Ẹkwo-ozi Kẹ Mbụ,
Jiọnu
Deru
1
Opfu, bụ ndzụ, shi Chileke l'ẹka
Iphe, anyi ede l'ẹkwo-ozi-a anụ unu-a bụkwa k'onye ono, ẹpha iya bụ Opfu Chileke-a, bụ iya bụ kẹ Opfu, bụ ndzụ, shi Chileke l'ẹka-a. Opfu ono, anụje ndzụ ono shikpọ lẹ mbụlembu dụ. Anyi nụmakpooru iya lẹ nchị; bya ahụma iya l'ẹnya; gbua ya ẹnya igo; bya ebyia ya ẹka. Onye ono, bụ ndzụ ono bẹ e meru k'ọphu eegudeje ẹnya hụma iya; anyi hụmawa iya. Ọ bụru iya bẹ anyi atụru unu ọnu iya-a, bụ iya bụ kẹ ndzụ ojejoje onoya. Ndzụ ono bụ yẹe Chileke, bụ Nna shihawaa nọduta. Chileke bya egoshiwa iya anyi; mee anyi maru iya. Ọ bụ iphe ono, anyi hụmaru l'ẹnya bya anụma lẹ nchị ono bẹ anyi akọkwarupho unu-a g'anyi l'unu atụgbabe onwanyi. Atụgba ono bụ atụgba ọphu anyi lẹ Chileke, bụ Nna waa Nwa iya, bụ Jizọsu Kéreshi tụgbaru. Iphe, anyi ededoru unu iphemiphe-a bụ g'ẹhu atsọfu anyi l'unu ụtso l'ishi.
Chileke bụ ìphóró, ngarụ ẹgu
Ọwa-a bụ ozi, anyi nụmaru iya l'ọnu; bụ iya bẹ anyi akọru unu-a, bụ iya bụ lẹ Chileke bụ ìphóró; ọchii ta adụdu iya ililekpọo. Teke anyi sụru l'anyi l'iya tụgbaru onwanyi; l'ẹka anyi nọ l'ọchii; bụkwa ụka bẹ anyi adzụ; tẹme ọphu anyi emedu ire-lanụ. Obenu teke anyi bu l'ìphóró gẹ yẹbedua nọ l'ìphóró-a; ọo ya bụ l'anyi lẹ nwibe anyi tụgbaru; mee Jizọsu, bụ iya bụ Nwa Chileke nọdu asafụkotaje anyi iphe-ẹji, anyi meru g'ọ ha.
Teke anyi sụru l'anyi te emedu iphe-ẹji bụkwa onwanyi bẹ anyi aghọru ụgho; tẹme ọphu ọkpobe-opfu ono adụdu anyi l'ẹhu. Teke anyi kọshiru iphe-ẹji, anyi meshiru b'ọo-gụru anyi nvụ l'iphe-ẹji ono g'ọ ha; bya asafụkota anyi iphe, bụkota ẹjo umere, anyi eme; eshinu ọ bụ onye apfụshije ike l'iphe, o kweru ukwe iya; bya abụru onye emeje iphe, pfụru ọto. 10 Teke anyi sụru l'anyi te emeduru iphe-ẹji bẹ anyi mewaru iya onye ntuphu-ire; tẹme ọphu opfu iya adụdu anyi l'ẹhu.