^
FILEMÓN
Ni taqꞌ bꞌen u Pablo itzii
Ni taqꞌ u Pablo taꞌntiixh te u Tiixh tiꞌ uvaꞌ kꞌujleꞌl ikꞌuꞌl u Filemón tiꞌ u Tiixh
Nijaj u Pablo bꞌaꞌnil te u Filemón tiꞌ u Onésimo
Itzojpebꞌal u yol