Ẹkwo-ozi K'ẹbo, Pọlu Deru Nụ Ndu
Kọrentu
1
Ọwa-a bụ ẹkwo-ozi, mụbe Pọlu ede; mụbe onye Chileke kuru mee gẹ mu bụru onye-ishi-ozi Kéreshi Jizọsu. Onye mu l'iya ede ẹkwo-a bụ nwanna anyi Timoti. Ndu anyi ede iya anụ bụ Chịochi kẹ Chileke lẹ Kọrentu mẹ iphe, bụkpoo ndu-nsọ, bu l'alị Akaya l'ophu.
Anyi sụ gẹ Chileke, bụ Nna anyi yẹe Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphọ g'unu buru l'ẹhu-guu.
Pọlu ekele Chileke
Unu g'anyi kele onye ono, bụ Chileke bya abụru Nna kẹ Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi. Ọo ya bụ Nna ọphu aphụ obu-imemini nkiya nyịberu anyịbe; bya abụru Chileke, bụ iya bẹ ndumobu l'ophu shikọta l'ẹka. Ọ bụ iya bụ onye adụje anyi obu l'iphe, bụkpoo iphe-ẹhuka, anyi ejekpọo ejeje; g'anyi adụkwanu ike dụa ndu ọzo obu m'ẹphe -nọdu eje iphe-ẹhuka g'ọ dụhabe. Anyi egudekwanụ ndumobu ono adụ ndu ọzo. L'ọ kwa g'anyi yị l'iphe-ẹhuka, nyịberu anyịbe, Kéreshi jeru bụ g'anyi yịhukwapho lẹ ndumobu, nyịberu anyịbe ọphu Kéreshi adụ anyi. Sụ-a; ọ -bụru l'anyi eje iphe-ẹhuka; unu makwarụ l'iphe-ẹhuka ono, anyi eje bụkwa g'ee-shi gẹ Chileke adụa unu obu; tẹme ọ bụkwarupho g'ee-shi gẹ Chileke adzọo unu. Teke Chileke adụkwanu anyi obu; ono abụru iphe, unu e-gude shihu obu ike teke unu a-nọdu ata nshi eje ẹgube iphe-ẹhuka ono, anyi eje ono. Ọobujeru anyi -nyata unu; anyi asụ l'anyi maru-a l'unu a-pfụshia ike. Noo kẹle anyi maru l'ọo g'unu yị l'iphe-ẹhuka, anyi eje-a bụ g'unu yịhukwapho lẹ ndumobu ọphu Kéreshi adụ anyi.
Ụnwunna anyi; iphe, anyi eme g'unu maru bụkwa k'iphe-ẹhuka, anyi jeru lẹ Eshiya. Ewere, meru anyi meghakwaru anyi ẹka k'ọphu ọ dụ g'onye e boru ivu, nyị-kworu iya olu. Ọ tsụta-beru anyi l'ẹhu k'ọphu anyi eshiẹdu rịkwadaa l'anyi e-mechaa dzụkwaduru ndzụ ọzo. Mbụ-a; anyi shi rịa l'e kpewaru anyi mpfugbu; ọle ono tụkoru bụru iphe, e-me g'anyi ta anọdu arị l'anyi a-dụ ike dzọo onwanyi; mekwaaphọ g'anyi wotachia onwanyi ye Chileke l'ẹka, bụ iya bụ Chileke l'adụje ike mee g'onye nwụhuru anwụhu shi l'ọnwu teta dzụru ndzụ. 10 Ọ dzọtaru anyi l'ẹjo ọgu ono, gege eri anyi ishi ono. Ọ bụkwarupho g'ọo-nọduje adzọ anyi bụ ono. Ọo ya bụwaa ẹka ẹnya anyi dụ l'ọo ya a-dzọta anyi. 11 Unubẹdua kwaphọ; unu yekwarụpho anyi ẹka; unu pfuje nụru anyi Chileke. Ọo ya bụ; g'aa-dụ igwe kele Chileke ekele ẹhu anyi; kele iya k'eze-iphe-ọma, o meru anyi; kẹle ọ nụmaru olu ikpoto ndu epfu anụ iya nụ.
Pọlu agbanwe iphe, ọ tụberu
12 Obu anyi meru g'o doo anyi ẹnya rengurengu lẹ ndiphe ta aghachadu umere anyi aghacha; ọphu ntuphu-ire adụdu iya; kelekele mẹ a -bya l'ẹhu anyi l'unu. Umere anyi pfụru nhamụnha l'iphu Chileke. Ọ bụru iphe ono bẹ anyi aba aba iya. Ọ tọ bụkwa lẹ mmamiphe kẹ ndiphe bẹ o shi; ọ kwa eze-iphe-ọma, Chileke l'eme. 13 L'iphe, anyi ederu unu bụkwa iphe, unu a-dụ ike gụta maru iphe, o pfuru. Mu elekwa ẹnya l'oo-mechaa dogbua unu ẹnya ree; 14 mbụ iphe ono, doru unu ẹnya ẹka lanụ ẹka lanụ nta-a ono. Unu maru lẹ mbọku ono, Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu a-bya ono bẹ unu a-hụma iphe, a-zọbe gude anyi aba l'abaa; anyịbedua egudekwaphọ unu abakwaphọ.
15 Ọ kwa l'o doru mu ẹnya l'unu maru iphe ono; meru g'o gude mu shi sụ lẹ mu a-byaadaa ndu-unu bya emee g'urwu gbaarụ unu k'ugbo ẹbo. 16 Mu eshiwarọ elieli jeshia Masedoniya. Mu -shiẹpho Masedoniya lwajẹ mẹ mu abatakwanụ ọzo byapfuta unu mẹ unu edua mu ije gẹ mu jeshia Jiudiya. 17 ?Ọ dụ unu gẹ mu shi agha onwomu aghagha teke ono, mu shi tụbe iya ẹgube ono? ?Tọo unu rịru lẹ mu epfuje iphe nkemu gẹ ndiphe. L'ọ kwa ndiphe asụje: Ee l'iphe, uche phẹ sụru: Waawa. 18 Tụswekwa! Ọ kwa gẹ Chileke l'onwiya bụ onye gbaru g'e gude ire iya ẹka bụ g'iphe, anyi epfu gbaru g'e gude iya ẹka lẹ Ee anyi bụ Ee; Waawa anyi bụru Waawa. 19 Lẹ Jizọsu Kéreshi ono, bụ Nwa Chileke ono, Sayilasu pfuru unu opfu iya ono; Timoti pfuaru iya unu ono; mbẹdua l'ishi onwomu pfuaru iya unu ono ta abụkwa ẹgube onye asụje Ee l'iphe, uche iya sụru Waawaa. Ọ chikwaa iphe, ọ bụ bụ lẹ Kéreshi ono -sụwaa Ee bẹ ọ bụ Ee. 20 Ọo ya bụ lẹ Chileke shi l'ẹhu Kéreshi ono emeẹbekota iphemiphe, yẹbe Chileke kweru ukwe iya. Noo g'o gude anyi nọdu eshije iya l'ẹka sụ “Amẹnu”; g'ee-shi nno kwabẹ Chileke ùbvù. 21 Ọo Chileke meru g'onye l'unu shi l'ẹka Kéreshi pfụru pfụshia ike; tẹme ọ bụkwaru iya phọ họtaru anyi. 22 O meru anyi iphe-ọhubama, egoshi l'anyi bụ ndu nkiya bya eworu Unme-dụ-Nsọ nkiya ye l'obu anyi gude goshi iphe ono, o kweru anyi ukwe iya l'oo-mechaa meeru anyi ono.
23 Ọo Chileke ono bẹ bụ ekebe mu. Mbụ; g'o mekwaa mu g'ọ dụ iya ree mẹ ọ -bụdu ire-lanụ bẹ mu epfu-a: Iphe, kparụ iphe, mu harụ abya Kọrentu bụekwapho gẹ mu ata abadụru unu mba shii. 24 Anyi te emekwa g'anyi tubujeru unu iphe, unu e-kweta; eshinu unu pfụ-shiru ike l'ekwekwe, unu kweru kẹ Kéreshi. Ọ chia iphe, anyi shiberu ite iya bụ g'anyi tụko atụko mee g'ẹhu kabaa unu atsọ-shi ụtso ike.