Ẹkwo
Iphe, ndu eze meru
k'ẹbo
1
Sólomọnu arwọ mmamiphe
(1Ndu 3:1-15)
Tọbudu iya bụ; Sólomọnu, bụ nwa Dévidi bya akpọ onwiya g'abara l'alị-eze iya. Chipfu, bụ Chileke iya swiru iya ọkpobe eswiru; bya emee ya; ọ bụru onye parụ ẹka mebyikpọo apaa.
Sólomọnu bya ekukọ ndu Ízurẹlu l'ophu. Ndu o kukọru bụ ndu-ishi ndu ojọgu, dụ ụnu labọ l'ụkporo iri iri; mẹ ndu-ishi ndu ojọgu, dụ ụkporo ise ise; mẹ ndu-ikpe; mẹ iphe, bụ ndu-ishi ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha; mbụ ndu-ishi l'ẹnya-unuphu ibe nna phẹ. Sólomọnu yẹle edzudzu-ọha Ízurẹlu tụgbua jeshia l'ẹka aagwajẹ iphe, nọ lẹ mkpụkpu Gibiyọnu; kẹle ọo l'ẹka ono bẹ ụlo-ẹkwa-ndzukọ Chileke nọ; mbụ ono, Mósisu, bụ onye-ozi Chipfu meru l'echiẹgu phọ. Dévidi bẹ pafụtawaru okpoko Chileke lẹ mkpụkpu Kiriyatu-Jiarimu bya edobe l'ẹka o metaru iya; kẹle ọ kpọberu iya ụlo-ẹkwa lẹ Jierúsalẹmu. Ọle ọru-ngwẹja, Bezalẹlu meru l'onyirubvu; bẹ dụ lẹ Gibiyọnu l'ẹka ono; l'iphu ụlo-ẹkwa Chipfu. Bezalẹlu bụ nwa Uri; Uri bụru nwa Huru. Sólomọnu yẹle edzudzu-ọha ono chọahaa Chipfu l'ẹka ono. Sólomọnu bya ejeshia lẹ Gibiyọnu je anọdu l'atatiphu ọru-ngwẹja, e meru l'onyirubvu ọphu nọ l'iphu ụlo-ẹkwa-ndzukọ ono; mbụ l'iphu Chipfu gwee ngwẹja-akpọ-ọku, dụ ụnu labọ l'ụkporo iri.
O rwua l'ẹnyashi; Chipfu byapfuta Sólomọnu bya asụ iya: “Pfuaru mu iphe, bụkpoo iphe, ọ dụ ngu gẹ mu meeru ngu.”
Sólomọnu sụ Chileke: “I goshiwaru l'i yeru Dévidi, bụ nna mu obu shii; bya emewaa gẹ mu bụru eze nọchia ẹnya iya. Jiko Chipfu, bụ Chileke; g'iphe ono, i kweru nna mu, bụ Dévidi ukwe l'ii-meru iya ono vụkota nụ; kẹle i mewaru gẹ mu bụru eze ikpoto ndu-a, ha g'ẹja, nọ l'alị-a. 10 Nụnu mu mmamiphe yẹle nkwamẹnya, mu e-gude meeru ndu-a iphe, gbaru mu l'ememe; noo kẹle ọ tọ dụdu onye sụru abụru ishi ndu nkengu-a, parụ ẹka ẹgube-a.”
11 Chileke yeeru Sólomọnu ọnu sụ: “Eshi ọphu ọ bụ iphe ono agụ ngu ẹgu l'obu; ọphu ị sụduru g'a nụ ngu ẹku; ọzoo iphe-enweru; ọzoo g'e mee g'a kwabẹje ngu ùbvù; ọphu ị sụduru g'e mee gẹ ndu ọhogu ngu nwụshihu; ọphu ị sụduru g'a nụ ngu ndzụ ogologo; gbahaa g'a nụ ngu mmamiphe; waa nkwamẹnya, ii-gude bụru eze ndibe mu ono, mu meru g'ị bụru eze phẹ ono; 12 bẹ mu a-nụ ngu mmamiphe; mẹ nkwamẹnya ono. Mu a-nụkwa ngu phọ ẹku waa iphe-enweru; mee g'a kwabẹje ngu ùbvù, adụdu onye eze akwabẹjeruwaru iya lẹ ndu ọphu vu ngu ụzo; ọphu ọ dụkwapho onye ọzo; abyaru akwabebaa ya lẹ ndu ọphu etso ngu etsotso.”
13 Ọo ya bụ; Sólomọnu shi l'ẹka aagwajẹ iphe lẹ Gibiyọnu ono nyizeta; mbụ l'iphu ụlo-ẹkwa-ndzukọ ono; ọ bụru iya ala Jierúsalẹmu je anọdu bụru onye eze ndu Ízurẹlu.
Ẹku Sólomọnu
(1Ndu 10:14-29; 2Iphe 9:13-28)
14 Sólomọnu kụberu onwiya ụgbo-ịnya; mẹ ndu agba l'ịnya. O nweru ụnu ụgbo-ịnya ẹto l'ụkporo iri; bya enweru ndu agba l'ịnya ụkporo ụnu l'ụnu iri. O nweru ndu ọphu eze doberu lẹ mkpụkpu, eedobeje ụgbo-ịnya; dobe ndu ọphuu lẹ Jierúsalẹmu swibe onwiya. 15 Eze bẹ meru; mkpọla-ọchaa kụru g'ẹja lẹ Jierúsalẹmu; bya emee g'oshi sida sweta ẹkameka; g'oshi sịkamo, tụko alị ọkpa úbvú, nọ l'ụzo ẹnyanwu-arịba sweta. 16 Ọo l'alị Ijiputu yẹle alị Kuwe bẹ e shi anmatajẹru Sólomọnu ịnya. Ọ bụru ndu agbaru eze nghọ shi ejeje alị Kuwe je apfụa ụgwo iya nmata iya. 17 Aswa, ẹphe shi apfụje gude zụa ụgbo-ịnya lẹ Ijiputu bẹ bụ ụnu shẹkelu mkpọla-ọchaa l'ụkporo shẹkelu mkpọla-ọchaa iri. Ịnya bẹ ẹphe shi egudeje ụkporo shẹkelu mkpọla-ọchaa ẹsaa lẹ shẹkelu iri nmaa. Ẹphe shikwaphọ evujejeru iya ndu eze ndu Hetu; mẹ ndu eze ndu Arámu.