekuꞌen, aatz u Pablo, jik chit nitaqꞌ nimal ikꞌuꞌl u Tito. Nichus tiꞌ aas sataqꞌ bꞌaꞌnla kꞌuchbꞌal vatz qꞌu niman tetz u Jesuus; kꞌuxh txul aanima, kꞌuxh qꞌes, kꞌuxh vinaj, kꞌuxh ixoj utz, kꞌuxh kam tijleꞌm atile. Nital te majte aas tii txakloj tu u tatin kꞌatz u Tioxh.
Aꞌ u jatxbꞌal tibꞌ qꞌu yol tu u uꞌ tzaꞌ.
1) 1.1-4 Nitaqꞌ bꞌen ichajlichil. Utz nital te aas u Tioxh oksan tu u tijleꞌm.
2) 1.5-16 Nital tu u Tito kaniꞌch itxaal qꞌu ansiano siꞌaneꞌ qꞌuꞌl soꞌok xoꞌl qꞌu niman tetz u Jesuus tu Creta.
3) 2.1-15 Nitaleꞌ kam qꞌu chusbꞌal sachusax tu chukchaj aanima.
4) 3.1-7 Nitaleꞌ kam u bꞌaꞌnla txumbꞌal saꞌatin xoꞌl qꞌu niman tetz u Jesuus.
5) 3.8-11 Nitaleꞌ sauch kuentaibꞌ tiꞌ qꞌu yeꞌxtxojla chaj chusbꞌal.
6) 3.12-14 Nital unjolol ichaj u Pablo tu u Tito. Utz ech tek nikaasa bꞌen.
7) 3.15 Ech vitzojpu qꞌu yol tu u uꞌ tzaꞌ.
1
U Uꞌ ITZꞌIBꞌA BꞌEN U PABLOXEꞌ U TITO
Ichajlichil u Tito
In Pablo, taqꞌonom u Tioxh utz, in ichaj u Jesucristo tiꞌ talax tu qꞌu aanima qꞌuꞌl txaael nal tu u Tioxh aas sinima vinujul; ayaꞌ u Jesucristo. Utz ichaj tiꞌ ichusax qꞌu chusbꞌal tiꞌ ibꞌanax qꞌu kam tiꞌ u okchil kꞌatz u Tioxh. Ayaꞌ u chusbꞌal tiꞌ ichꞌial tuchꞌ txuqꞌtxunchil u okchil tu u bꞌenqꞌii bꞌensaj vaꞌl tal u Tioxh aas yeꞌsajich iveet u vatz amlika txꞌavaꞌ tzaꞌ. Utz kꞌujlebꞌal kꞌuꞌl tan, yitꞌ txubꞌaꞌlom koj u Tioxh. Tan vettaqꞌ viyolbꞌal qe vatzsaj tu u tiempo vaꞌl kꞌajel tiꞌ. Ayaꞌ vaꞌl tal u Tioxh ve u Chitol qetz tu paav. Utz ech nitekunpaxsa itziiul cheel.
Ech nuntzꞌibꞌa bꞌen u uꞌ tzaxeꞌ tzaꞌ Tito tan, nojchit echaꞌ axh unkꞌaol tiꞌ u chusbꞌal vaꞌl nikunima. Utz aꞌ unsaꞌ aas atin koj vibꞌaꞌnil u Tioxh u kuTat sakꞌatza. Utz itxum koj aatz. Taqꞌ koj u paas tavaanima. Utz echat koj iꞌan u kuBꞌaal Jesucristo, u Chitol qetz tu paav.
Vitxumbꞌal qꞌuꞌl soꞌok qꞌesalail
Kꞌuxh vaqꞌkaꞌaxh tu Creta tan, aꞌ unsaꞌ sooksa tu jik qꞌu kam xeꞌtixsamal. Utz axh soꞌoksan ansiano tu qꞌu totztioxh tu junun qꞌu tenam majte. Ech itxaal saꞌaneꞌ vaꞌl val see. Aꞌ sachok aanima aas tiira bꞌaꞌn, yeꞌxhkam tiꞌ saelku iqꞌii. Jik talcheꞌ. Maꞌl koꞌn tixoj utz, niman Tioxh qꞌuꞌl ikꞌaol imeꞌal. Yitꞌ chokol koj txabꞌkin. Yitꞌ qelol koj talcheꞌ. Tan aatz vaꞌl soꞌoks qꞌesalail, ministeer tiira bꞌaꞌn ibꞌanoneꞌ tan, ilol tetz u taqꞌon u Tioxh xoꞌl qꞌu niman tetz. Yitꞌ tꞌanbꞌaꞌniꞌbꞌ koj. Yitꞌ oora koꞌnkoxh tul ikꞌaꞌnal. Yitꞌ qꞌabꞌareella koj vinaj. Yitꞌ chokol koj chꞌaꞌo. Utz yitꞌ achvan koj ok iatz kam aas subꞌuꞌm isaꞌ tiꞌ. Pek ayaꞌ qꞌuꞌl nitaqꞌ ivatbꞌal aanima. Aꞌ chit vatz ikꞌuꞌl ibꞌanax vinujul utz, vijikomal. Xaannaj el kꞌatz paav. Txaklel itxumbꞌal bꞌaꞌnil. Utz nimaj tibꞌ tiꞌ ibꞌanax u paav. Echen niman tetz u yolbꞌal Tioxh siꞌaneꞌ vaꞌl chusel te. Ech sichus u bꞌaꞌnla chusbꞌal tu tereꞌn qꞌuꞌl nimamal tek u Jesuus taqꞌo. Ech tek samotxitxꞌol tok yol tiviꞌ qꞌuꞌl yeꞌ nikꞌulviꞌn u bꞌaꞌnla chusbꞌal.
10 Tan kaana bꞌoj qelol, alol kam aas yeꞌk itxaꞌk. Jolol eesanal tu bꞌey. Aꞌ chit unmaꞌl qꞌu niman tetz u oꞌtla mantaar. 11 Pek echen tiira samajlu tiꞌ qꞌuꞌl nitaleꞌ. Tan maꞌl tel aanima tuchꞌ ikꞌaol imeꞌal tu bꞌey niꞌaneꞌ. Tu subꞌuꞌmla chaj yol niteesa puaj tiꞌ aanima; inujul koj vaꞌl nikꞌucheꞌ. 12 Utz tiꞌ qꞌu qelol tziꞌ, yolonku maꞌl u aa txumbꞌal ankoꞌxh aa Creta. Tal tiꞌ ech tzaꞌ: —Jolol chit txubꞌaꞌlom qꞌu aa Creta tziꞌ. Jolol txokop txumbꞌal. Taꞌxh nimotxtitzꞌa qꞌu tuul. Jolol qꞌeꞌay.— Texhtuꞌ. 13 Utz nojchit vaꞌl tal u aa txumbꞌal tiꞌ tziꞌ. Echixeꞌat oksa tu jik qꞌu qelol tziꞌ. Yaa. Ech tinujul chit sinima u yolbꞌal Tioxh. 14 Utz yeꞌ koꞌxh inima qꞌu chusbꞌal nichuli ok qꞌu Israeel te. Nikoꞌxh vichusbꞌal qꞌu vinaj qꞌuꞌl elnajka tiꞌ vinujul.
15 Tan kajay qꞌuꞌl bꞌaꞌn itxumbꞌal, bꞌaꞌn qꞌu kam niꞌan majte. Pek ech koj qꞌuꞌl tzꞌejxinaj, qꞌuꞌl yeꞌ ninima Tioxh, kam koj bꞌaꞌn siatz. Tan aal jolol yannaj qꞌul itxumbꞌal tuchꞌ qꞌul inachbꞌal. 16 Tootzaj u Tioxh aas nimotxtaleꞌ, pek tu qꞌul itxumbꞌal nikꞌuchva aas yeꞌ tootzaj. Tan jolol chꞌixvebꞌal, jolol qelol. Yeꞌk itxaꞌk tiꞌ ibꞌanax qꞌu bꞌaꞌnla chaj kam.