Ẹkwo-ozi K'ẹbo, Pọlu Deru Nụ
Timoti
1
Ọo mụbe Pọlu; onye-ishi-ozi Kéreshi Jizọsu lẹ g'ọ bụ uche Chileke l'ede ẹkwo-a; gẹ mu gude pfuaru ndiphe l'ophu k'ọkpobe ndzụ ono, Chileke kweru ukwe lẹ ya e-shi l'ẹka Kéreshi Jizọsu nụ anyi ono.
Onye mu ede iya anụ bụ gụbe nwa mu ono, mu yeru obu, bụ Timoti. Gẹ Chileke, bụ Nna; yẹe Nnajịuphu anyi, bụ Kéreshi Jizọsu meeru ngu eze-iphe-ọma; phụkwaaru ngu phọ obu-imemini; mekwaphọ g'ẹhu dụ ngu guu.
Pọlu ekele Chileke bya aadụkwapho Timoti obu
Mu etu Chileke ẹpha; mbụ onye mu gude obu mu g'ọ ha ejeru ozi gẹ nna mu oche phẹ jeru iya; ọphu ọowadu mu obu mini. Iphe, bụkpoo tekenteke, mu epfu anụ Chileke l'eswe mẹ l'ẹnyashi bẹ mu anyatajẹ tua ya ẹpha l'opfu ẹhu ngu. Timoti; mu nyatakwarụ-a ẹnya-mini ono, ghakashịhuru ngu l'ẹnya ono. Ọ bụru iphe ono meru g'o gude oghoroko ngu dụ mu shii. Mbụ-a; ọ gụkwa mu g'a sụ lẹ mu lẹ ngu hụmaru ọzo k'ọphu ẹhu-ụtso e-jikwanụ mu ọkpoma. Mu anyatajẹkwa ọkpobe ekwekwe ono, i kweru kẹ Nnajịuphu anyi ono. Ekwekwe ono bẹ ne ngu oche, bụ Loyisu yẹe nene ngu, bụ Yunayisu vuhaadaa ngu rọ ụzo kwetaadaa; o dokwaa mu phọ ẹnya l'o nokwaphọ gẹ gụbedua kwetarụ. Noo g'o gude mu nọdu anyatarụ ngu sụ g'i mekwaa iphe-ọma ono g'o ree ire; mbụ iphe-ọma ono, Chileke shi l'ẹka ono, mu byabẹru ngu l'ishi nụ ngu teke ono, mu pfuru nụ Chileke l'opfu ẹhu ngu ono. Lẹ Unme-dụ-Nsọ ọphu Chileke nụru anyi ta abụkwa Unme, l'e-me anyi g'anyi tsụje ebvu. Ọ kwa Unme a-nụje anyi ike bya abụru Unme n-yemobu; bya abụru Unme emejekwaphọ g'anyi dụ ike sedekọtaje onwanyi.
Ọo ya bụ; g'ọ tọ dụkwa teke ịisoje ẹnya epfuru ndiphe l'ị bụ onye kẹ Nnajịuphu anyi ono. Ọphu iphere ẹhu mbẹdua adụjekwa ngu; mbụ mbẹdua ono, a tụru mkpọro l'opfu ẹhu Nnajịuphu anyi ono. Iphe, ii-mechia bụkwa g'i jee òkè iphe-ẹhuka nkengu l'iphe-ẹhuka ono, anyi eje gude ese iswi ozi-ọma ono. Chileke bẹ e-mekwaa g'ị dụ ike ejeje iya. Ọo Chileke ono bẹ bụ onye dzọru anyi; bya ekua anyi oku, dụ nsọ ono; ọ tọ bụdu iphe, anyi setarụ l'akanya; ọ bụ eze-iphe-ọma, bụ iphe, ọ tụbehawaru l'o noo gẹ ya l'eme iya. Ono bụru iphe, ọ gbẹ l'ẹka Kéreshi Jizọsu meeru anyi tẹme mgboko dụ. 10 Ọle nta-a bẹ ọ byaru emee: a hụma-dzuru eze-iphe-ọma ono; kẹle Kéreshi Jizọsu ono, bụ Onye-Ndzọta anyi ono bẹ byawaru eliphe-a bya emebyiwaa ike k'anwụhu. Nta-a bẹ o shiwaa l'ozi-ọma ono mee g'ahụma-dzuru ndzụ ono; mbụ ndzụ ọphu bụ a -dzụwaru iya; a taa nwụhubaedu anwụhu.
11 Ọ bụru iya bẹ a họtaru mu gẹ mu sajẹ àsàsà; mu abụkwarupho onye-ishi-ozi iya; bụru onye ezi iphe ezizi. 12 Ọ kwa iphe ono meru g'o gude mu nọdu ejekọtakpoo iphe-ẹhuka-a, mu eje-a; ọphu ọ bụdu l'iphere iya adụje mu; noo lẹ mu maru onye mu kweru nkiya; tẹme o doo mu ẹnya ree l'ọo-dụ ike kwakọbe iphe ono, mu yeru iya l'ẹka ono jeye mbọku ono. 13 Gudeshiẹkwapho ọkpobe-opfu ono, ị nụmaru mu l'ọnu ono; g'ọ bụru iya a-nọdu akpọ-ziru ngu ụzo g'ii-gudeje epfu opfu; kweta iya; nọdu Kéreshi Jizọsu l'ẹka yee nwibe ngu obu. 14 Kwabẹkwaru ẹguru iphe ono, e yeru ngu l'ẹka ono ẹnya. Ọo Unme-dụ-Nsọ ono, bu l'ime anyi ono e-me g'ị dụ ike letakọta iya ẹnya.
15 ?Ọ kwa l'ị maru lẹ ndu Eshiya, g'ẹphe ha bẹ tụkoakwaru g'ẹphe ha gbakashịhu parụ mu haa; mbụ je akpaa lẹ Fayigẹlosu yẹe Hemojinizu. 16 Gẹ Nnajịuphu phụaru ndibe Onẹsiforosu obu-imemini; kẹle o shi anọduje agba mu unme; ọphu iphere mu adụjedu iya gẹ mu nọ mkpọro-a. 17 Teke o beberu byarwuta Romu bẹ ọ wataẹru mu phọ achọshi ike jeye teke ọ hụmaru mu. 18 Gẹ Nnajịuphu jiko yekwarụ iya ẹka; gẹ Chileke phụaru iya obu-imemini mbọku onoya; gụbedua l'onwongu mawaru-a g'o yetaberu mu ẹka lẹ Efesọsu.