Ẹkwo-ozi, Pọlu Deru Nụ Ndu
Kọlosi
1
Ọwa-a bụ ẹkwo-ozi, mụbe Pọlu ede. Mu bụ onye Chileke họtaru mee gẹ mu bụru onye-ishi-ozi Kéreshi Jizọsu. Onye mu l'iya gba mgba ede iya bụ nwanna anyi, bụ Timoti.
Ndu anyi ede iya anụ bụ ndu kẹ Chileke; mbụ ndu ọphu nọ lẹ Kọlosi, bụ ụnwunna anyi ndu ọphu nọ l'ẹka Kéreshi.
Mu sụ gẹ Chileke, bụ Nna anyi yẹle Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi meeru unu eze-iphe-ọma; l'o mekwaaphọ g'unu buru l'ẹhu-guu.
Epfu anụ Chileke ekele iya ekele
Anyi anọdujeepho ekele Chileke, bụ iya bụ Nna kẹ Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi mẹ anyi -nọdu epfu opfu ẹhu unu anụ Chileke. Noo l'anyi nụmawaru g'ekwekwe unu shihuberu ike l'ime Kéreshi. Anyi bya anụmaakwapho l'unu yeru ndu-nsọ obu g'ẹphe ha. Kẹle unu ele ẹnya iphe, a kwakọberu unu l'imigwe; mbụ iphe ono, e meru; unu maru teke ono, a byaru bya ezia unu ozi-ọma ono, bụ ọkpobe-opfu ono. Ozi-ọma ono erekwa ire l'ẹkameka bya atụkoakwapho mgboko ejedzuru. Ọ bụru ẹgube ono bụ g'o jedzuru ẹka unu nọ bya ere ire lẹ ndzụ unu e -shi mbọku, unu nụmaru iya; o doo unu ẹnya ree; mbụ iphe, eze-iphe-ọma Chileke ono bụ.
Ọo Epafurasu, bụ onye anyi yeru obu; onye anyi l'iya tụkoru eje ụdu ozi lanụ bẹ bụ onye ziru unu ozi-ọma ono. Epafurasu ono bụ onye goshiwaru lẹ ya bụ onye e gude ire iya ẹka l'ejeru Kéreshi ozi; ọ bụru iya nọ-chiru ẹnya anyi l'ibe unu; tẹme ọ bụru iya pfuru anyi kẹ n-yemobu unu ono, shi l'ẹka Unme-dụ-Nsọ ono.
Nokwa iphe, meru g'o gude ẹbe anyi atuwojedụru ẹka l'epfu anụ Chileke l'iswi ẹhu unu; g'o mee g'unu makọtajeru iphe, bụ uche iya; waa k'ọphu mmamiphe, shi l'ẹka Unme-dụ-Nsọ edoje ẹnya ree. 10 Ọo ya bụ g'unu emejekwanụ umere, l'e-me gẹ ndzụ unu l'ophu bụru iphe, unu l'e-gude akwabẹ Chileke ùbvù; tẹme unu emekwaphọ iphe, dụ Chileke ree l'iphemiphe, unu eme ememe. Unu eshi ẹgube ono meje iphe, bụkpoo iphe-ọma tekenteke; kakwaphọ amarweta onye Chileke bụ. 11 L'o gude ike iya ono, dụ biribiri mee unu g'unu shihu ike ọkpobe eshihu; k'ọphu unu a-dụje ike gude ata nshi nwejeru obu l'iphemiphe, byaru unu. 12 Unu egudejekwaphọ ẹhu-ụtso keleje Chileke, bụ Nna ekele. Noo l'ọo ya bụ onye meru; unu bụru ndu gbaru g'unu lẹ ndu-nsọ gbarụ mgba l'iphe, ọ kwakọberu phẹ l'ẹka ono, bụ ìphóró dụkota iya ono. 13 Ọ dzọtaru anyi l'ẹka ọchii nweru ike bya eworu anyi je edobe l'ẹka Nwa iya, o yeru obu bụ eze. 14 Ọ bụru iya bẹ e shi l'anwụhu iya gbata anyi; bya agụkwaarupho anyi nvụ l'iphe-ẹji.
Onye Kéreshi bụ mẹ iphe, oomeje
15 Ọo ya bụ ụgbugba Chileke ono, a ta ahụmajedu l'ẹnya ono; bya abụru iya bẹ Chileke doberu l'ọkpara l'iphe, bụkpoo iphe, o meru ememe. 16 Noo kẹle ọo l'ẹka iya bẹ Chileke shi mekọta iphe, bụkpoo iphemiphe, bụ ọphu dụ l'imigwe mẹ ọphu dụ lẹ mgboko; ọphu ẹnya ahụmaje mẹ ọphu a ta hụmadu l'ẹnya; mbụ ndu eze ojozi-imigwe; mẹ ndu bụ nnajịoha; mẹ ndu ọchi-ọha g'ẹphe hakọtakpoo; mẹ ndu ọphu nọ l'oke ọkwa, nọkota l'imigwe. Ọo yẹbedua, bụ Kéreshi ono bẹ Chileke shi l'ẹka iya mee iphemiphe kpọ; tẹme ọ bụru iya bẹ o meru iya doberu. 17 Yẹbedua l'onwiya vukọta iphemiphe ụzo dụhaadaa. Ọ bụkwarupho ike nkiya bẹ o gude mee iphemiphe, Chileke meru ememe; ọ dụkota l'ẹka Chileke doberu iya. 18 Ọo ya bụ ishi, kpọ-pfuru l'ogwẹhu iya ono, bụ Chịochi. Ọo yẹbedua bụ ẹka ndzụ l'ophu futaru. Ọ bụkwaru iya phọ bụ onye ivuzọ, Chileke meru o shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ; k'ọphu ọo-bụru iya a-kakọta shii l'iphemiphe, Chileke meru ememe. 19 Ọo Chileke bẹ chịru iya l'obu iya mee g'ọ bụru l'ẹhu Nwa iya bẹ aa-hụma-gbukpọo iphemiphe. 20 Waa g'ọo bụkwarupho l'ẹka Nwa iya ono bẹ ya e-shi mee gẹ yẹle iphemiphe, nọ l'imigwe mẹ ọphu nọ lẹ mgboko dụ lẹ ree. Ya eshi ẹgube ono gude mee ono, Nwa iya gbashịru l'oswebe ono mee g'opfu ta adụheru yẹbe Chileke yẹle iphemiphe, o meru ememe.
21 Noo l'o nwekwarụpho teke unubẹdua shi bụru ndu 'anọdu Chileke l'ẹka. Ọ bụru ẹjo-iphe unu shi anọduje arị l'ọriri; eme iya l'umere bẹ shi mee; unu bụru ọhogu Chileke. 22 Ọle nta-a bẹ Chileke shiwaa lẹ ndzụ, Nwa iya shi nọdu l'eliphe-a waa anwụhu, ọ nwụhuru; mee g'unu l'iya dụ lẹ ree; k'ọphu Nwa iya ono e-duta unu; unu abụru ndu dụru Chileke iche; ọ tọ dụdu iphe, aata unu ụta iya; ọphu unu abụduru ndu aamaru ẹjo ẹka jasụ l'o duta unu bya apfụbe l'iphu Chileke ono. 23 Ọle iphe, unu mefụtaje bụ l'unu a-pfụshi ike l'ekweta unu; kpọo onwunu g'abara; ọphu unu ekwedu g'e mee unu g'unu wofu obu l'iphe ono, unu ele ẹnya iya ono, bụ iya bụ ozi-ọma ono, unu nụmaru ono, e zidzuru mgboko mgburugburu ono; bya abụkwaru iya phọ bẹ Chileke ziru mbẹdua, bụ Pọlu gẹ mu je ezia ndu ọzo.
Ozi, Chileke ziru Pọlu g'o je ezia Chịochi
24 Nta-a bẹ ẹhu atsọkpoo mu ụtso; kẹle ọo unu bẹ mu ejedoru iphe-ẹhuka-a. Noo kẹle ọo iphe-ẹhuka-a, mu eje nta-a bẹ mu gude eyeta ẹka eme g'o dzukọta mbụ iphe, phọdukwaduru l'iphe-ẹhuka ono, Kéreshi jeru jedoru ogwẹhu iya ono, bụ Chịochi. 25 Ọo Chileke ono, bụ onye họtaru mu nụ gẹ mu bụru onye-ozi Chịochi bẹ ziru mu ozi gẹ mu zia unu; gẹ mu mee unu g'unu tụko iphe, ya pfuru makọtaru; 26 mbụ iphe ono, o shi domia edomi eshinu o meru mgboko ono. O be nta ọ bya egoshi iya ndibe iya, dụ nsọ. 27 Ọ bụru phẹ bẹ Chileke họtaru lẹ ya e-goshi iphe ono, nyịberu anyịbe ono, e shi domia edomi l'ẹnya ndu abụdu ndu Jiu ono, bụ iya bụ l'ị -nọdu Kéreshi l'ẹka; l'ịi bụru onye e-mechaa gbua nwịinwii. 28 Ọo opfu ẹhu iya bẹ anyi anọduje asa kpaa kpaa g'onyemonye nụma-a; alọ onyemonye ẹka lẹ nchị gude mmamiphe ezi iphe k'ọphu anyi e-me onyenọnu g'ọ bụru onye nọ l'ime Kéreshi bụru onye dụebe ree. 29 Noo g'o gude mu nọdu anọduje eseshi akanya ike; kukebe ẹhu eme gẹ mu e-me jeẹbe ozi ono, Chileke ziru mu ono. Ike, mu gude eje ozi-a bẹ bụ ike ono, Kéreshi eyeje mu l'ẹhu ono. Noo ike, l'ere ire l'ẹhu mu bụ onoya.