Ẹkwo-ozi Ke Mbụ, Pọlu Deru Nụ
Timoti
1
Ẹkwo-ozi-a bẹ shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pọlu; mbụ mụbe onye-ishi-ozi Kéreshi Jizọsu. Ọo Chileke ono, bụ onye l'adzọje anyi; yẹe Kéreshi Jizọsu ono, bụ onye anyi ele ẹnya iya-a; bẹ ziru mu gẹ mu bụru onye-ishi-ozi ono. Onye mu ede ẹkwo-a anụ bụ gụbedua, bụ Timoti; onye bụwaa ọkpobe nwa mu; l'ekweta ono anyi kwetarụ ono. Gẹ Chileke, bụ Nna; mẹ Nnajịuphu, bụ Kéreshi Jizọsu; meeru ngu eze-iphe-ọma; phụaru ngu obu-imemini; mekwaphọ g'ẹhu dụ ngu guu.
Alọ ndu ẹjo-nzi ẹka lẹ nchị
Sụ-a; teke ono, mu eje Masedoniya bẹ mu sụkwaru ngu: jiko g'ị nọduekwapho lẹ Efesọsu k'ọphu ịi-harụ alọ ndu ẹjo-nzi ẹka lẹ nchị g'ẹphe b'e ezihẹkwa iphe, abụdu ọkpobe-opfu. Ọphu ẹphe anọdujeshi akọ-phe mkpọkoro akọ-iphè ndu Jiu. Ọphu ẹphe agụshijeshi ndzepfu ndzepfu ẹpha ndiche; ẹpha ọphu ta abvụjedu abvụbvu. Ẹgube iphe ono bụepho ịgoligoli bẹ ọokpa-lije. O to yejeduru nemadzụ ẹka g'o mee iphe, Chileke tụberu g'o mee; mbụ iphe ono, anyi shi l'ozi-ọma, anyi kwetarụ ono maru. Iphe, kparụ iphe, mu gude nmaaru ngu ọkwa-a bụkwa gẹ ndu kẹ Kéreshi egude obu ìphóró yee nwibe phẹ obu; gude egomunggo phẹ maru iphe, gbaru phẹ l'ememe; kweta kẹ Chileke ọkpobe ekweta. Ọ dụru ndu hawaru shiswee ọkpobe ụzo ono; woru iphu chee ichephu; shiwarọ nno wata epfuphe mkpọkoro opfu. Ndu ono bẹ ọogu ẹgu abụru ndu ezi ekemu Chileke l'ẹbe abụ l'opfu, ẹphe epfu doru phẹ ẹnya; ọphu iphe ono, ẹphe epfushi opfu iya ike ono edokwaru phẹ phọ ẹnya.
Anyịbedua g'anyi hakọta bẹ tụkokwaru machaarụ l'ekemu Chileke bẹ dụ ree mẹ a -nọdu emekwa iya g'ọ gbaru g'e meje iya. Ọle ọphu doru ẹnya bụ l'ọ tọ bụkwa ndu pfụberekoto bẹ a tụ-doru ekemu ono. Ọ kwa ndu adarwụ ekemu adarwụ; mẹ ndu bụ ọ-kari-ẹka; tụaru iya ndu anọduje akpọ Chileke ẹbo l'afụ; mẹ ndu iphe-ẹji; tụaru iya ndu adụduru Chileke nsọ; mẹ ndu ono adụdu iphe, bụ kẹ Chileke mẹ nanụ dụru ọphu ẹphe eyeru nsọ ono; bya atụaru iya ndu egbuje nna phẹ mẹ ne phẹ; bya atụaru iya ndu mgbugbụmadzu l'ophu. 10 A tụru iya doberu ndu arwụje ụrwuali; mẹ unwoke ejepfuje unwoke ibe phẹ; bya atụa ya doberu ndu apa nemadzụ l'oshi. A tụru iya doberu ndu adzụje ụka mẹ ndu akpapyabẹje iphe, ẹphe meru ria nte; bya atụa ya doberu iphe, bụkpoo ndu eme iphe, abụdu ọkpobe-opfu ono, e ziru unu ono. 11 Ọkpobe-opfu ono, e ziru unu ono bẹ shikwa l'ozi-ọma ono, Jizọsu Kéreshi yeru mu l'ẹka ono. Ozi-ọma ono bụkwanuru ozi-ọma k'ọdu-biribiri Chileke ono, bụ Chileke dụkota ree bya edzukọta oke l'ime onwiya ono.
Pọlu etu Chileke ẹpha
12 Mu etu Nnajịuphu, bụ Kéreshi Jizọsu ẹpha. Ọo ya bẹ bụ onye meru; mu dụ ike eje ozi-a, mu eje-a. Mu etu iya ẹpha; kẹle o lewaru ẹnya hụma lẹ mu gbaru k'ọphu ya e-gude ire mu ẹka; bya ahọta mu gẹ mu jeeru iya ozi ono. 13 A makwarụ-a lẹ mu shi anọduje epfutọshi Jizọsu Kéreshi lẹ mbụlembu; shi anọduje achị nta iya; shikwaphọ anọduje eme iya iphe-iphere. Ọle Chileke bẹ phụlekwaru mu-a obu-imemini; kẹle iphemiphe ono, mu shi eme ono bẹ mu shi eme l'amagama. Mu te eshidu kwetawaa teke ono l'ọo Jizọsu bụ Nnajịuphu. 14 Tọbudu iya bụ; Nnajịuphu anyi ono, bụ Jizọsu Kéreshi ono bya aphụaru mu obu-imemini ọphu nyịberu g'aatụ ọnu iya. O mee mu: mu bya ekweta l'ọo yẹbedua bụ Nnajịuphu; mekwaa mu phọ: mu bya eyee ndu ọzo obu. Ono bụru iphe, oomejeru iphe, bụkpoo ndu ẹphe l'iya tụgbaru bụru nanụ. 15 Ọwa-a bụ opfu, gbaru g'e gude iya ẹka; tẹme ọ dụ ree g'onyemonye gbobe ẹka nata iya ọkpobe anata. Lẹ Kéreshi Jizọsu byaru lẹ mgboko-a gẹ ya bya adzọo ndu eme iphe-ẹji. Ọ bụru mbẹdua bẹ eme iphe-ẹji ọbu shi wụkoru. 16 Noo g'o gude Jizọsu Kéreshi phụaru mbẹdua obu-imemini bya emee g'ọ bụru l'ẹhu mu bẹ ya e-shi goshi ndu ọzo gẹ ya atabeje nshi shii. Ọo ya bụ lẹ Jizọsu Kéreshi bẹ gude ẹhu mu egoshi ndu ọzo lẹ ya a-gbẹnu dzọo phẹ; nụ phẹ ndzụ ojejoje; o betakpọoru iphe-ẹji phẹ dụ ịdagha; mẹ ọ -bụru l'ẹphe kwetarụ nkiya. 17 Sụ-a; gụbe Chileke ono, bụ eze ojejoje; bya abụru onye ta anwụhujedu anwụhu; bya abụru onye ata hụmajedu l'ẹnya; bya abụru ngu bụ Chileke, maru iphe kpoloko; g'a kwabẹ ngu ùbvù; jaa ngu ajaja; jasụ lẹ tuutuutuu lẹ mịimiimii. Nokwa g'ọ dụ bụ ono-o.
18 Sụ-a; nwa mu Timoti; mu anma ọkwa-a eye ngu l'ẹka. Gẹ mu gude iya nyatarụ ngu iphe, ono ndu mpfuchiru Chileke pfuru l'opfu ẹhu ngu ono; k'ọphu ii-gude iya lwụa ọgu ẹhu Chileke ono. 19 Kwekpọekwapho kẹ Kéreshi; g'iphemiphe, iime bụjeekwarupho iphe, obu ngu marwetaru l'ọo iphe, gbaru iya l'ememe. O nwekwarụ ndu machacharu-a iphe, gbaru phẹ l'ememe, obu phẹ sụru g'ẹphe mee; ọphu ẹphe emejedu iya. Ọ bụru iphe ono meru g'o gude ekwekwe, ẹphe kweru kẹ Kéreshi rikashịhu erikashịhu g'ụgbo-mini, jeru asụa onwiya l'akpaa. 20 Ndu harụ yịru lẹ ndu ono bẹ bụ Hayimeniyọsu waa Alẹguzanda. Ndu ono bẹ mu woakwaru ye Nsetanu l'ẹka g'ọ nụa phẹ aphụ k'ọphu ẹphe a-nwụtakwanu l'ọ tọ dụdu ree mbụ epfutọshi Chileke.