Ẹkwo-ozi K'ẹbo
Pyịta
Deru
1
Ẹkwo-ozi-a bẹ shi l'ẹka mbẹdua, bụ Sayịmonu Pyịta, onye ejeru Jizọsu Kéreshi ozi; bya abụkwarupho onye-ishi-ozi iya. Ndu mu ede iya anụ bụ unubẹ ndu ono shi l'apfụbekoto kẹ Chileke mẹ kẹ Onye-Ndzọta bụ Jizọsu Kéreshi nata ekweta ọphu bụ ọkpobe iya gẹ k'anyịbedua.
Gẹ Chileke mekwaa g'unu kabaa ya amaru; l'o mekwaaphọ g'unu kabaa amaru Nnajịuphu anyi bụ Jizọsu ọkpobe amaru eje. G'eze-iphe-ọma mẹ ẹhu-guu, shi iya l'ẹka rwube unu ẹka rwube iya k'anyịnyi.
Chileke kuru unu bya ahọta unu
Anyi maru Nnajịuphu ono marweta iya ree; mbụ onye ono, bụ iya kuru anyi g'anyi bya g'anyi l'iya gbarụ mgba l'ọdu-biribiri iya; waa l'iphe-ọma, ọonoduje eme. Ọo l'amama ono, anyi maru iya ono bẹ Chileke shi gude eze ike nkiya nụ anyi iphemiphe, mkpa iya dụru anyi g'anyi gude nọduru iya ndzụ; emekwaphọ umere, egoshije l'anyi akwabẹ iya ùbvù. Ọo eze ike iya ono bẹ o gudekwaphọ kweshia anyi ukwe-iphe, dụkota ree ọkpobe adụdu; ukwe-iphe dakiri atụ ọnu iya; ọo ya bụ g'unu egudekwanụ k'ukwe-iphemiphe ono gbakụta azụ l'emebyishi onwonye ono, ndu mgboko-a l'emebyishi onwophẹ; kẹle ẹphe eyedzujeru ọnu l'ẹgu ẹjo-iphe anọduje agụgbabe phẹ nụ; waa g'unu lẹ Chileke agbarụ mgba meje umere ọmaa ono, oome ono. Ọo ya bụ g'unu kukebeje ẹhu se g'unu meje umere ọmaa yekwa l'ekweta unu. Iphe ọzo, unu e-yekwa l'umere ọmaa abụru anwụta. Iphe ọzo, unu e-yekwafụa l'anwụta iphe abụru esede onwonye. Iphe, unu e-yekwakwanụ l'esedeje onwonye abụru ọta-nshi. Iphe, a-nọdukwa nụ etso ọta-nshi abụru akwabẹ Chileke ùbvù. Akwabẹ Chileke ùbvù abụru iphe, a-nọdu etso iya nụ bụ ehe onwunu. Iphe ọzo, unu e-yekọbefua l'ehe onwunu ono abụru n-yemobu. Unu -nọdu emewaa ẹgube umere ono eje l'iphu bẹ unu taa bụkwaru 'ọgalemkpa; ọphu unu abụeduru ndu ta amịdu mebyi; l'amama unu maru Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi. Ọle-a; onye iphemiphe ono teke erwubedu ẹka; atsụkwa ishi; mbụ l'onye ono ta ahụmajedu iphe, nọ ẹnya. Tẹme onye ono zọhawaa l'ọo Jizọsu bẹ sashịkotaru iya iphe-ẹji, o shi mehawaa.
10 Ọo ya bụ lẹ-a; ụnwunna mu; ọ kwa unu bụ ndu Chileke kuru họta unu mee unu bụru ụnwu iya. Ọo iphe ono meru g'o gude unu jee ekukebeje ẹhu eme g'unu gude umere unu egoshi l'unu bụpho ụnwu iya ọbu eviya; lẹ teke unu emewaa iphemiphe ono bẹ unu ta abyakpọkwa eshiswe ụzo. 11 Unu -nọdu emewaa nno ta adụkpoekwa iphe, byakpọo anọ-chi unu ụzo g'unu ta abahụshi l'alị-eze Jizọsu Kéreshi, bụ Nnajịuphu anyi, bya abụru Onye-Ndzọta anyi.
12 Noo g'o gude mu nọdu arị lẹ mu a-nyatajẹkpoerupho unu iphemiphe ono. Mu makwarụ-a l'unu machahawaru iya; tẹme l'unu pfụshiwaru ike l'ọkpobe-opfu ono, e ziru unu ono. 13 Ọ bụru iya meru mu nọdu arị l'ọ ka ree gẹ mu nyatakọtaru unu iphemiphe ono nta-a, mu nọkwadu ndzụ l'ụlo-ẹkwa k'ogwẹhu-a gude yeru unu ọ́kú; 14 eshinu mu mawaru l'ọ tọ dụdu g'ọo nọ-bekwaduru nta-a; mu alashịa; noo kẹle Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi bẹ goshiwaru mu l'o rwuwaru mu l'alala. 15 Mu e-kukebekpọepho ẹhu anyataru iya unu; k'ọphu bụ mu -anọedu; unu ta azọhabaedu iya azọha.
Ndu gudekpọo ẹnya phẹ hụma ùbvù, Chileke kwabẹru Kéreshi
16 Lẹ teke anyi ziru unu k'ike Jizọsu Kéreshi ono, bụ Nnajịuphu anyi ono, bụ ike, oo-gude bya ọzo ono; bẹ ọ tọ bụkwa akọ-iphè, nemadzụ rịtaru l'ọriri iya bẹ anyi kọru unu. Anyịbedua bẹ gudekpọkwa ẹnya anyi hụma ọdu-biribiri iya. 17 Kẹle Chileke, bụ Nna kwabẹru iya ùbvù bya emee ya o gbua nwịinwii teke ono, ẹguru olu-opfu ono shi l'akpabiri Ogbu-nwịinwii rwua ya nchị sụ: “Onye ọwa-a bụ Nwa mu nwoke, mu yeru obu; o jiru mu ẹpho.” 18 Anyịbedua l'onwanyi nụmakwaru olu-opfu ono, shi l'imigwe ono teke ono, anyi l'iya tụkoru nọdu l'eli úbvú, dụ nsọ ono.
19 Anyi kabaa ekweshi ike l'iphemiphe ono, ndu mpfuchiru Chileke pfuhawaru ono bẹ bụkota ọkpobe-opfu g'ọ ha. Ọo-bụru unu eme ree mẹ unu -nọdu angabeje iya nchị; unu dụ g'ìphóró, nọ l'ẹka ọchii agba jasụ nchi abọhu; gẹ kpokpode nchi-abọhu ono ekeahaa paapaapa l'obu unu. 20 Ọle ọphu kachakpọonu, bụ ọphu unu e-vukpọadaru ụzo maru bụ lẹ-a; iphe, ndu mpfuchiru Chileke pfuru ta adụkwa ọphu ẹphe shi l'uche phẹ pfua g'ọ dụ phẹ. 21 Kẹle mpfuchiru te eshidu l'uche nemadzụ. Obenu lẹ ndu mpfuchiru, dụ-nsọ pfuru opfu, shi Chileke l'ọnu gẹ Unme-dụ-nsọ meru g'ẹphe pfua ya.