Ẹkwo-ozi, Pọlu Deru Nụ Ndu
Efesọsu
1
Ọwa-a bụ ẹkwo-ozi, mụbe Pọlu ede. Mu bụ onye Chileke họtaru mee gẹ mu bụru onye-ishi-ozi Kéreshi Jizọsu. Mu ede iya anụ ndu dụ-nsọ, bu lẹ Efesọsu; mbụ ndu kwetarụ kẹ Kéreshi Jizọsu; ẹphe l'iya tụgba bụru nanụ.
Mu sụ gẹ Chileke, bụ Nna anyi yẹe Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphọ g'unu buru l'ẹhu-guu.
Ọnu-ọma, shi l'ẹka Kéreshi
Unu g'anyi kele onye ono, bụ Chileke bya abụru Nna kẹ Nnajịuphu anyi Jizọsu Kéreshi ekele; onye bụ iya gọru ọnu-ọma nụ anyịbe ndu anyi lẹ Kéreshi tụgbaru bụru nanụ. Ọnu-ọma ono bụ lẹ Chileke meru; anyi shi Kéreshi l'ẹka yịru l'ọha imigwe. Ọ bụru ẹka o shi bụ l'o wotaru iphe, bụkotakpoo iphe, aanụ anụnu, shi l'ẹka ono woru nụ anyi. Chileke byaru eme mgboko; o vuru ụzo shi l'atụgba ono, anyi lẹ Kéreshi tụgbaru bụru nanụ ono; họtahawaro anyi g'anyi bụru ndibe iya; k'ọphu anyi a-dụru iya iche; bya abụru ndu adụdu ẹka ntụcha a-dụ l'ẹhu anyi l'iphu iya. Ọo n-yemobu iya meru g'o gude ọ chịhawa iya l'ìdzù dobe l'anyi a-bụru ụnwu iya; onye oo-shi l'ẹka bụru Jizọsu Kéreshi. Ono bụerupho iphe, dụhawa iya ree ememe bya abụkwarupho iphe dụ iya l'uche; g'anyi etuje Chileke ẹpha k'eze-iphe-ọma ono, dụ biribiri ono, o meru anyi kẹ mmanụ ono; mbụ anyịbe ndu anyi lẹ Nwa iya ono, o yeru obu ono tụgbaru bụru nanụ.
Mbụ-a; Nwa iya ono bẹ gbashịkwaru mee ya; gude gbata anyi; tẹme ọ bụkwaru iya phọ bụ lẹ Chileke agụaru anyi nvụ l'iphe-ẹji anyi. Sụ-a; eze-iphe-ọma ono bụru iphe-ọma, kwatakpọoru paa ẹka bẹ o meẹberu anyi ẹgube ono; mbụ eze-iphe-ọma ọphu ọ kwatakpọoru gude mmamiphe yẹle nkwamẹnya saa ẹka ọkpobe asasa meeru anyi. Ọ byakwaphọ bya emee g'anyi maru iphe; nweru ọkpobe egomunggo; k'ọphu iphe, oome e-doje anyi ẹnya. O meru; anyi bya amaru iphe, shi bụru iphe, o domiru edomi, bụ iphe, ọ rịhawaru lẹ ya e-shi Kéreshi l'ẹka mee. 10 Iphe ono, ọ tụberu ono, bụ iphe, oo-me teke ọ gbaru ono bụ l'ọo-tụko iphe, o gude ẹka iya mee tụko chịgbabe; mbụ iphe, dụ l'igwe; mẹ ọphu dụ l'alị; l'o woru Kéreshi mee ishi iya.
11 Ọo Kéreshi bẹ anyi l'iya tụgbaru; ọ bụru iya meru g'anyi yịru l'iphe ono, o kweru ndu bụ nkiya ukwe iya ono. Ọ bụru iya mekwarụpho g'o gude Chileke, emekọtaje iphemiphe g'ọ tụbehawaru iya; mee ya g'ọ dụ iya l'uche; vuhawaru ụzo họtahawaa anyi. 12 Ọo ya bụ g'anyịbedua, bụ ivuzọ ele ẹnya Kéreshi egude umere anyi l'ophu egoshi g'ọdu-biribiri Chileke habe shii; g'ee-gude iya jaa ya ajaja.
13 Nokwaphọ g'ọ dụ unubẹdua; l'unu nụmaerupho ọkpobe ozi ono, bụ ozi k'adzọta ono, Chileke dzọtaru unu ono; unu kweta kẹ Kéreshi. Ọ bụru iya bụ lẹ Chileke egude Unme-dụ-Nsọ, o kwetarụ ukwe iya; mee unu iphe-ọhubama; gude goshi l'ọo ya nwe unu. 14 Unme-dụ-Nsọ ono egoshi l'anyi a-nata-a iphe ono, Chileke kweru ndibe iya ukwe iya ono, bụ iphe, anyi a-nata teke Chileke a-gbata ndibe iya ọkpobe agbata kẹ mkpọchi-ishi; g'anyi jaa ọdu-biribiri iya ajaja.
Pọlu epfu anụ Chileke
15 Noo iphe, meru g'o gude mu nụmachaa k'ekwekwe unu kweru kẹ nnajịuphu, bụ Jizọsu waa k'obu unu yekọtaru ndu-nsọ ono; 16 ẹbe ọ dụdu teke mu ekelebuhujeru unu Chileke ekele. Mu -nọdu epfu anụ iya; bẹ mu epfujekwaru iya phọ opfu ẹhu unu. 17 Mu asụje gẹ Chileke kẹ Nnajịuphu anyi Jizọsu Kéreshi; mbụ Nna bụ Ọ-ka-lẹ-biribiri; g'ọ nụ unu Unme iya, e-me unu g'unu maru mmamiphe; phụa ọphulenya; k'ọphu unu a-maru iya ọkpobe amaru. 18 Mu asụjekwa iya phọ g'o mee obu unu g'ọ hụma ìphóró iya; k'ọphu unu a-maru iphe, bụ iphe, o kuru unu g'unu le ẹnya iya; makwaruphọ l'iphe, o kweru ndu-nsọ ukwe iya nyịberu anyịbe. 19 Wakwaphọ g'ike iya ono, bụ ike ọphu enwedu ẹtu ono emeberu ire l'ẹhu anyịbe ndu kweru kẹ Jizọsu. Ike ono, l'eme ire l'ẹhu anyi ono bẹ bụkwaa iphe lanụ yẹe eze ike iya ono, 20 bụ iya bụ ọphu o gude mee gẹ Kéreshi shi l'ọnwu teta dzụru ndzụ; bya eworu iya dobe l'ẹkutara iya l'imigwe. 21 Kéreshi ono nọ-ngokọtaru iphe, bụkotakpoo ọchi-ọha imigwe; mẹkpoo ọ-nọ-l'oke-ọkwa imigwe g'ẹphe ha; mẹkpoo o-gude-ike imigwe g'ẹphe ha; mẹkwapho nnajịoha imigwe l'ophu; mẹkpoo iphe, bụkpoo iphe, e kuru ẹpha l'eliphe-a; mẹkpoo l'eliphe ọphu abya nụ. 22 Chileke meru gẹ Kéreshi tụko iphemiphe zọpyabe l'ọkpa; bya ewokwaru iya phọ yeru Chịochi g'ọ bụru iya l'a-bụru ishi iphemiphe kpọo. 23 Chịochi l'ophu bụkwa ogwẹhu Kéreshi; ọ bụru l'echilabọ ndu Chịochi bẹ iphe kẹ Kéreshi dzuru edzumedzu. Ọ bụkwanuru lẹ Kéreshi bẹ iphemiphe kẹ Chileke dzukwanụru edzumedzu.