Ozi, Ndu-ishi-ozi Jeru
1
Ẹguru ọ̀nyà mu, bụ Tiyọ́filosu:
Ẹkwo, mu vuru ụzo deeru ngu bẹ mu deru iphemiphe, Jizọsu watarụ ememe yẹle iphemiphe, ọ watarụ ezizi e -shikpọo lẹ mbụ; jasụ teke Chileke kubaru iya l'imigwe. Ọ byalẹpho ala l'imigwe; o shi l'ẹka Unme-dụ-Nsọ karụ ndu ono, ọ họtaru g'ẹphe bụru ndu-ishi-ozi iya ono iphe, ẹphe e-me. O jechaaru iphe-ẹhuka; bya anwụhu; nwụhuchaa teta dzụru ndzụ; bya anọo ụkporo abalị labọ; goshi phẹ onwiya lẹ ya dzụ ndzụ. O -goshichaa; o -goshibaa k'ọphu o doru phẹ ẹnya; ẹbe ọ dụdu onye atụ ẹgo kẹ ?a maru ọ dzụ ndzụ eviya? Ẹphe gude ẹnya phẹ hụma iya. O pfuaru phẹ k'ẹka Chileke bụ eze.
Ọ dụru teke ẹphe l'iya nọkobe; ọ sụ phẹ: “Unu ta alụfukwa lẹ Jierúsalẹmu. Unu nọdukwa kwabẹru iphe ono, Nna sụru lẹ ya a-nụ ono, bụ iya bụ iphe-ọma-a, mu pfuhawaru unu-a. Kẹle Jiọnu gude mini mee baputizimu; ọle a -nọepho ujiku olemole nta-a bẹ ee-gude Unme Chileke mee unu baputizimu.”
Jizọsu alapfu Chileke l'imigwe
Ọo ya bụ; ndu-ishi-ozi ono dzukọbeepho; ẹphe lẹ Jizọsu; ẹphe jịa ya: “Nnajịuphu; ?o rwuwaru teke ịi-nuphu ndu Ízurẹlu alị-eze phẹ azụ tọ?”
Jizọsu sụ phẹ: “Ọ tọ gbakwarụ unu l'amarụ mbọchi, ọ bụ; ọzoo ẹgube teke ọ bụ, bụ teke Nna mu gudewaa ẹka iya tụa l'onwiya. Ọle Unme-dụ-Nsọ a-bya unu l'ẹhu; l'o mee unu; unu eshihu ike; k'ọphu unu a-nọdu epfu iphe, unu hụmaru kẹ nkemu. Unu e-pfu iya lẹ Jierúsalẹmu; mẹ alị Jiudiya; mẹkpoo alị Samériya jasụwaruroya l'ẹkameka, nọ lẹ mgboko mgburugburu.” O pfuchaẹpho nno; ẹphe nọdu ele iya ẹnya; Chileke wolia ya. Urwukpu woru iya domia.
10 Ẹphe nọdu elekpọekwapho ẹnya l'akpaminigwe l'ẹka ono g'o mihuchaaru. Unwoke labọ, yeru uwe ọchaa bya bya apfụ-kube phẹ; 11 sụ phẹ: “Unubẹ unwoke kẹ Gálili; ?bụ gụnu bẹ meru iphe, o gude unu pfụru l'ẹka ono ele ẹnya l'akpaminigwe? Jizọsu ono, a natarụ unu kuba l'imigwe ono bụkwapho g'unu ele iya ọ bahụ l'imigwe ono bụ g'oo-gude bya ọzo.”
Onye ee-gude dochia ẹnya Jiudasu
12 Tọbudu iya bụ; ẹphe shi l'úbvú ono, eekuje Olivu ono lashịa Jierúsalẹmu. Úbvú ono kalịbe-a ubvu manyịru mẹ a -gbẹ lẹ Jierúsalẹmu. 13 Ẹphe rwuẹpho Jierúsalẹmu; ẹphe bahụ l'ụlo eli. Ẹphe shi lẹ k'alị bahụ lẹ k'eli, bụ iya bụ ẹka ẹphe nọkpoo anọno. Ndu ono bẹ ẹpha phẹ bụ: Pyịta waa Jiọnu waa Jiemusu waa Anduru waa Filipu waa Tọmosu waa Batụlomiyu waa Matiyu waa Jiemusu Alufiyọsu waa Sayịmonu, onye adzọ g'alị ndu Jiu dụru ndu Jiu wafụa Jiudasu bụ nwa Jiemusu. 14 Ẹphe l'ụnwanyi nọkwapho l'ẹka ono; mẹkpoo Meri, bụ iya bụ ne Jizọsu waa unwune Jizọsu. G'ẹphe ha jeru atụko nọdu l'ẹka lanụ gude obu lanụ epfu anụ Chileke.
15 O rwua ujiku lanụ; ẹphe rwua ụkporo ishii dzukọbe l'ẹka lanụ. Noo ya; Pyịta gbalihu l'echilabọ ụnwunna ono sụ: 16 “Ụnwunna mu; iphe ono, e dehawaru l'ẹkwo-opfu Chileke ono, mefụtaje nụ ono vụkotaakwaru, bụ iya bụ iphe ono, Unme-dụ-Nsọ shihawaa l'ọnu Dévidi pfua kẹ Jiudasu ono, bụ iya bụ onye du ndu byaru egude Jizọsu ono. 17 Jiudasu ono bẹ e shi gụru yeru anyi; o shi yịru l'eje ozi-a, anyi eje-a.”
18 O gude okpoga, a pfụru iya l'ẹjo-iphe, o meru zụa alị; e mechaa ọ daa sụ-gbua onwiya; ẹpho gbafuhu iya; akụrepho iya g'ọ ha kposhihu. 19 Iphe, bụ ndu Jierúsalẹmu mgburugburu nụma iphe ono, meru nụ ono. Ẹphe woru alị ono kua Akeludama l'opfu ibe phẹ, bụ iya bụ “Alị mee.”
20 Kẹle e deru lẹ Ẹkwo-ebvu-ọma sụ:
G'ẹgbara fua l'ibe iya!
G'ọ tọ dụkwa onye ebu
iya ebubu!* 1:20 Gụnaa Ebvu 69:25.
Ọzo bụ:
“G'onye ọzo nọchikwaa
ẹnya iya l'eje ozi,
o shi eje! 1:20 Gụnaa Ebvu 109:8.
21 “Ọo ya bụ g'a họta nwoke lanụ lẹ ndu-a, anyi l'ẹphe shi teke Nnajịuphu ono, bụ Jizọsu eje ejeje alwa alwalwa nọduta ono; 22 e -shi teke Jiọnu eme baputizimu jasụ teke ono a natarụ anyi Jizọsu kuba l'imigwe. G'onye ono tsoru anyi l'epfu lẹ Jizọsu shiwaa l'ọnwu teta nọdu ndzụ.”
23 Tọbudu iya bụ; ẹphe bya ahọta ụmadzu labọ; Jiósẹfu onye eekuje Basabasu, ntushi-ẹpha iya bụ Jiọsutosu; waa Matayasu. 24 Ẹphe bya epfuru nụ Chileke sụ: “Gụbe Nnajịuphu; gụbe onye maru obu onyemonye; goshi onye ọphu ị họtaru l'ime ụmadzu ẹbo-a; 25 g'ọ nọchia ẹnya Jiudasu bụru onye-ishi-ozi; meje iphe ono, ọ harụ lashịa ẹka gbaru iya nụ ono.” 26 Ẹphe tụaru phẹ ido. Ọ daaru Matayasu. E woru iya yekọberu ndu-ishi-ozi iri lẹ nanụ onoya.

*1:20 1:20 Gụnaa Ebvu 69:25.

1:20 1:20 Gụnaa Ebvu 109:8.