Ẹkwo-ozi Kẹ Mbụ, Pọlu Deru Nụ Ndu
Tesalonayika
1
Ẹkwo-ozi-a shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pọlu alaru Chịochi Tesalonayika, bụ ndu kẹ Chileke, bụ Nna; bya abụkwarupho ndu kẹ Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi. Ndu mu ẹphe tụkoru dee ya bụ Sulivanusu yẹe Timoti.
Gẹ Chileke meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphọ g'ẹhu dụ unu guu.
Umere ndu Tesalonayika waa ekwekwe phẹ
Tekenteke, anyi epfu anụ Chileke, bụ Nna anyi bẹ anyi l'anyatajẹkwa unu. Anyi nọdu anọduje ekele Chileke ekele ẹhu unu g'unu ha. Ọ tọ dụkpodaa teke anyi ta anyatajẹdu ozi unu gude ekweta jee; mẹ g'unu gude n-yemobu eseshiberu akanya ike; waa g'unu gude ọta-nshi nọdu Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi l'ẹka eleshiberu ẹnya mbọku ono ike. Ụnwunna anyi; anyi makwarụ-a lẹ Chileke yeru unu obu; bya ahọta unu g'unu bya abụru ndu nkiya. Noo l'anyi byaru ezia unu ozi-ọma ono; ọphu ọ bụdu-a opfu ọnu bẹ anyi gude zia ya unu kpụrumu; Chileke gudekwa iya phọ goshi unu l'ike iya ereshi ire ike. Unme Chileke ono bẹ yekwarụpho anyi ẹka; anyi dụ ike mee; unu maru ọkpobe amaru l'iphe anyi ezi bụ ọkpobe-opfu. Umere, anyi meru teke anyi l'unu shi tụko nọdukota mewarurọ unu maru ẹgube ndu anyi bụ. Ọ kwa g'ọo-dụru unu lẹ ree meru g'o gude anyi mee ẹgube umere ono. Tọbudu iya bụ; unu bya abụru ndu anwụ ẹka anyi. Ọ bụwaruro unu anwụ ẹka Nnajịuphu. Ọphu unu eledurọ kẹ l'unu eje iphe-ẹhuka teke e ziru unu ozi-ọma ono; unu gudelaa ẹhu-ụtso ọphu shi l'ẹka Unme-dụ-Nsọ nata ozi ono. Ọo iphe ono meru g'o gude unu bya abụru ndu iphe, bụkota ndu ọphu, kweru kẹ Kéreshi lẹ Masedoniya waa l'alị Gurisu byaru awata anwụ ẹka phẹ. Ọ tọ bụdu-a l'ozi-ọma ono, shi l'ẹka Nnajịuphu, bụ ozi, unubẹdua l'ezi ono dzuru Masedoniya yẹe Gurisu kpụrumu; obenu l'ekwekwe, unu kweru kẹ Chileke bẹ ngakọtaakwaru ẹkameka k'ọphu ọ tọ dụedu onye anyi a-bya akọaharu iya k'iche. Iphe, bụkpoo ẹka anyi jeru bẹ aanọduje epfugbaa kẹ g'unu gude meshiberu anyi g'anyi byajẹru ndu unu-a; mẹ g'unu gude sefukọtawaa ẹka l'agwa ọbvu bya aghachiwaru Chileke iphu; wata ejeru ọkpobe Chileke ono, nọ ndzụ ono ozi; 10 bya awatakwaphọ ele ẹnya Nwa iya ono, e-shi l'imigwe bya ono; mbụ Nwa iya ono bụ Jizọsu, o meru o shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ ono. Ọo ya bụ onye l'a-dzọ anyi l'oke-ẹhu-eghu kẹ Chileke, ọ-tukoshi ndu eme iphe-ẹji.