Ẹkwo-ozi Kẹ Mbụ,
Pyịta
Deru
1
Ẹkwo-ozi-a shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pyịta, bụ onye-ishi-ozi Jizọsu Kéreshi. Ndu mu ede iya anụ bụ unubẹ ndu Jiu ono, a chịkashiru unu laa ọhozo je ebugbaaru ono. Ndu eburu lẹ Pọntosu; ndu eburu lẹ Galeshiya mẹ lẹ Kapadosiya; mẹchaa lẹ Eshiya yẹe Bitiniya. Mbụ unubẹ ndu Chileke, bụ Nna họtaru mee; unu bụru nkiya. Chileke họtaru unu; kẹle o shikpọoro lẹ mbụ maru l'unu l'a-bụru ndu nkiya. Tọbudu iya bụ; ọ bya ezia Unme-dụ-Nsọ; o mee unu: unu bụru nkiya; k'ọphu unu a-nọdu anụjeru Jizọsu Kéreshi opfu; wafụa gẹ Jizọsu ono egude mee ya safụkota unu iphe-ẹji, unu mekọtaru g'ọ ha.
Mu sụ gẹ Chileke mee g'eze-iphe-ọma nkiya yẹe nchị-ọdu-doo rwube unu ẹka; rwube iya unu k'anyịnyi.
Ele ẹnya ndzụ ojejoje
G'anyi jaa Chileke ajaja. Ọo ya bụ Nna Nnajịuphu anyi Jizọsu Kéreshi. Ọ phụwaru anyi obu-imemini ọphu nyịberu g'aa-tụ ọnu iya. O mewaru Jizọsu Kéreshi: o shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ. Ọ gbẹ l'ono nwụ-phu anyi azụ ọzo. Nta-a bẹ anyi elewaa ẹnya ndzụ ọphu anyi a-dzụru jasụ lẹ tuutuutuu lẹ mịimiimii. Anyi elekwaphọ ẹnya l'anyi l'unu e-mechaa tụko gbarụ mgba nweru iphe-ọma, Chileke doberu unu l'imigwe; mbụ iphe-ọma ọphu ta abyadụ erehu erehu; ọphu ọ byadu emebyihu emebyihu; ọphu ọ yịdu kahụ akahụ. Ọo kẹle ọo l'unu woru onwunu ye Jizọsu l'ẹka bẹ meru g'o gude ọ nọdu egudeje ike iya akwachi unu g'ọ tọ dụ iphe l'e-me unu jeye teke oo-goshi unu lẹ ya dzọhawaruro unu. Ọ kwarọ l'ikpazụ bẹ oo-goshi iya unu.
Ono bụkpoadanu iphe unu a-nọduje ete ẹswa iya; a makwarụ-a l'unu jefụtaje iphe-ẹhuka, dụ iche iche, a-hụ unu ama; ọle ono bụ-a kẹ nwa nta-a; ọ tọ dụdu g'ọo-nọ-beru; k'ọphu e-gude iphe-ẹhuka ono hụta ekweta unu ama maru ?tọ dụdu nụ nyẹgenyege. Unu leanarọ mkpọla-ododo. Ọ bụ iphe, vu oke aswa tẹme ọ nọdu emebyihujekwanu emebyihu. Ọ bụleru-a l'ọku bẹ aahụje iya gude maru ?ọ bụ ọkpobe iya. Nokwaphọ g'aahụta ekweta unu ama g'a maru ?ọ bụ ọkpobe iya. Ekweta ono bẹ unu maanarụ-a l'aswa iya ka kẹ mkpọla shii. A -dalechaa ya; ọ -bụru ọkpobe ekweta; l'aa-jaa unu ajaja; mee g'unu nwua phoo g'ìphóró, shi Chileke l'ẹka; aakwabẹkwapho unu ùbvù. Ọ bụru mbọku ono, Jizọsu Kéreshi a-bya ono bẹ ọo-nwụkota nno. Onye unu yeru obu; l'ẹbe abụ l'unu gude ẹnya hụma iya; unu ta ahụmaduru iya l'ẹnya kẹ nwanta-a; obenu l'unu kweru nkiya; ete ẹswa; ẹhu nọdu atsọ unu k'ọphu aamadụ g'a-tụ ọnu iya. Iphe ono, unu ele ẹnya iya ono, rwua unu ẹka; mbụ l'obu unu bẹ a dzọtaru.
10 Ndu mpfuchiru, pfuru k'eze-iphe-ọma ono, ee-mechaa meru unu ono; tọkpooru nwẹhu chọo ndzọta ono ọkpobe achọcho. 11 Ẹphe mee g'ẹphe maru teke Unme Kéreshi, nọ phẹ l'ime epfu ama ẹka l'ọo teke Kéreshi e-je iphe-ẹhuka; yẹe teke a-kwabẹ iya oke ùbvù. 12 Tọbudu iya bụ; Chileke bya emee ndu mpfuchiru iya ono, ẹphe maru l'ozi ono, ya ziru phẹ ono ta abụdu ozi ẹhu phẹ; l'ọo unubẹdua bẹ e ziru phẹ iya g'ẹphe bya ezia. Nta-a bẹ unu shiwaa l'ẹka ndu-ozi ono, bụ phẹ byaru ezia ya unu ono bya amaru iya. Ẹphe byaru bya egude ike kẹ Unme-dụ-Nsọ zia ya unu. Unme-dụ-Nsọ ono bụ Chileke bẹ shi l'imigwe ye phẹ iya l'ẹhu. Ozi ono, e ziru unu ono bẹ agụchakwaa agụ ụnwu-ojozi-imigwe. Ọ dụ phẹ g'a sụ l'o nwekpọoru g'e meru: o doo phẹ ẹnya.
Umere, dụ Chileke ree
13 Ọo ya bụ; unu chịkobe egomunggo unu l'ẹkalanu; g'ọ kwabẹ akwabẹ g'onye liru anamụ l'upfu; unu esedeje onwunu esede; unu elekwaphọ ẹnya eze-iphe-ọma ono; Chileke e-meru unu teke Jizọsu Kéreshi e-goshi onwiya ono. 14 Lẹ teke unu te eshidu mawaru ọkpobe-opfu ono bẹ bụ ẹgu ẹjo-iphe, shi anọduje agụ unu shi kpụru unu l'ẹka. Nta-a, unu bụwaa ndu l'anụru Chileke opfu-a unu te ekweẹkwa g'ẹgu ẹjo-iphe kpụkwaduru unu ẹgube ono, o shi kpụru unu ono. 15 Iphe, unu e-mechia nta-a bụkwa g'unu shi l'iphemiphe, unu eme goshi l'unu dụ nsọ; lẹ Chileke ono, bụ iya kuru unu ono bẹ dụkwa nsọ. 16 L'e dekwaru sụ: “Unu dụkwa nsọ; lẹ mbẹdua dụkwa nsọ.”
17 Ọobujeru; unu -nọdu epfu anụ Chileke; unu eku iya Nna; mbụ Chileke ono, bụ iya bụ onye ekpejeẹpho onyenọnu ikpe g'iphe, o meru gbaru; ọphu ọ dụdu onye oomeje ele ẹnya l'iphu. Noo g'o gude unu je anọdu ndzụ unu l'ophu; tsụje iya ebvu lẹ mgboko ọwa-a, a byaru abyabya-a. 18 Unu nyatajẹkwa iphe, o phuru Chileke tẹmanu ọ gbata unu l'ẹka mkpọkoro umere ono, unu nwụtaru l'ẹka nna, nwụru unu phẹ ono. Iphe, o gude pfụa aswa ishi unu gbata unu ta abụkwa iphe emebyihuje emebyihu g'okpoga-mkpọla-ọchaa mẹ mkpọla-ododo. 19 Iphe, o gude gbata unu bụ mee ono, aswa iya parụ ẹka ono, bụ iya bụ mee Kéreshi. Kéreshi ono bẹ dụ gẹ nwatụru, e gude eje egwe ngwẹja; nwatụru, adụkpodaa ẹka ụta dụ iya l'ẹhu ilile; tẹme ẹbe ọ dụdu ẹka iphe, takụru iya l'ẹhu. 20 Ọo iphe ono bẹ Chileke họta-doru iya. Ọ họtaru iya rọ tẹme mgboko dụ; o rwua lẹ nta-a, bụ ikpazụ-a; o gude k'iswi ẹhu unu goshi iya ndiphe. 21 Ọo Kéreshi ono bẹ unu nọ l'ẹka iya kweta kẹ Chileke; ọ bụru Chileke ono meru iya o shi l'ọnwu teta dzụru ndzụ; bya abụkwaru iya phọ kwabẹru iya ùbvù ọphu shi l'imigwe. Ọo ya bụ; l'unu nọwa Chileke l'ẹka elekwaphọ ẹnya l'ọo ya l'a-dzọ unu.
22 Sụ-a; unu anọduje eme iphe, ọkpobe-opfu ono pfuru. Unu shi ẹgube ono safụkota iphe, dụ ẹji lẹ ndzụ unu; k'ọphu bụ l'unu byaru bya eyewa ụnwunna unu obu; ọphu obu ọbu, unu yeru ụnwunna unu ọbu abụkwa tụko-l'ẹhu-atụko-l'obu. Ọo ya bụ; unu ta ahakwa eye nwibe unu obu. Unu kukebejekwa ẹhu gude ọkpoma unu l'ophu yee nwibe unu obu. 23 Kẹle e gudewaa opfu Chileke ọphu dzụ ndzụ ojejoje nwuphu unu azụ; ọphu o to shidu lẹ ndzụ erehuje erehu; ọ chia ọphu tee rehedu erehu. 24 Kẹle
“Nemadzụ l'ophu dụkota
g'ẹswa.
Mma kẹ nemadzụ
dụkwapho g'okoko
ẹswa ono.
Ẹswa -kpọhuwaa nkụ bẹ
okoko iya erishihuje
dashịhu.
25 Obenu l'opfu, Nnajịuphu
pfuru
a-dụepho jeye l'ojejoje.”* 1:24-25 Gụnaa Azá 40:6-8.
Opfu ono bẹ bụ iya bụ ozi-ọma ono, a byaru ezia unu onoya.

*1:25 1:24-25 Gụnaa Azá 40:6-8.