Ẹkwo
Danẹlu
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Ụnwu Ízurẹlu ẹno, eze họtaru
O beru l'apha, kwe Jiehoyakimu apha ẹto, ọ watarụ abụru eze ndu Jiuda; eze ndu Bábilọnu, ẹpha iya bụ Nebukadineza chịta ndu ojọgu iya bya anọ-phee Jierúsalẹmu mgburugburu. Tọbudu iya bụ; Nnajịuphu mee gẹ Jiehoyakimu, bụ eze ndu Jiuda; yẹe ngwa, nọ l'ụlo Chileke laa l'ẹka Nebukadineza. Nebukadineza tụko iphemiphe ono chịru laa alị Shịna; chịru iya je edobe l'ẹka eedobeje ẹku l'ụlo agwa iya.
Eze, bụ Nebukadineza bya akaru Ashipenazu, bụ onye-ishi ndu eleta ibe eze ẹnya; bya asụ iya g'ọ harụ ndu Ízurẹlu ono ndu ọphu shi l'eri ndu eze; yẹle ndu ọphu shi l'eri ndu a maru ẹpha phẹ dutaru iya. Ndu ọphu bụ ụnwokorobya, adụdu ẹka iphe mebyiru phẹ; bya adụ ùbvù l'ẹnya; bya abụru ndu nweru egomunggo; bya amaru iphe; bya abụru ndu iphe edoje ẹnya ree; bya abụru ndu gbaru g'ẹphe a-nọdu eje ozi l'ibe-eze. Ọ -họtachaa phẹ; l'o zia phẹ opfu ndu Bábilọnu; yẹe g'eedeje iya edede. No iya; eze, bụ Nebukadineza sụ g'a nụje phẹ ụdu nri, yẹbe eze erije mbọku-mbọku g'ẹphe rije; ọ bụru mẹe, yẹbe eze angụje bẹ ẹphe a-nọdu angụje. Ọ bụru apha ẹto bẹ a sụru g'e gude zia phẹ iphe. E -mechaa; ẹphe ejeahaaru yẹbe eze ozi.
Tọbudu iya bụ; a bya ahọo ndu ọbu. A họta Danẹlu ye iya; waa Hananaya; waa Mishẹlu; wafụa Azaríya. Ẹphebedua bụchaaru ndu Jiu. Tọbudu iya bụ; onye-ishi ndu eleta ibe eze ẹnya bya agụshia phẹ ẹpha ọ̀phúú. Iphe, ọ gụru Danẹlu bẹ bụ Beluteshaza; bya agụa Hananaya Sheduraku. Mishẹlu bẹ ọ gụru Mishaku; bya agụa Azaríya Abedinego.
Ama, a hụru Danẹlu phẹ
Obenu lẹ Danẹlu pfuru iya rụhata iphu; sụ lẹ ya tee ridu ụdu nri, onye eze erije gude merwua onwiya; ọphu ya angụdu mẹe, onye eze angụje. Noo ya bụ; ọ sụ onye-ishi ndu eleta ibe eze ẹnya jiko g'o kwe gẹ ya te emerwụ onwiya l'ụzo, dụ nno. Chileke byanụ bya emee; Danẹlu dụ nwoke ono l'obu; imemini Danẹlu bya adụ iya. 10 Tọbudu iya bụ; onye eleta ibe eze ẹnya ono bya asụ Danẹlu-a: “Mu atsụkwa nnajịuphu mu, bụ eze ebvu, bụ onye sụru gẹ mu nụje unu ụdu nri ono; yẹe ụdu mẹe ono. ?A maru; ?unu taa jọdunu ẹhu ka ndu unu l'ẹphe bụ ọgbo ẹji? Eze -hụma iya bẹ oo-gbutakwa mu ishi l'opfu ẹhu unu.”
11 No iya; Danẹlu bya asụ Mẹluza, bụ onye ono, onye-ishi ndu eleta ibe eze ẹnya yeru g'o leta Danẹlu; waa Hananaya; yẹe Mishẹlu; waa Azaríya ẹnya ono sụ iya: 12 “Jikonu; hụnaa anyịbe ndu-ozi ngu ama ujiku iri. Iphe, ịi-nụjeepho anyi bẹ bụ ẹba g'anyi taa; ngụru mini ye iya. 13 E -mechaa l'ị bya egbua anyi lẹ ndu ono, eri nri eze ono igo maru ndu ọphu ụgbugba phẹ ka ree; ọo ẹpho g'iphe, ị hụmaru gbaru bụ g'ii-me anyịbe ndu-ozi ngu phẹ.” 14 Ọ bya ekweta iphe, ẹphe pfuru bya ahụa phẹ ama abalị iri.
15 A nọchaepho abalị iri ono; ọ bya elee phẹ ẹnya hụma l'ẹphe ka ụnwokorobya ọphu eri nri eze phọ ree bya aka phẹ okporokpo. 16 Ọ bụru iya bụ lẹ Meluza aparu phẹ anụ nri ndu eze yẹe mẹe phẹ ono haa; bya awata phẹ agwọru ine ẹba.
17 Chileke mee ụnwokorobya ẹno ono; ẹphe maru ẹkwo shii; bya enweru mmamiphe. Tẹme ọphulenya nọdu edoje Danẹlu ẹnya; nrwọ nọdu edojefukwa iya phọ ẹnya.
18 Tọbudu iya bụ; o -rwuẹpho teke eze sụru g'a chịtawaru iya rọ ẹphe; onye-ishi ndu eleta ibe eze ẹnya bya achịta phẹ je edobe l'iphu eze, bụ Nebukadineza. 19 Eze waa ndu ono, e shi azụ ono bya abọgbabenu. Ọphu ọ dụdu g'ẹphe hakọta ono onye ọphu atụru Danẹlu; ọzoo Hananaya; ọzoo Mishẹlu; ọzoo Azaríya. Ẹphe wata ejeru eze ozi. 20 Iphe, bụkpoo iphe, eze jịru phẹ, bụ iphe, larụ lẹ kẹ mmamiphe; ọzoo iphe edo ẹnya bẹ ẹphe kakọta ndu jibya; mẹ ndu emeje ọmamanshi, bụ ndu nọkota l'alị-eze iya; ugbo iri. 21 Ọ bụru ẹgube ono bẹ Danẹlu nọe ya phọ jịmujimu jasụ Sayịrosu nyibata l'ọkwa eze l'apha mbụ iya.