Ẹkwo-ozi K'ẹbo, Pọlu Deru Nụ Ndu
Tesalonayika
1
Ẹkwo-ozi-a shi l'ẹka mbẹdua, bụ Pọlu alaru Chịochi Tesalonayika, bụ ndu kẹ Chileke, bụ Nna anyi bya abụru kẹ Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi. Ndu anyi ẹphe gba mgba ede iya bụ Sulivanusu yẹe Timoti.
Gẹ Chileke, bụ Nna yẹe Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphọ g'unu buru guu.
Ikpe, Kéreshi e-kpe mẹ ọ -byalẹpho
Ụnwunna anyi; ọ bụakwa iphe, anyi mefụtaje l'anyi a-nọdujeepho ekele Chileke ekele ẹhu unu tekenteke; kẹle ọ bụ iphe, gbaru anyi l'ememe. Noo kẹle ekwekwe, unu kweru kẹ Chileke bẹ kwatakpọo akaẹpho eshihu ike eje; nokwaphọ gẹ n-yemobu, unu yeru nwibe unu l'ẹhu l'ẹhu akaẹpho shii akaka eje. Noo iphe, anyịbedua l'onwanyi egudeje unu aba abaa l'iphe, bụkpoo Chịochi Chileke. Ishi aba abaa ono bụru l'unu sụru ẹka l'obu kweshia ike l'iphe, unu kweru; l'ewere ono, e mekọtakpooru unu ono; mẹ l'iphe-ẹhuka ono, unu jekọtakpooru ono.
Ono bụru iphe, unu e-gudekwanụ ẹka maru l'ọ bụ ọkpobe-opfu lẹ Chileke ekpeje ikpe, pfụru ọto. Ọo iphemiphe ono, l'eme l'ẹhu unu ono l'e-me unu agbaa k'abahụ l'ẹka Chileke bụ eze, bụ iya bụ iphe ọbu, unu anwụ ọnwu iya nta-a. Chileke bẹ bụ onye l'emeje iphe, pfụru ọto; mbụ l'iphe, bụ ndu ono, meru unu nọdu eje iphe-ẹhuka ono bẹ oo-mekwaphọ ẹphe ejee iphe-ẹhuka. Unubẹdua ọbu, aakpa ẹhu nta-a bẹ oo-me unu enweru onwunu. Nokwaphọ g'oo-me anyịbedua. Teke oo-me iphe ono bẹ bụ teke Nnajịuphu a-nọdu l'ọku enwu phoophoophoo shi l'imigwe abya yẹe ụnwu-ojozi-imigwe iya ono, bụ phẹ l'e-goshi g'ike iya habe shii ono. Ọo bya agwaa ndu amadụ Chileke ọchi; waa ndu te emedu iphe, ozi-ọma ẹhu Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi epfu ono. Ndu ono bẹ a-nụ chịipfuu bya achịfu phẹ l'iphu Nnajịuphu mẹ l'ọdu-biribiri dụ l'ike iya; je dobe l'ẹka ẹphe a-nọdu laa l'iswi jasụ l'ojejoje. 10 Noo iphe, e-me mbọku ono, ọo-bya. Ọo ya bụ gẹ ndu nkiya, bụ ndu kwehawaru nkiya akwabẹ iya ùbvù; jakwaa ya phọ ajaja. Unubẹdua l'onwunu anọdukwapho l'ẹka ono, ndu nkiya nọ ono; kẹle unu kwetarụ k'ozi ono, anyi byaru ezia unu ono.
11 Noo g'o gude anyi nọdu anọdujeepho epfu anụ Chileke l'iswi ẹhu unu tekenteke; g'o mee unu g'unu dụ k'anọdu ndzụ ono, o kuru unu g'unu nọdu ono. Unu adụje ike meje iphe, dụ ree, l'agụ unu ẹgu ememe. L'o mekwaaphọ g'o dzua oke; mbụ ndzụ ono, unu nọ; opfu l'unu kweru nkiya ono. 12 Ọo ya bụ; g'ee-shi l'ẹka unu kwabẹ ẹpha Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi ùbvù; Chileke eshikwanụ Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi l'ẹka kwabẹ unubẹdua ùbvù. Iphemiphe ono bẹ Chileke e-shikọta l'eze-iphe-ọma, oome mẹ kẹ Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi mekọta.