Ẹkwo
O-zì-iphe
1
Ọwa-a bụ olu O-zì-iphe; mbụ nwa Dévidi, bụ eze lẹ Jierúsalẹmu.
O-zì-iphe sụru-a: “Iphe-mmanụ yẹe iphe-mmanụ bụ iphe-mmanụ! Iphemiphe tụkoru bụru iphe-mmanụ!” ?Bụ urwu gụnu bẹ nemadzụ erita l'iphe, bụkpoo akanya, oosegbu onwiya lẹ mkpula ẹnyanwu-a?
Ọobujeru; ọgbo ọwa -fụta l'ọ nọo jasụ l'ọ bvụ. Ọgbo ọzo afụtakwa bya anọo jasụ l'ọ bvụkwapho. Obenu lẹ mgboko-a anọdujeepho g'ọ nọ. Ẹnyanwu awajẹ chia nyịhu; gbaru kparakpara; gbaphu azụ l'ẹka ooshije waa. Phẹrephere -zita l'o ziru laa ndọhali; ziru laa isheli; ziphee mgburugburu mgburugburu; ziru laphu azụ l'ibiya ọphu o shi wata ezizi. Nggele l'ophu asọkota asọba l'ẹnyimu. Ọle ẹnyimu te ejidu ejiji. Ọ bụru ẹka nggele shi asọfutagbaa bẹ ọoso-phukwaphọ azụ. Iphemiphe tụko tụfukotawa ẹhu; k'ọphu ọnu amaẹdu g'oo-pfu iya. Ẹnya ta aphụnyadaa ụzo l'ọ sụ lẹ ya hụma-ghewaru; ọphu nchị anụnyadaa iphe l'ọ sụ lẹ ya nụ-jiwaru. Iphe, shi dụ nụ bụ iphe, e-mechaa dụ nụ. Ọ bụru iphe, e mehawaru bẹ ee-mephu azụ; k'ọphu bụ l'ọ tọ dụdu iphe, bụ iphe ọ̀phúú lẹ mkpula ẹnyanwu-a. 10 ?Ọ dụru iphe, dụ nụ, nemadzụ a-sụ g'e lenu; l'iphe ọwa-a bụkwa iphe ọ̀phúú? Iphe ono dụjehaakwa ụzenya ụzenya. Ọ dụjehawa tẹme o rwua l'ọgbo k'anyi. 11 Iphe, gbahawaru nụ bẹ a ta nyataẹduru; tẹme ọphu e-mechaa dụ nụ bẹ ọgbo ọphu e-mechaa tsota iya nụ ta anyatakwaphọ.
Mmamiphe bụ iphe-mmanụ
12 Sụ-a; mbẹdua, bụ O-zì-iphe-a shi buru lẹ Jierúsalẹmu bụru eze ndu Ízurẹlu. 13 Mu woru ọkpoma zia l'egude mmamiphe chọo mẹkpoo nwụa iphemiphe, eemekpọo lẹ mkpula igwe-a. Ọ bụepho l'ọo akanya aphụ bẹ Chileke meru g'ụnwu-eliphe seje. 14 Mu lewaru ẹnya l'iphemiphe, eeme lẹ mkpula ẹnyanwu-a bya ahụma l'ọ tụko bụru iphe-mmanụ; bya abụru achị phẹrephere ọso. 15 Iphe, gberu nggọ bẹ e tee mekọtaekwa g'ọ pfụru nhamụnha; ọphu aagụjedu iphe, adụdu adụdu ophu l'ọgu.
16 Mu bya arịa l'ime obu mu sụ lẹ mmamiphe bẹ mu makpọoru shii; mbụ maghata iphe, bụkpoo ndu vuhawa mu ụzo bụru eze lẹ Jierúsalẹmu. Ọ tọ dụkpodaa gẹ mmamiphe; yẹe nkwamẹnya jeru iya, mu atụkoadaru mafushichaa. 17 Mu bya eyemia ishi l'eme gẹ mmamiphe doo mu ẹnya; bya emekwaphọ g'eme bẹebeebee doo mu ẹnya; waa eme eswe. Obenu l'iphe, mu nwụtaru bụ l'iphemiphe onoya bụ achị phẹrephere ọso; 18 kẹle oke mmamiphe bẹ oke nggụmaphu tso l'azụ; mbụ lẹ nemadzụ -nọdu aka amaru iphe; iphe, a-nọdu akpatsu iya aphụ aka shii.