Ẹkwo
Sámẹlu
k'ẹbo
1
Anwụhu Sọlu erwu Dévidi lẹ nchị
Tọbudu iya bụ; Sọlu nwụhuchaepho; Dévidi shi l'ọgu ono, o gbushiru ndu Amalẹku ono lwa; bya anọo abalị labọ lẹ mkpụkpu Zikulagu. O -rwua mbọku ọphu kwe iya ẹto; a bya ele ẹnya; nwoke lanụ, shiwaa l'ọdu-ọgu Sọlu phẹ rwua; yẹe uwe iya, a gbajashịchaaru agbajashị; kporu urwuku kpua onwiya l'ishi. Ọ byapfutaẹpho Dévidi; bya adaa kpurumu l'alị gude kwabẹ iya ùbvù. Dévidi jịa ya sụ iya: “?Bụ aweya bẹ i shi?”
Ọ sụ Dévidi: “Mu shikwa l'ọdu-ọgu ndu Ízurẹlu gbalaa.”
Dévidi sụ iya: “?Dẹnu g'ọ nwụru? Jiko kọeshiduru mu iya.”
Ọ sụ Dévidi: “Ndu Ízurẹlu gbakashịhukwaru l'iphu ọgu ono. Ndu ọphu dụ igwerigwe bẹ daru nwụshihu; k'ọphu bụ lẹ Sọlu yẹe nwa iya, bụ Jionatanu bẹ tụkoru nwụshihukota.”
Tọbudu iya bụ; Dévidi bya ajịa nwokorọbya ono, byaru bya akọoru iya iphe ono sụ iya: “?Dẹnu g'i shi maru lẹ Sọlu yẹle nwa iya, bụ Jionatanu bẹ tụkoru nwụhuchaa?”
Nwokorọbya ono, byaru akọoru Dévidi iphe ono sụ: “O nweẹrupho g'o meru; mu nọdu l'úbvú Gilubowa; Sọlu l'onwiya nọdu l'ẹka ono nmakpuru l'eli arwa iya. Ụgbo-ịnya ndu ọhogu iya; yẹle ndu agba l'ịnya ono nọdu achịwa iya kpabẹ kpabẹ. No iya; Sọlu bya aghaa ẹnya l'azụ hụma mu; bya araku mu. Mu jịa ya sụ: ‘?Bụ gẹ mu mee gụnu?’ Ọ jịa mu: ‘?Bụ onye bẹ ị bụ?’ Mu sụ iya lẹ mu bụ onye Amalẹku. Ọ sụ mu jiko gẹ mu bya apfụ-kube iya gbua ya; noo kẹle ya nọ ndzụ, ọnwu ka mma! 10 Mu jenụ apfụ-kube iya; woru iya gbua; noo kẹle o doru mu ẹnya l'ọ -darwuwa alị bẹ ọ bụwaa iya ọnwu. Mu bya ekputa iya okpu-eze, o kpu l'ishi; bya agbata iya echi, ọ gba l'ẹka; ọ bụru iya bẹ mu gude wotaru gụbe nnajịuphu mu l'ẹka-a.”
11 Noo ya; Dévidi yẹle ndu ẹphe l'iya swị ye ẹka l'uwe phẹ gbajashịchaa. 12 Ẹphe tụko raa ẹkwa; gụa aphụ; swịa ẹgu jeye l'ụzenyashi l'opfu ẹhu Sọlu; mẹ nwa iya nwoke, bụ Jionatanu; mẹ kẹ ndu ojọgu Chipfu, bụ ọnu-ụlo Ízurẹlu ono, e gude ogu-echi gbushia ono.
13 Dévidi bya ajịa nwokorọbya ono, byaru iya edoru iphe ono sụ iya: “?Ị bụ onye awe?”
Ọ sụ: “Mu bụkwa nwatibe onye Amalẹku, bụ mbyambya.”
14 Dévidi jịa ya sụ: “?Bụ gụnu bẹ ị tị tsụduru ebvu k'ahali ẹka gbua onye Chipfu wụru manụ l'ishi?” 15 Dévidi bya ekua onye lanụ l'ụnwokorobya iya sụ: “Je egbuta nwoke ono tụa!” O je egbuta iya tụa; ọ nwụhu. 16 Dévidi sụ iya: “G'ọchi ngu tukokwaru ngu l'ishi; noo kẹle i gudewaa ọnu ngu gbaa onwongu ama sụ l'ọo ngu gburu onye Chipfu wụru manụ l'ishi.”
Dévidi agụ aphụ Sọlu yẹle Jionatanu
17 Tọbudu iya bụ; Dévidi bya agụa ebvu-aphụ ẹhu Sọlu yẹe nwa iya, bụ Jionatanu; 18 bya asụ g'e zia ndu Jiuda g'aagụje ebvu-aphụ ono. Ẹpha ebvu ono bụ “apfụ.” Ẹka e deru ebvu ọbu bụ l'ẹkwo Jiasha.
19 “Ùbvù, ị dụ gụbe Ízurẹlu bẹ
e gbuwaru tọgbo l'eli úbvú!
Gẹ ndu ọkpehu dụ
tụko dabyigbaaru!
20 G'e te pfukwa iya lẹ
mkpụkpu Gatu;
ọphu a rakwa iya arara tsoru
gbororo ọma mkpụkpu
Ashikelọnu; a -nọnyaa;
ẹhu je atsọahaa ụnwada
Filisitayinu ụtso;
mbụ a -nọnyaa;
ụnwada ndu ono,
e buduru úbvù ono
tụahaa okoo.
21 Unubẹ úbvú úbvú Gilubowa;
g'iji ta akwabaẹkwa kpua unu;
ọphu mini edzebaẹkwaru unu;
ọphu unu enweẹkwaru alị,
emehuje iphe.
Noo kẹle ọo l'eli unu bẹ a nọ
merwua iphe, ndu ọkpehu dụ
egudeje egbobuta
onwophẹ l'ọgu.
Mbụ l'iphe, Sọlu egudeje
egbobuta onwiya l'ọgu
bẹ a taa nyịbaedu manụ.
22 Apfụ Jionatanu bẹ ta
akpọlajeduru azụ g'ọ tọ
nmọpfuta ẹba ndu ọkpehu dụ;
ọphu ogu-echi Sọlu
ta alwajẹduru l'ẹbe abụ
l'o gburu nemadzụ jasụru
o ji iya.
23 Sọlu waa Jionatanu;
teke unu nọ ndzụ bẹ unu
shi ama ntụmatu;
tẹme unu bụru ndu
e yeru obu.
Ọphu unu ekekahadụru
ekekahaa jasụ l'ọnwu.
Unu shi ka ugo eme barabara;
tẹme unu shikwaphọ ka
oduma ọkpehu.
24 Unubẹ ụnwada Ízurẹlu;
unu kwaa ẹkwa Sọlu;
mbụ onye ono,
yeru unu uwe uswe-uswe,
ama mma ono;
onye ono, gude
mkpọla-ododo
memashịa uwe,
unu yeru l'ẹhu ememashị ono.
25 Lewarọ gẹ ndu ọkpehu dụ
dabyigbaaru l'ẹka ẹphe
larụ l'ọgu!
L'eli úbvú bẹ e gburu
Jionatanu tọgbo.
26 Mu agụ aphụ ẹhu ngu;
nwune mu Jionatanu.
I shi bụnukaru mu onye vu
oke aswa.
N-yemobu, i shi yee mu bẹ
dụkwa biribiri.
Ọ ka n-yemobu k'ụnwanyi
adụ biribiri.
27 Lewarọ gẹ ndu ọkpehu
dabyigbaaru!
Ngwọgu, eegudeje alwụ ọgu
bụkotawa ọla-l'iswi!”