Ẹkwo
Sámẹlu
kẹ mbụ
1
Hana yẹe Penina
Ọ dụru nwoke lanụ, shi lẹ mkpụkpu Ramatayimu-Zofimu; mbụ l'alị úbvú úbvú ndu Ifuremu. Ẹpha nwoke ono bụ Ẹlukana; nwa Jierohamu; mbụ nwanwa Elihu. Elihu ono bụ nwa kẹ Tohu; Tohu bụru nwa kẹ Zufu, bụ onye Ifuremu. Ẹlukana ono bẹ lụru ụnwanyi labọ; onye lanụ aza Hana; onye ọphuu nọdu aza Penina. Penina bẹ nwụshiru ụnwegirima; obenu lẹ Hana ta adụdu nwa, ọ nwụtaru.
Aphagapha bẹ nwoke ono eshije lẹ mkpụkpu iya jeshia mkpụkpu Shilo je abarụ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike ẹja; gwerụ ngwẹja nụ iya. Ọ bụru ụnwu Elayi, ẹpha phẹ bụ Hofini waa Finehasu bẹ bụ ndu-uke kẹ Chipfu l'ẹka ono. Ọ nọdu abụjeru teke Ẹlukana gwerụ ngwẹja ono; o woru oke anụ hẹe nyee ya, bụ Penina; bya ahẹchaa ụnwu iya unwoke; mẹ ụnwu iya ụnwanyi. Ọle Hana bẹ ọonmeje anụ anmẹe; kẹle o yeru iya obu; egudekpọro lẹ Chipfu mechiru iya ẹkpa nwa; ọphu ọotsudu ime. Ọ bụru kẹle Chipfu mechiru iya ẹkpa nwa; ọphu ọ tsụdu ime ono kpatarụ iphe, nyeji iya anọduje adụka iya l'ọ́nyá ono gude akpatsushi iya aphụ. Ọ bụru nno bụ g'ọonoduje anwụ aphagapha. Ọ nọdu abụjeru gẹ Hana jekpọoru l'eze-ụlo Chipfu; nyee ji iya ono akpatsu iya aphụ; k'ọphu bụ l'ọokwaje ẹkwa; jịka eri nri. Ẹlukana, bụ ji iya abya asụ iya: “Hana; ?bụ gụnu bẹ ịikwaru ẹkwa kẹ te eri nri? ?Bụ gụnu bẹ aphụ jiru ngu obu? Mu ta akadụ ngu ụnwu iri abụru iphe tọo?”
Tọbudu iya bụ; Hana kwolihu g'ẹphe righechaaru nri; bya angụa iphe-angụngu lẹ Shilo. Teke onoya bẹ Elayi, bụ onye uke Chileke nọ anọo l'oshi, dụ l'ọnu eze-ụlo Chipfu. 10 Hana gude obu aphụ raa ẹkwa; pfuru nụ Chipfu. 11 O ribua nte sụ: “Gụbe Chipfu, bụ Ọkalibe-katọta-ike; ọ -bụru l'ii-le ẹnya l'aphụ, byaru mụbe nwozi ngu; mbụ nyata mu; ọphu ị tị zọhaduru mụbe nwozi ngu; i -mewaa mu nwụta nwa nwoke bẹ mu e-woẹkwaru iya phọ nụ gụbe Chipfu g'ọ bụru nkengu jasụ g'ọo-nọ-bekpọru ndzụ. Ọphu rịzo abyadụ erwu iya l'ishi.”
12 Tọbudu iya bụ: ọ nọdu epfu anụ Chipfu ono; Elayi nọdu elekpọe ya phọ ẹnya l'ọnu. 13 Hana gudekpọepho obu iya epfu anụ Chileke; ọ bụru ogbogboromọnu bẹ eme iya ụkporo; ọle a ta nụmakwanuru iphe, oopfu. Elayi nọdu arị l'ọo mẹe atsụ iya. 14 Ọ bya asụ iya “?Bụ teke ole bẹ ịi-ngubekpọru mẹe? Panụru mẹe haa!”
15 Hana sụ iya: “Ọ tọ dụkwa nno; nnajịuphu mu. Mu bụkwa nwanyị, aphụ jiru obu. Mu ta angụkwaru mẹe; ọzoo iphe ọzo, atsụ atsụtsu. Ọ kwa g'ọ harụ mu l'obu bẹ mu shi akọshiru Chipfu. 16 Ta arịkwa lẹ nwozi ngu nwanyị bụ onye iphere bvụru l'iphu. Ọ kwa g'aphụ ono habe mu shii; waa g'ọotsu-be mu l'ẹhu bẹ mu shi teke ono pfushitaru Chileke.”
17 Ọo ya bụ Elayi sụ iya: “Laa l'ẹhu-guu! Gẹ Chileke kẹ Ízurẹlu mekwaaru ngu iphe, ị rwọru iya.”
18 Hana sụ iya: “Gẹ nwozi ngu nwanyị dụkwa ngu l'obu.” Ọo ya bụ; Hana tụgbua je eria nri; iphu bya atụsahu iya.
19 O -rwua l'ọnmewa ụtsu echele iya; ẹphe gbẹshi bya abaarụ Chipfu ẹja tụgbua laphushia azụ l'ibe phẹ lẹ mkpụkpu Rama. Ẹlukana bya ejepfu nyee ya ono, bụ Hana; Chipfu nyata nwanyị ono. 20 Tọbudu iya bụ; ọ tsụta ime. O rwuẹ ya phọ l'ezeda; ọ nwụa nwa nwoke. Ọ gụa ya Sámẹlu sụ: “Iphe, kparụ iya nụ bụ l'ọo Chipfu bẹ mu rwọtaru iya.”
Hana eye Sámẹlu l'ẹka Chileke
21 O be teke nwoke ono, bụ Ẹlukana yẹe ndibe iya tụgburu jeshia anụ Chileke ngwẹja; mẹkwapho g'o mee iphe, o kweru Chileke ukwe iya, bụ g'oomeje aphagapha; 22 ọphu Hana ejeduru; kẹle ọ sụru ji iya: “Mu tee jekwa jasụru teke a nafụadaru nwata-a ẹra; gẹ mu ekutakwa nụ iya je edobe l'ụlo Chipfu. Ọ bụwaruro l'ẹka ono bẹ oo-buru jasụru asụru.”
23 Ji iya, bụ Ẹlukana sụ iya: “Mee ẹgube dụkpoe ngu phọ ree. Nọdunu jasụ teke ịi-nafụ iya ẹra. Ọo gẹ Chipfu mee g'opfu iya vụa.” Ọo ya bụ; nwanyị ono nọdu l'unuphu; hee nwa iya ono gbiriri jasụ ọ nafụ iya ẹra.
24 Ọ nafụchaepho nwata ono ẹra; o kuta iya; yẹe ya swịru; bya akpụta oke-eswi, gbaru apha ẹto; wota ukpokutu-nri, jiru, nkwẹka labọ; bya egude otumu mẹe; duru iya jeshia l'ụlo Chipfu lẹ mkpụkpu Shilo; e -gudekpọoro lẹ nwata ono hakwadụ nwanshịi. 25 Ẹphe gbuchaa oke-eswi ono; ẹphe duta nwata ono dujeru Elayi. 26 Hana bya asụ Elayi: “Eshinu ị nọ ndzụ g'ị nọ iya-a; nnajịuphu mu; bẹ ọ kwa mu bụ nwanyị ono, pfụ-kubejeru ngu nụ l'ẹka-a; epfu anụ Chipfu ono. 27 Mu rwọru g'ọ nụ mu nwata-a; Chipfu mewaaru mu iphe ono, mu rwọru iya ono. 28 Ọo ya bụ lẹ nta-a bẹ mu ekuwaru iya anụ Chipfu. Ọo-bụru kẹ Chipfu jasụkpooru g'ọo-nọ-beru.” Ẹphe baarụ Chipfu ẹja l'ẹka ono.