Ẹkwo
Awụfu
1
Mkpamẹhu ndu Ízurẹlu
Waa ẹpha ụnwu Ízurẹlu, tso Jiékọpu laa alị ndu Ijiputu baa. Onyemonye dutaru ndibe iya lashịa ẹka ono. Rúbẹnu; waa Simiyọnu; waa Lívayi; waa Jiuda; waa Isaka; waa Zebulọnu; waa Benjiaminu; waa Danu; waa Nafụtali; waa Gadu; waa Asha. Oshilọkpa Jiékọpu tụkoru dụ ụkporo ụmadzu ẹto l'ụmadzu iri. Jiósẹfu nọhawaa anọno l'alị ndu Ijiputu.
Tọbudu iya bụ; Jiósẹfu yẹe ụnwunna iya g'ẹphe ha; waa ọgbo k'ono tụkowa nwụshihukota. Ọle ndu Ízurẹlu azụshiele-a; bya abarahụ. Ẹphe zụshiru kwatakpọo paa ẹka apaa; k'ọphu ẹphe tụkoerupho alị ono sweta.
Noo ya; onye eze ọ̀phúú, bụ onye ta amadụ kẹ Jiósẹfu amama ophu bya abụru eze lẹ Ijiputu. Noo ya; ọ sụ ndu alị iya: “Unu lenu lẹ ndu Ízurẹlu akaakwa anyi shii k'ọphu ẹphe e-mechaa ka anyi ọkpehu. 10 Unu byakwa g'anyi kwabẹru phẹ ẹnya. Ọdumeka bẹ ẹphe a-kabakwa evuvu. Ọ -bụru l'a nọnyaru; ọgu daa bẹ ẹphe e-tsokwaru ndu ọhogu anyi bya etsoo anyi ọgu; gbado ẹka-a lashịa.”
11 Ọo ya bụ; ndu Ijiputu bya ahọta nemadzụ; mee phẹ udumalị; sụ g'ẹphe kebutajẹ ndu Ízurẹlu g'ẹphe je ozi mkpọnwu-ẹhu. Ẹphe bya akpụa mkpụkpu Pitọmu; waa mkpụkpu Ramesẹsu g'ọ bụru mkpụkpu ẹka Fero e-dobeje iphe. 12 A -ka phẹ akpa ẹhu; ẹphe agbẹ ka azụshi ka l'ọtu dzuru ẹkameka. Ndu Ijiputu kabakpọoro atsụ ndu Ízurẹlu ebvu; 13 bya akabakpọoro eme g'ẹphe jeje ozi mkpọnwu-ẹhu. 14 Ẹphe kpabẹ phẹ ozi; gude mee ndzụ phẹ bụru phẹ aphụ; mee g'ẹphe yọshi ẹja bụloku. Tẹme ẹphe aghakwa phọ ẹja mini; mẹwaro ozi, nọ-gbua l'ẹgu phẹ. Iphe, bụkota ozi, ndu Ijiputu kebutaru phẹ g'ẹphe je bụkotaru ozi mkpọnwu-ẹhu.
15 Eze ndu Ijiputu sụ ụnwanyi, eswije ndu Hiburu ime, ẹpha phẹ bụ Shifura; waa Puwa: 16 “Unu -nọdu eswi ụnwanyi ndu Hiburu ime m'ẹphe nọdu anwụ nwa; ẹphe -nwụe ya phọ; unu nyoje phẹ. Ọ -bụru nwoke; unu gbuje iya; teke ọ bụ nwata nwanyị; unu hajẹkwa iya g'ọ nọdu ndzụ!” 17 Obenu lẹ ndu eswije ime ono atsụ Chileke ebvu; ọphu ẹphe emejedu iphe ono, eze Ijiputu ziru phẹ ono. Ẹphe nọdu ahajẹ nwa-nwoke; ẹphe anọdu ndzụ. 18 Noo ya; Eze ndu Ijiputu bya ekukọo ndu eswije ime ono; bya asụ phẹ: “?Bụ gụnu bẹ unu meru iphe, dụ ẹgube-a? ?Bụ gụnu kparụ iphe unu ahajẹ ụnwegirima unwoke; ẹphe anọdu ndzụ?”
19 Ụnwanyi eswije ime ono sụ Fero: “Tị madụ l'ụnwanyi Hiburu ta adụdu gẹ kẹ ndu Ijiputu. Ọkpehu dụ phẹ. Ọ nọdu abụjeru; ndu eswije ime -bya abyarwuta ẹka ono; ẹphe ezedawaa.”
20 Ọo ya bụ; Chileke meeru ndu eswije ime ono iphe-ọma. Ndu Ízurẹlu nọdu evu; bya akakpọro aka l'ọtu. 21 Chileke mekwaphọ g'ụnwu ndu eswije ime ono ka l'ọtu; kẹle ẹphe atsụ iya ebvu.
22 Noo ya; Fero bya atụaru ndu nkiya g'ẹphe ha ekemu sụ: “Ọ -bụru lẹ ndu Hiburu nwụru nwa; ọ -bụru nwoke; g'e jeje echie ya l'ẹnyimu Nayịlu! Teke ọ bụ nwanyị l'a haa ya g'ọ nọdu ndzụ!”