Ẹkwo
Ẹsuta
1
Eze-nwanyị, bụ Vashiti ekwefụru ji iya ike
Ọwa-a bụ iphe, nwụru teke Kuzakusẹsu shi bụru eze; mbụ Kuzakusẹsu ono, shi bụru ishi mkpụkpu ụkporo ishii l'ẹsaa; e -shi l'alị Indiya jasụ l'alị Kushi. Teke ono bẹ eze, bụ Kuzakusẹsu shi nọdu l'aba-eze iya lẹ mkpụkpu Susa, bụ ishi mkpụkpu alị ono.
O be l'apha, kwe iya apha ẹto, ọ watarụ abụ eze; o shiaru ndu-ishi l'alị-eze iya nri; waa ndu-ozi iya g'ẹphe ha. Ndu-ishi ndu ojọgu ndu Peshiya; yẹle kẹ ndu Midiya; waa ndu nweru ẹnya; mẹ ndu-ishi lẹ mkpụkpu lẹ mkpụkpu, nọkota iya l'ẹka g'ọ ha bẹ o yekọtaru lẹ nri ọbu. Ọbo-iphe ono bẹ ọ bọru ụkporo abalị tete mgburugburu. O gude teke ono goshi gẹ ya bụ-be eze, nwenụkaru iphe; waa gẹ ya habe shii bya adụ-bekwaphọ biribiri.
A bọ-ghechaẹpho ọbo-iphe ono; eze kua ndu bu lẹ mkpụkpu Susa, bụ ishi mkpụkpu alị-eze iya lẹ nri ẹphe nọru ujiku ẹsaa k'iche. Ẹka ẹphe nọ bọo ọbo-iphe k'ono bụ l'ẹka dụ g'ọma-unuphu l'ime mgbabu ibe-eze. Onyemonye bẹ o yeru lẹ nri ono; ndu ha shii mẹ ndu ha nwanshịi. Iphe, e gude dozia ẹka ọbu g'ọ maa mma bụ upfu ẹkwa-ọchaa; waa ọphu dụ urwukpu-urwukpu. E gude oghu ọchaa; waa k'urwukpu urwukpu likọta l'ishishi upfu ẹkwa ono. E wota ishi oghu ono ishi iya ọphuu woru lia l'echi mkpọla-ọchaa, e moberu l'itso, e meru l'ogbu-nwịinwii mkpuma, a kpọbegbaaru l'ẹka ono. L'ọma ẹka ono bẹ e gude mkpuma ere ire, dụ iche iche chia ọma alị iya; bya eworu iphe, aazẹ azẹe, e meru lẹ mkpọla-ododo; yẹle mkpọla-ọchaa doo ya. Ụpyi, e gude ngụa mẹe mbọku ono bẹ e mekọtaru lẹ mkpọla-ododo; tẹme ọ gbakọta iche iche. O to nwedu ọphu yẹe ibe iya gbagba nanụ. Mẹe, ndu eze angụje dụkpoo shii; kẹle eze sarụ ẹka ọkpobe asasa kwakọbe ọbo-iphe ono. Eze tụru ekemu sụ g'a haa ndu ẹbyaa ono g'onyenọnu ngụa g'ọ dụ iya. Iphe, meru nụ bụru l'eze sụhawaru ndu e yeru kẹ mẹe l'ẹka g'ẹphe nụje onyemonye iphe, ọ sụru g'a nụ iya.
Eze-nwanyị, bụ Vashiti shikwaarụpho ụnwanyi nri ọbo-iphe l'unuphu ibe eze, bụ Kuzakusẹsu. 10 O be lẹ mbọku, kwe iya ẹsaa; eze, bụ Kuzakusẹsu ngụchaa mẹe; ẹhu tsọahaa ya ụtso l'ẹka mẹe atsụ iya. O zia ụmadzu ẹsaa, anọduje eleta ibe eze ẹnya, ẹpha phẹ bụ Mehumanu; waa Bịzuta; waa Habona; waa Bịguta; waa Abagụta; waa Zetaru; waa Karụkasu; 11 g'ẹphe je ekuaru iya eze-nwanyị, bụ Vashiti. Ọ sụ g'o kpuru okpu eze-nwanyị iya gude bya egoshi ndu-ishi; mẹ onyemonye nọ l'ẹka ono onwiya; g'ẹphe hụma g'ọ mabe mma; noo kẹle ọ dụ ùbvù l'ẹnya. 12 Noo ya; ndu-ozi ono jechaa je ezia iphe, eze ziru; eze-nwanyị, bụ Vashiti jịka ejeje. Eze nụmaepho l'onoo iphe, o pfuru; ẹhu ghuahaa ya eghu; ọ vọru ọku wụa ẹhu.
13 Eshinu ọ bụ omelalị g'eze kpatajẹeda ndu maru k'ekemu-alị; waa k'ikpe, pfụru ọto ishi; tẹme l'o mee iphe, ọobya ememe; bẹ eze chị-koshiru phẹ idzu; mbụ ndu mmamiphe, bụ ndu maru iphe, gbaru l'ememe; 14 bya abụru ndu kachaa ya anọdu ntse. Ndu ọ chị-koshiru iya bụ Kashena; waa Sheta; waa Adụmata; waa Tashishi; waa Mẹresu; waa Masena; waa Memukanụ. Ụmadzu ẹsaa ono, shi l'alị Peshiya; waa alị Midiya bụ ndu kachaa anọdu eze ntse; bya abụru phẹ kachaa shii lẹ ndu ejeru eze ozi l'alị ono mgburugburu. 15 Ọ jịa phẹ sụ: “?Bụkpoo gụnu bẹ ekemu-alị sụru g'e mee eze-nwanyị, bụ Vashiti? Eshinu ọ bụ ozi, mu ziru ndu-ozi mu g'ẹphe je ezia ya bẹ ọ jịkaru lẹ ya te emedu.”
16 Noo ya; Memukanụ nọdu l'iphu eze yẹle iphu ndu-ishi ọphuu sụ: “Eze-nwanyị, bụ Vashiti ta abụekwa eze bẹ o mesweru kpoloko, l'o meswefuakwaru ndu-ishi; mẹkpoo iphe, bụ ndu bukọta l'iphe, bụkpoo mkpụkpu, nọgbaa l'alị-eze Kuzakusẹsu. 17 Noo kẹle iphe, eze-nwanyị, bụ Vashiti meru ono bẹ ụnwanyi l'ophu a-nụmakwa. Ẹphe -nụmae ya phọ; ẹphe ekoaha ji phẹ ọkpa l'ishi sụ: ‘Ọ kwa l'eze-nwanyị, bụ Vashiti bẹ eze-nwoke, bụ Kuzakusẹsu ziru g'e dutaru iya; ọ jịka ejeje.’ 18 Sụ-a; nchi -bya ejihu ntanụ-a bẹ ụnwanyi ndu-ishi ndu Peshiya; waa kẹ ndu Midiya ndu nụmaru iphe, eze-nwanyị meru a-watakwa epfuru ji phẹ iphe, meru nụ. E -shi nno; ụnwanyi taa kwabẹedu ji phẹ ùbvù, rwuberu phẹ nụ. Ụnwanyi emee ẹhu awata eghu unwoke, alụ phẹ nụ eghu. 19 Ọo ya bụ; ọ -bụru lẹ gụbe eze bẹ e-kwe bụkwa iphe, ii-me bụ g'ị tụa ekemu g'eze-nwanyị, bụ Vashiti ta afụtabahe l'iphu ngu. G'eze wokwaru ọkwa eze-nwanyị, ọ bụ; nụ nwanyị ọzo, ka iya ree. G'e wokwarụpho ekemu ono dee l'ẹkwo, e deru ekemu, ndu Peshiya; waa ndu Midiya, bụ ekemu, a taa gbanwejedu agbanwe. 20 Ekemu ono, ịi-tụ ono -ngadzuẹrupho alị-eze ngu l'ophu, bụ alị-eze, parụ ẹka; ụnwanyi awata akwabẹ ji phẹ ùbvù; shita l'onye kachaa shii je akpaa l'onye ọphu kachaa nwanshịi.”
21 Idzu ono, Memukanụ chịtaru ono dụ eze ree; yẹle ndu-ishi iya. Ọo ya bụ; eze mee g'o pfuru. 22 Eze zia ozi g'e jedzuru l'iphe, bụkpoo mkpụkpu ono, ọ bụ ishi phẹ ono; je akarụ phẹ l'eze sụru gẹ nwoke nọnu bụru ishi l'ibe iya. A nọdu edejeru ndu nọnu ẹkwo-ozi ono lẹ g'ẹphe egudeje ede ẹkwo nkephẹ; tẹme ọhamoha nọnu bẹ eedeje iya l'opfu-alị phẹ nụ phẹ.