Ẹkwo-ozi Kẹ Mbụ, Pọlu Deru Nụ Ndu
Kọrentu
1
Ọwaa bụ ẹkwo-ozi, mụbe Pọlu ede; mbụ onye ono, Kéreshi Jizọsu kuru bya emee ya ọ bụru onye-ishi-ozi iya. Ọ bụru g'ọ bụ uche Chileke bụ ono. Onye mu l'iya tụkoru ede ẹkwo ono bụ nwanna anyi, bụ Sosutenisu.
Ndu eede iya anụ bụ ndu Chịochi kẹ Chileke, bụ ndu ọphu nọ lẹ Kọrentu; gude iya ekele unubẹ ndu Chileke doberu iche g'unu bụru ndu dụ nsọ opfu l'unu lẹ Jizọsu Kéreshi tụgbaru bụru nanụ. Eedekwa iya phọ anụ onyemonye, nọ l'ẹkameka, bụ ndu abajẹru Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi ẹja. Jizọsu ono bụ Nnajịuphu phẹ bya abụru Nnajịuphu anyịbedua kwaphọ.
Gẹ Chileke, bụ Nna anyi; mẹ Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphọ gẹ nchị dụ unu doo.
Ekele k'iphe-ọma, shi l'ẹka Kéreshi
Mu anọduje ekeleru unu Chileke mu ekele k'eze-iphe-ọma, o shi l'ẹka Kéreshi Jizọsu emeru unu. L'unu lẹ Kéreshi tụgbaru bụru nanụ; unu shi ẹgube ono baa eze l'iphemiphe, shi iya l'ẹka. Unu tụko opfu ọnu magbuaru tụko mmamiphe magbuaru. Ozi kẹ Kéreshi ono bẹ e mewaru ọ nọshia unu ọkpobe ike l'obu; k'ọphu bụ l'ọ tọ dụdu iphe, bụ iphe Unme Chileke anụ anụnu mẹ nanụ, dụru ọphu dụru unu ụko; mbụ g'unu nọ ngabẹ teke Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi a-lwa azụ goshi onwiya l'ọdu-biribiri iya. Jizọsu ono e-me unu g'unu shihu dụngu dụngu nno jasụ l'ikpetemazụ. Ọo ya bụ; g'ọ tọ dụ ẹka aata unu ụta mbọku ono, Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi e-kpe ikpe ono. Chileke apfụshijekwa ike l'iphe, o pfuru. Ọ bụru Chileke ono bẹ kuru unu g'unu lẹ Nwa iya, bụ Jizọsu Kéreshi bya bya abụru nanụ gbarụ mgba l'iphemiphe; mbụ onye bụhukwapho Nnajịuphu anyi ono.
Ekwo, dụ lẹ Chịochi
10 Sụ-a; ọ kwa Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi bẹ mu nọ l'ẹka arwọ unubẹ ụnwunna anyi sụ g'unu wụje ọnu nanụ g'unu hakọta l'iphemiphe, bụ iphe unu epfu. Ọo ya bụ g'ekwo ta adụ l'echilabọ unu. Unu tụgbakwa bụru nanụ ọkpobe abụru. G'egomunggo bụru unu nanụ; idzu unu abụjeru nanụ. 11 Ụnwunna mu; l'iphe, mu epfu ono bụkwa lẹ ndibe Kuloyi byaakwaru akọoru mu kọ-rwuaru mu iya alị sụ l'unu kwarụ lẹ ntụmego. 12 Mbụ l'iphe, mu epfu bụ l'a sụru l'unu anọduje adzọkashi iya. Onye ọphu asụ lẹ ya larụ Pọlu; onye asụ lẹ ya larụ Apọlosu; onye asụ lẹ ya larụ Pyịta; onye asụ l'ọo Kéreshi bẹ ya larụ. 13 ?A gbẹnu keshiwaa Kéreshi ekeshi? ?Bụ Pọlu bẹ apfugburu l'oswebe l'iswi ẹhu unu? Tọo ?bụ ẹpha Pọlu bẹ e gude mee unu baputizimu?
14 Mu ekele Chileke ekele l'ọ -tọ bụ Kirisupọsu yẹe Gayọsu mẹ mu asụ l'ọ tọ dụdu g'unu ha mẹ onye lanụ mu meru baputizimu. 15 Ọo ya bụ g'ọ tọ dụ onye a-sụ l'e gude ẹpha mu mee ya baputizimu. 16 Aa! Ndu mu mefụaru baputizimu bụ Sutifanasu yẹe ndibe iya. O to doduru mu ẹnya l'ọ dụbaaru ndu ọzo, mu meru baputizimu abụdu ndu ono. 17 Kéreshi ta abụkwa baputizimu bẹ o yeru mu gẹ mu bya emeje. Iphe, o ziru mu gẹ mu bya emeje bụkwa gẹ mu zije ndiphe ozi-ọma ono. Gẹ mu te egudekwa opfu, egoshi mmamiphe ndiphe zi iya; a -nọnyaa ọ tụrwua ike, dụ l'anwụhu, Kéreshi nwụhuru l'oswebe.
Kéreshi bụ ike bya abụru mmamiphe, shi l'ẹka Chileke
18 L'opfu k'anwụhu Kéreshi l'oswebe ono bẹ bụkwa iphe-eswe l'ẹnya ndu ala l'iswi; obenu l'anyịbe ndu a dzọtaru bẹ ọ bụ ike, shi l'ẹka Chileke. 19 L'e dekwaru sụ:
“Mmamiphe ndu maru iphe
bẹ mu e-mebyishi
emebyishi!
Mu emee nkwamẹnya ndu
manụkaru iphe
l'ọ bụru iphe-mmanụ.* 1:19 Gụnaa Azá 29:14.
20 Sụ-a; ?bụhunu awe bẹ ndu mmamiphe pfụru nta? ?Bụ awe bẹ ndu edeje ẹkwo pfụru? ?Bụ awe bẹ ndu maru opfu lẹ mgboko-a pfụru? ?Chileke te emeadaru gẹ mmamiphe, ndiphe bụru iphe-eswe?
21 A makwarụ-a lẹ Chileke meru nemadzụ k'ọphu oo-shi lẹ mmamiphe, ọ nụru iya maru iya; obenu lẹ nemadzụ te egudedu iya maru iya. Noo g'o shitaru Chileke sụ lẹ ya e-shi l'iphe ono, ndu maru iphe sụru l'ọ bụ iphe-eswe ono, bụ iya bụ k'ozi-ọma ono, anyi ezi ono; gude dzọo ndu kwetarụ nụ. 22 Ndu Jiu bẹ bụ iphe-ọhumalenya bẹ ẹphe sụru g'e goshi phẹ; ndu Gurisu bụkwanuru mmamiphe bẹ ẹphe achọ. 23 Obenu l'iphe, anyịbedua ezi ozi iya bụ l'a kpọpyaberu Kéreshi l'oswebe. Ono bụru ụpfu, adụ ndu Jiu l'ọkpa; bya abụru iphe-eswe l'ẹnya ndu abụdu ndu Jiu. 24 Obenu lẹ ndu Chileke kuru; mbụ ndu Jiu mẹ ndu abụdu ndu Jiu; bẹ Kéreshi ono bụ ike Chileke bya abụkwarupho mmamiphe shi l'ẹka Chileke. 25 L'iphe, Chileke eme; ọ dụ ẹhu-eswe ẹhu-eswe; gbẹkwa ka mmamiphe ndiphe shii; tẹme iphe, gbẹ dụ g'ọ bụ Chileke arwụhu kakwaphọ ụnwu-eliphe ike.
Gẹ Chileke emeje iphe iya
26 Ọo ya bụ lẹ-a; ụnwunna mu; unu nyatajẹkwa iphe unu shi bụru tẹme Chileke kua unu. Unu te eshidu dụ igwe marwua iphe gẹ ndiphe, maru ẹkwo amajẹru iya; ọphu unu eshidu dụ igwe nweru ẹnya; ọphu ndu shi l'oke amadụ eshidu baa ishi. 27 Obenu lẹ Chileke họtaleru-a iphe, dụ ẹhu-eswe ẹhu-eswe l'ẹnya ndiphe; gude mee ndu maru iphe iphe-iphere. Ọ bya ahọtakwapho iphe, rwụhuru arwụhu l'ẹnya ndiphe; gude mee ndu ọkpehu dụ iphe-iphere. 28 Chileke họtaru iphe, ẹnya lwarụ l'eliphe; mbụ iphe, ndiphe agụbeduru iphe, iphe, ẹphe sụru l'ọ tọ dụdu iphe, ọ bụ; ọ họta iya gude mee iphe, ndiphe rịru l'ọ bụ ọkpobe iphe g'ọ tọ dụ iphe, ọo-bụ. 29 Ọo ya bụ g'ọ tọ dụ nemadzụ, e-je aba abaa l'iphu Chileke. 30 Obenu l'unubẹdua bẹ Chileke mewaru unu lẹ Kéreshi Jizọsu tụgba bụru nanụ; tẹme ọ byakwaphọ emee ya; ọ bụru mmamiphe k'anyịbedua. Ọo ya bẹ o shi l'ẹka; ọ bụru iya bụ l'anyi abụru ndu pfụberekoto l'iphu Chileke. Anyi shi iya l'ẹka bụru ndibe Chileke; bya abụru ndu a gbatarụ l'iphe-ẹji, pyịtaru anyi l'ẹkpiri. 31 Ọo ya bụ g'ọo-bụru iphe, ẹkwo-opfu Chileke pfuru sụ: “Onye ọ dụ g'ọ baa abaa; g'onye ono nọdu Nnajịuphu l'ẹka ba iya.”

*1:19 1:19 Gụnaa Azá 29:14.